КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

  • О.М. Вольська Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: кадровий потенціал, кадри, органи публічної влади, кадрове забезпечення органів публічної влади, публічна послуга, чотири етапи рішення проблем кадрового забезпечення, ефективність кадрового забезпечення

Анотація

Стаття визначає теоретичні та практичні результати дослідження проблем органів публічної влади. Розглядаються основні проблеми ефективного кадрового забезпечення органів публічної влади за допомогою теоретичних досліджень засад кадрової політики органів державної влади та місцевого самоврядування: незначна роль кадрових служб органів публічної влади в процесі формування навчальних програм і планів курсів підвищення кваліфікації, неготовність їх працівників до виконання якісно нових функцій і завдань; невирішеність проблеми з замовниками на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування; відсутність нормативно визначеної системи моніторингу вивчення потреб державних службовців у професійному навчанні та моніторингу потреб органів влади в кваліфікованих працівниках; недостатній рівень практичної підготовки випускників спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Підсумком ефективного кадрового забезпечення є якісне надання (виробництва) публічної послуги. Публічна послуга – послуга, яка надається органами публічної влади для задоволення потреб людини, колективу, суспільства. В роботі запропоновано чотири етапи, необхідні для забезпечення високопрофесійними кадрами органів публічної влади: 1) підготовка професійних управлінських кадрів в спеціалізованих ВНЗ, 2) підбір персоналу через законодавчо закріплені процедури, 3) діяльність державних службовців з надання публічних послуг через оцінку кадрового потенціалу; 4) оцінка ефективності кадрового забезпечення органів публічної влади.

Посилання

Державне управління та державна служба: словник-довідник / уклад. О.Ю. Оболенський. Київ : КНЕУ, 2005. 480 с.

Volska H. Personnel provision of national social development. Економіка будівництва та міського господарства. 2013. Т.9. №1. С. 81–88.

Кагановська Т.Є. Кадрове забезпечення державного управління в Україні: монографія. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010, 330 с.

Михалевська Л.Б. Сутність феномену «кадровий потенціал органів державної влади. Менеджер. 2015. № 1. С. 186–195.

Дюркгейм Э.О разделении общественного труда. Метод социологии. Москва : Наука, 1991. 576 с.

Вебер М. Избранное. Образ общества. Москва : Юрист, 1994. 704 с.

Парсонс Т. Система современных обществ. Москва : Аспект Пресс, 1998. 270 с.

Бригілевич І.І., Ванько С.І., Загайний В.А. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: практичний посібник / за заг. ред. Тимощука В.П. Київ : СПД Москаленко О.М., 2011. 432 с.

Ковбасюк Ю.В., Ващенко К.О., Сурмін Ю.П. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К. О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. Ю.П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2012. 72 с.

Obolenskiy, O.U. (2005). Derzhavne upravlinia ta derzhavna sluzhba [Public administration and public service]. Kyiv: КNЕU (in Ukrainian)

Volska H. (2013) Кадрове забезпечення національного соціального розвитку [Personnel provision of national social development]. Economics of construction and urban economy, vol.9, no. 1, pp. 81–88.

Kaganovska T.E. (2010) Kaganovska T.Ye. Kadrove zabezpechennya derzhavnogo upravlinnya v Ukrayini [Staffing of state administration in Ukraine]. Kyiv: KhNU named after VN Karazin. (in Ukrainian)

Mikhalevskaya L.B. (2015) Sutnist fenomenu «kadrovyj potencial organiv derzhavnoyi vlady [The essence of the phenomenon of "human potential of public authorities"]. Manager, no. 1, pp. 186–195. (in Ukrainian)

Durkheim E.O. (1996) O razdelenyy obshhestvennogo truda. Metod socyology [Division of social labor. Method of sociology]. Moscow: Science. (in Russian)

Weber M. (1994) Izbrannoe. Obraz obshhestva [Favorites. The image of society]. Moscow: Lawyer. (in Russian)

Parsons T. (1998) Sy`stema sovremennыx obshhestv [The System of Modern Societies]. Moscow: Aspect Press. (in Russian)

Briigilevich I.I., Vanko S.I., Zagainny V.А (2011) Centry nadannya administratyvnyx poslug: stvorennya ta organizaciya diyalnosti: praktychny`j posibnyk [Centers for the provision of administrative services: creation and organization of activities: a practical manual]. Kyiv: SPD Moskalenko O.M. (in Ukrainian)

Kovbasyuk Yu.V., Vashhenko K.O., Surmin Yu.P. (2012) Derzhavna kadrova polityka v Ukrayini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Reigning personnel policy in Ukraine: the country, problems and prospects for development: science. additional]. Kyiv: NADU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 1522
Завантажень PDF: 668
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Вольська, О. (2020). КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 186-193. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/65
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА