ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

  • О.В. Круковська Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: запаси, витрати, первісна вартість, власне виробництво, оцінка, біологічні активи, сільськогосподарська продукція

Анотація

Розкрито поняття та складові запасів згідно національних стандартів бухгалтерського обліку. Обґрунтовано порядок формування первісної вартості запасів залежно від способів їх надходження на підприємство згідно методичних рекомендацій, а також методи оцінки запасів власного виробництва. Визначені витрати, які включаються до первісної вартості запасів, у тому числі запасів власного виробництва. Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди мають бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях підприємств здійснюються операції зі збереження виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Бухгалтерський облік має забезпечити контроль за залишками, надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства.

Посилання

Витрати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/z0027-00.

Домбровська М. Р. Методи оцінки виробничих запасів підприємства при їх використанні згідно національних стандартів / М. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2011. – №7(26) . – С. 137-142.

Запаси: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/z0751-99.

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.search.ligazakon.ua/l_doc2

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. № 1315. http://www.minfin.gov.ua

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sts.gov.ua/nk/

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV зі змін. і доп. [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : [підручник] / Н. М. Ткаченко – К. : Алерта. 2008. – 285 с.

Vytraty: Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 16, zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny of 31.12.99 p. 318 number [Retrieved from]. - Access: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/z0027-00.

Dombrovsʹka M. R. Metody otsinky vyrobnychykh zapasiv pidpryyemstva pry yikh vykorystanni z·hidno natsionalʹnykh standartiv / M. R. Dombrovsʹka // Innovatsiyna ekonomika. - 2011. - №7 (26), pp. 137-142.

Zapasy: Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 9, zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny of 10.20.99 p. 246 number [Retrieved from]. - Access: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/z0751-99.

Metodychni rekomendatsiyi z formuvannya sobivartosti produktsiyi (robit, posluh) u promyslovosti, zatverdzheni nakazom Ministerstva promyslovoyi polityky Ukrayiny of 09.07.2007, p. 373 number [Retrieved from]. - Access: http://www.search.ligazakon.ua/l_doc2.

Metodychni rekomendatsiyi z bukhhaltersʹkoho obliku biolohichnykh aktyviv, zatverdzheni nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny dated 29 December 2006 r. № 1315. http://www.minfin.gov.ua.

Podatkovyy kodeks Ukrayiny of 02.12.2010. Number 2755-VI. [Retrieved from]. - Access: http://www.sts.gov.ua/nk/

Pro bukhhaltersʹkyy oblik ta finansovu zvitnistʹ v Ukrayini : zakon Ukrayiny from 16.07.1999. Number 996-XIV of change. and add. [Retrieved from]: Zakonodavstvo Ukraine. - Access: http://zakon.rada.gov.ua/

Tkachenko N. M. Bukhhaltersʹkyy finansovyy oblik, opodatkuvannya i zvitnistʹ : [pidruchnyk] / N. M. Tkachenko – K. : Alerta. 2008, p. 285.

Переглядів статті: 422
Завантажень PDF: 371
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Круковська, О. (2020). ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 132-139. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/58
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ