ІНВЕСТИЦІЙНІСТЬ – ОСНОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

  • О.С. Морозова Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0002-1425-4891
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний ризик, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, інвестиційна активність, SWOT-аналіз

Анотація

У сучасних умовах розвитку світової економіки туризм став однією з провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних галузей, що об’єднує та стимулює розвиток інших галузей, функції яких полягають у задоволенні різноманітного попиту на різні види відпочинку і розваг, зокрема це культура, мистецтво, спорт, освіта, наука, фінанси, народні промисли, транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку тощо. Сфера послуг і, зокрема, такі її складові, як готельний комплекс, туризм та рекреаційний бізнес, здатні зробити значний внесок у зростання валового внутрішнього продукту при відносно малих затратах та коротких термінах окупності. Крім того, прискорений розвиток цієї сфери сприятиме динамічному розширенню внутрішнього ринку як основи стабільного економічного зростання в регіоні. А отже, сфера туризму та курортів передбачає максимальну консолідацію зусиль великого числа учасників. Туристична галузь є стратегічним вектором розвитку Херсонської області, яка має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму.

Посилання

Білоусов О. М., Лугінін О. Є., Морозова О. С., Соколова Л.В. Менеджмент туристичної галузі : підручник. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. 580 с.

Гуляєва Н. М., Рябченко Н. К. Сутнісні ознаки інвестиційної привабливості підприємства: факторна природа формування. Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 1 (13). С. 22–28.

Дрич А. Основні способи досягнення інвестиційної привабливості України. Вісник НБУ. 2010. № 4. С. 40–41.

Жулавський А. Ю., Кобушко Я. В. Фактори відтворення інвестиційного потенціалу регіону. Економічний простір. 2011. № 45. С. 64–74.

Зинюк, М. А. Методика оценки инвестиционной привлекательности предприятия. Вопросы экономических наук. 2005. № 6. С. 348–352.

Euromoney’s Country Risk Rankings. веб-сайт. URL: http://www.euromoney.com

Європейська Бізнес-Асоціація:Індекс інвестиційної привабливості України. веб-сайт. URL: http://www.eba.com.ua/ua/news/2012/.

Кальченко, О. М. Оцінка інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств туристичної галузі. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2012. № 1 (56). С. 157–162. URL: http://ir.stu.cn.ua

Мархонос С. М., Турло Н. П. Туристична сфера як фактор підвищення інвестиційної привабливості регіону. Економіка. Управління. Інновації. 2012. № 1 (7). URL: http:// tourlib.net/statti_ukr/marhonos.htm

Мацука В. М. Інвестиційна привабливість туристичної галузі України. Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 1 (11). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua

Носова О.В. Інвестиційний клімат в Україні: основні напрями поліпшення. Стратегічні пріоритети. 2008. №1. С. 59–65.

Main economic indicators from Organization for economic cooperation and development. – OECD Economic Studies, 2012 (November). – 283 p.

Пилипенко О. І. Методика аналізу інвестиційної привабливості підприємства: макро- і мікроекономічний аспекти. URL: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/econom/4_50/25.pdf

Рейтинг для інституційних інвесторів. VII. Institutional Investor’s Country Credit Ratings. веб-сайт. URL: http://www.institutionalinvestor.com

Рейтинг інвестиційної привабливості. Moody’s Investor service. URL: http://www.moodys.com/cust/defauIt.asp.

Савіцька О. П., Савіцька Н. В. Економічне оцінювання інвестиційної привабливості туристичного підприємства науч.-практ. конф. / Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины. 2012. URL: http://www.confcontact.com/2012_11_29/3_savitska.htm

Туболець І. І. Чинники формування інвестиційної привабливості регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2008. № 20. С. 9–11.

Туризм в Україні Економічна статистика Економічна діяльність Туризм. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Belousov O.M. Management of the tourism industry: a textbook O.M. Belousov, O.E. Luginin, O.S. Morozova, L.V. Sokolova. Kherson: Helvetika Publishing House, 2017, pp. 580.

Gulyaeva, N. M., R’yabchenko, N. K. (2012). Sytnisni oznaky investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryemstva: faktorna pryroda formyvan’ya The essential features of investment attractiveness: the nature of the formation factor. Journal of Zaporizhzhya National University, 1 (13), pp. 22–28.

Drych A. The main ways to achieve the investment attractiveness of Ukraine / A. Drych // Bulletin of the National Bank of Ukraine. 2010. № 4. pp. 40–41.

Zhulavsky A. Yu. Factors of reproduction of the investment potential of the region / A. Yu. Zhulavsky, Ya. V. Kobushko Economic space. 2011. № 45. pp. 64–74.

Zyn’uk, M. A. (2005). Metodyka otsenki investicionoy privlekatel’nosti predpriyatiya [Methods of enterprises’ assessing the investment attractiveness]. Questions of Economic Sciences, 6, pp. 348–352.

Euromoney’s Country Risk Rankings. URL: http://www.euromoney.com

European Business Association: Investment attractiveness index of Ukraine. URL: http://www.eba.com.ua/ua/news/2012/

Kal’chenko, O. M. (2012). Otsinka inovatsyinoinvestytsiynogo rozvytku pidpryemstv turystychnoyi galuzi [Assessment of innovation and investment development business tourism industry]. Vіsnik Chernіgіvs'kogo derzhavnogo tehnologіchnogo unіversitetu, 1 (56), 157–162. URL: http://ir.stu.cn.ua

Marhonos, S. M., Tyrlo, N. P. (2012). Tyristychna sfera yak factor pidvyschen’ya investytsiynoyi pryvablyvosti region [The tourism sector as a factor

increasing the region’s investment attractiveness]. Economy. Management. Innovations, 1 (7). URL: http://tourlib.net/statti_ukr/marhonos.htm

. Matsyka, V. M. (2014). Investytsiyna pryvablyvist’ turystychnoyi galyzi Ukrayiny [Investment attractiveness of the tourism industry in Ukraine]. Economy. Management. Innovations, 1 (11). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua

Nosova OV Investment climate in Ukraine: the main directions for improvement // Strategic priorities. 2008. №1. pp. 59–65.

Main economic indicators from Organization for economic cooperation and development. – OECD Economic Studies, 2012 (November). pp.283.

Pylypenko, O. I. Metodyka analizy investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryemstva: makro- i mikroekonomichnyi aspekty [Methods of investment attractiveness analysis: macroand microeconomic aspects]. URL: http://www.ztu.edu.ua

Rating for institutional investors. VII. Institutional Investor’s Country Credit Ratings. URL: http://www.institutionalinvestor.com

Rating of investment attractiveness Moody’s Investor service. website. URL: http://www.moodys.com

Savyts’ka, O. P., Savyts’ka, N. V. (2012). Ekonomichne otsin’uvann’ya investytsiynoyi pryvablyvosti turystychnogo pidpryemstva [Economic evaluation of investment attractiveness of tourism enterprises]. Social'no-jekonomicheskie reformy v kontekste integracionnogo vybora Ukrainy. URL: http://www.confcontact.com

Tubolets’, I. I. (2008). Chinnyky formuvan’ya investytsiynoyi pryvablyvosti region [Determinants of region’s investment attractiveness]. Investment: Practice and Experience, 20, pp. 9–11.

Tourism in Ukraine Economic statistics / Economic activity / Tourism. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Переглядів статті: 487
Завантажень PDF: 358
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Морозова, О. (2020). ІНВЕСТИЦІЙНІСТЬ – ОСНОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 168-176. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/62
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА