СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТА ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНО-ВИННИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

  • О.Г. Карташова Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0002-9692-7032
Ключові слова: винний туризм, регіональний кластер, виноградарсько-виноробні підприємства, регіональний розвиток

Анотація

В статті визначено умови розвитку та підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробних підприємств та сформовані методичні засади формування регіонального винного туристичного продукту за умови створення виноробно-винного кластеру туризму регіону. Проаналізовано основні економічні показники виробництва та переробки винограду, вироблення виноматеріалів для визначення потенційних можливостей підприємств для розвитку регіонального туризму. Визначено, що у ролі нової туристичної виноградарсько-виноробної територіальної системи виступає територіальне кластерне утворення або об'єднання. Такі форми об'єднань сприяють розвиткові підприємств і регіонів, залученню інвестицій, дозволяють успішно конкурувати на ринку і відновлювати довір’я між урядом і бізнесом у кожній із країн. Сформовано структуру виноробно-винного кластеру туризму регіону та визначено найкращі практики реалізації туристичних винних програм.

Посилання

Тимчук С.В., Нещадим Л.М. Інноваційні методи економічного аналізу діяльності туристичних підприємств в Україні. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2017. Випуск 2 (41).

Кучеренко В. М.. Формування та розвиток аграрної ринкової інституції виноробної галузі: автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.00. 03 - Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : [Б.в.], 2016.-23 с.

Карташова О.Г. Пiдвищення ефективностi виробництва виноградарсько-виноробних пiдприємств: автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.00. 04 Днiпропетр. держ. аграр. ун-т.-Д., 2011.-20 с.

Осипов В., Осипова Л. Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку. Економіст. – 2015. – №. 5. – С. 28-31.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Державна служба статистики України. Перероблення винограду та виробництво виноматеріалів у 2016 році - К., 2017. - 11 с.

Нездоймінов С. Г. Регіональні контури кластерного розвитку винного туризму. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. – 2014. – №. 8 (1). – С. 136-141.

Михайлюк О. Л. Перспективи розвитку винних туристичних кластерів на Півдні України. Науковий вісник, ОНЕУ, №1 (181), 2013, С. 29-41.

Басюк, Д. І. Теоретико-методологічні основи управління розвитком винного туризму в Україні: автореф. дис. д-ра екон. наук : спец. 08.00.03. "Економіка і управління національним господарством" - К., 2015. - 42 с.

Timchuk S.V., Neshadim L.M. (2017). Innovacijni metodi ekonomichnogo analizu diyalnosti turistichnih pidpriyemstv v Ukrayini [Innovative methods of economic analysis of tourism enterprises in Ukraine]. Naukovo-virobnichij zhurnal «Biznes-navigator» Vipusk 2 (41).

Kucherenko V. M.. (2016). Formuvannya ta rozvitok agrarnoyi rinkovoyi instituciyi vinorobnoyi galuzi [Formation and development of the agrarian market institution of the wine industry]: avtoref. dis.. kand. ekon. nauk: 08.00. 03 - Nac. un-t harch. tehnologij.– Kiyiv : [B.v.].23 s.

Kartashova O.G. (2011). Pidvishennya efektivnosti virobnictva vinogradarsko-vinorobnih pidpriyemstv [Improving the efficiency of production of wine-growing and wine-making enterprises]: avtoref. dis.. kand. ekon. nauk: 08.00.04 Dnipropetr. derzh. agrar. un-t.-D. 20 s.

Osipov V., Osipova L. (2015) Vinogradarstvo ta vinorobstvo Ukrayini. Suchasnij stan, problemi, tendenciyi rozvitku [Viticulture and winemaking in Ukraine. Current status, problems, development trends]. Ekonomist. №. 5. S. 28-31.

Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini [State Statistics Service of Ukraine] [Elektronnij resurs]. http://www.ukrstat.gov.ua

Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini. Pereroblennya vinogradu ta virobnictvo vinomaterialiv u 2016 roci [State Statistics Service of Ukraine. Grape processing and wine production in 2016] - K., 2017. 11 s.

Nezdojminov S. G. (2014) Regionalni konturi klasternogo rozvitku vinnogo turizmu [Regional outlines of the cluster development of wine tourism]. Naukovij visnik Hersonskogo derzhavnogo universitetu. Ser.: Ekonomichni nauki. №. 8 (1). S. 136-141.

Mihajlyuk O. L. (2013). Perspektivi rozvitku vinnih turistichnih klasteriv na Pivdni Ukrayini [Prospects for development of wine tourist clusters in the South of Ukraine]. Naukovij visnik, ONEU, №1 (181), S. 29-41.

Basyuk, D. I. (2015). Teoretiko-metodologichni osnovi upravlinnya rozvitkom vinnogo turizmu v Ukrayini [Theoretical and methodological foundations of wine tourism development management in Ukraine]: avtoref. dis. d-ra ekon. nauk : spec. 08.00.03. "Ekonomika i upravlinnya nacionalnim gospodarstvom". K., 42 s.

Переглядів статті: 404
Завантажень PDF: 508
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Карташова, О. (2020). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТА ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНО-ВИННИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 151-159. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/60
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА