ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

  • О.О. Петрова Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: водні ресурси, зрошення, водозабезпечення, водокористування, водогосподарський комплекс Південного регіону

Анотація

Україна належить до тих країн, де зрошення є одним із визначальних факторів загального стану виробництва сільськогосподарської продукції, її експорту та забезпечення продовольчої безпеки держави. Визначення ВГК як об’єкта управління дозволяє враховувати роль кожного з його елементів у загальній ефективності водозабезпечення та водокористування, наслідках управлінських, екологічних та економічних рішень для загального ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва. Важливою метою і умовою забезпечення ефективного управління водними ресурсами у сільському господарстві в умовах інтенсивного зрощення є перехід до кількісних характеристик структурних елементів ВГК: параметрів безпосередньої кількісної оцінки водних ресурсів; економічних показників водокористування; виробничо-технічних та екологічних показників, соціальних характеристик.

Посилання

Вишневський В.І., Сташук В.А., Сакевич А.М. Водогосподарський комплекс у басейні Дніпра: монографія. К. : Інтерпрес ЛТД, 2011. 188 с.

Галушкіна Т.П., Грановська Л.М. Еколого-збалансовані пріоритети розвитку територій: концептуальні засади та організаційний механізм. Одеса, 2009. 372 с.

Дорогунцов С. І., Хвесик М.А., Головинський І.Л. Водні ресурси України (проблеми теорії та методології) : монографія. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. 227 с.

Євдокимов В. О., Жук В.М. Державне регулювання розвитку водогосподарського комплексу шляхом впровадження інтегрованого підходу управління водними ресурсами за басейновим принципом. Актуальні проблеми державного управління. Харків, 2015. № 1 (47). С. 139-145.

Загальні показники використання водних ресурсів України. Державне агентство водних ресурсів України. URL: https://data.gov.ua/dataset/2054e342-fd89-4419-b130-685a9d042990

Малєєв В.О., Безпальченко В.М. Зрошувальні меліорації Херсонської області в контексті збалансованого розвитку. Вісник ХНТУ. Херсон, 2017. № 1(60). С. 215-223.

Нефедова Н.Є. Регіональний водогосподарський комплекс: теорія, методика і практика суспільно-географічних досліджень: монографія. Одеса: Астропринт, 2007. 240 с.

Петрова О.О. Механізм формування водогосподарського комплексу регіону в умовах інтенсивного зрошення. Ефективна економіка. 2019. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7104

Хвесик М. А., Головинський І.Л., Яроцька О.В. Водне господарство України в контексті інтеграційних процесів. К. : РВПС України НАН України, 2005. 124 с.

Хвесик М.А., Мандзик В.М. Основні тенденції та закономірності використання водних ресурсів у системі суспільного відтворення. URL: https://cleanwater.org.ua/osnovni-tendentsiji-ta-zakonomirnosti-vykorystannya-vodnyh-resursiv-u-systemi-suspilnoho-vidtvorennya/

Шабанов В.В. Биоклиматическое обоснование мелиораций. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 165 с.

Vyshnevsʹkyy, V.I., Stashuk, V.A., Sakevych, A.M. (2011). Vodohospodarsʹkyy kompleks u baseyni Dnipra [Water management complex in the Dnieper basin]: monohrafiya. K. : Interpres LTD. 188 p.

Halushkina, T.P., Hranovsʹka, L.M. (2009). Ekoloho-zbalansovani priorytety rozvytku terytoriy: kontseptualʹni zasady ta orhanizatsiynyy mekhanizm [Ecologically-balanced territorial development priorities: conceptual framework and organizational mechanism]. Odessa. 372 p.

Dorohuntsov, S. I., Khvesyk, M.A., Holovynsʹkyy, I.L. (2002), Vodni resursy Ukrayiny (problemy teoriyi ta metodolohiyi) [Water resources of Ukraine (problems of theory and methodology)] monohrafiya. K. : Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr «Kyyivsʹkyy universytet», 227 р.

Yevdokymov, V. O., Zhuk, V.M. (2015). Derzhavne rehulyuvannya rozvytku vodohospodarsʹkoho kompleksu shlyakhom vprovadzhennya intehrovanoho pidkhodu upravlinnya vodnymy resursamy za baseynovym pryntsypom [State regulation of water complex development through implementation of an integrated approach to water basin management]. Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya. Kharkiv, 2015. № 1 (47). рр. 139-145.

Zahalʹni pokaznyky vykorystannya vodnykh resursiv Ukrayiny [General indicators of water use of Ukraine]. Derzhavne ahent·stvo vodnykh resursiv Ukrayiny. URL: https://data.gov.ua/dataset/2054e342-fd89-4419-b130-685a9d042990

Malyeyev, V.O., Bezpalʹchenko, V.M. (2017). Zroshuvalʹni melioratsiyi Khersonsʹkoyi oblasti v konteksti zbalansovanoho rozvytku. [Irrigation of Kherson region in the context of balanced development]. Visnyk KHNTU. Kherson. № 1(60). рр. 215-223.

Nefedova, N.Ye. (2007). Rehionalʹnyy vodohospodarsʹkyy kompleks: teoriya, metodyka i praktyka suspilʹno-heohrafichnykh doslidzhenʹ [Regional Water Management Complex: Theory, Methods and Practice of Socio-Geographical Research]: monohrafiya. Odesa: Astroprynt. 240 p.

Petrova, O.O. (2019). Mekhanizm formuvannya vodohospodarsʹkoho kompleksu rehionu v umovakh intensyvnoho zroshennya. [Mechanism of formation of water management complex of a region in the conditions of intensive irrigation]. Efektyvna ekonomika. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7104

Khvesyk, M. A., Holovynsʹkyy, I.L., Yarotsʹka, O.V. (2005). Vodne hospodarstvo Ukrayiny v konteksti intehratsiynykh protsesiv [Water management of Ukraine in the context of integration processes]. K. : RVPS Ukrayiny NAN Ukrayiny. 124 p.

Khvesyk, M.A., Mandzyk, V.M. Osnovni tendentsiyi ta zakonomirnosti vykorystannya vodnykh resursiv u systemi suspilʹnoho vidtvorennya [Main trends and patterns of water use in the public reproduction system]. URL: https://cleanwater.org.ua/osnovni-tendentsiji-ta-zakonomirnosti-vykorystannya-vodnyh-resursiv-u-systemi-suspilnoho-vidtvorennya/

Shabanov, V.V. (1973). Bioklimaticheskoye obosnovaniye melioratsiy [Bioclimatic study of land reclamation]. L.: Gidrometeoizdat. 165 p.

Переглядів статті: 405
Завантажень PDF: 280
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Петрова, О. (2020). ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ . Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 177-185. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/64
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА