ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ДОСВІД

  • Л.М. Галат Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0003-0075-9730
Ключові слова: виробництво овочів, зберігання овочевої продукції, післязбиральна доробка овочів, внутрішньогосподарська інфраструктура, холодна логістика, якість продукції

Анотація

Метою статті є дослідження причин та тенденцій у сфері зберігання овочевої продукції, оцінка наявного досвіду сучасних високотехнологічних аграрних підприємств та розроблення шляхів і механізмів зниження втрат врожаю в галузі овочівництва. В статті розглянуто проблеми і досвід їх подолання в сфері плодоовочевої переробки, підготовки продукції до реалізації та зберігання овочів з метою забезпечення високої якості продукції, зниження виробничих і логістичних втрат в галузі і підвищення її ефективності і конкурентоздатності. Головний акцент зроблено на аргументації актуальності дослідження сучасного стану плодоовочевої інфраструктури для зберігання та первинної доробки овочів в Україні. Розглянуто особливості та позитивний досвід окремих сільськогосподарських товаровиробників, які поєднують виробництва овочів, їх зберігання і формують партнерські відносини з логістики та реалізації овочевої продукції як на внутрішнього ринку, так і на експорт. Запропоновано для подолання проблеми цілорічного забезпечення населення овочевою продукцією та мінімізацією втрат виробництва і зберігання облаштовувати різні моделі сховищ і зберігання на кооперативних чи партнерських засадах. Отримані результати дослідження є основою для подальшої розбудови інфраструктури зберігання, переробки та доробки овочів і підвищення конкурентоспроможності овочевої продукції та овочевої галузі.

Посилання

Кліщенко С., Майборода А., Каліновський С. Заморожування овочів – ефективний шлях їх зберігання. Овощеводство. 2017. №9. С. 38–42.

Світовий ринок продуктів переробки овочів та фрукті буде зростати на 2-3% щорічно. URL: https://info.shuvar.com/news/1293/Svitovyy-rynok-produktiv-pererobky-ovochiv-ta-frukti-bude-zrostaty-na-2-3proc-schorichno

Капустіна Л. Рентабельна морква. Плантатор. 2019. №1. С. 48–49.

Щербина С., Даценко С. Зберігання столових буряків. Плантатор. 2019. №1. С. 56–58.

Ковтунюк З. Гулевська А. Зберігання пекінської капусти. Плантатор. 2019. №1. С. 44–45.

Капустіна Л. Цибуля для зберігання. Плантатор. 2017. №6. С. 48-49.

Мулярчук О., Безвіконний П. Збирання та зберігання пізньостиглої капусти. Плантатор 2017. №6. С. 62–63.

Офіційний сайт ТОВ «ГрінТім». URL: http://www.greenteam.ua/index.php/pro-kompaniyu/dniprovska-perlina

Кліщенко С., Кліщенко Г. Промислове сушіння овочів. Овощеводство. 2018. №1. С. 54–59.

Арістов В. «Своя ніша»: про ринок та перспективи промислової сушки овочів та фруктів. Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/svoa-nisa-pro-rinok-ta-perspektivi-promislovoi-suski-ovociv-ta-fruktiv

Klishchenko S., Mayboroda A., Kalinovskiy S. (2017) Zamorozhuvannia ovochiv – efektyvnyi shliakh ikh zberigannia [Freezing vegetables is an effective way to store them]. Ovoschevodstvo, no. 9, pp. 38–42.

Svitovyi rynok produktiv pererobky ovochiv ta fruktiv bude zrostaty na 2-3% shchorichno [The global vegetable and fruit processing market will grow by 2-3% annually]. URL: https://info.shuvar.com/news/1293/Svitovyy-rynok-produktiv-pererobky-ovochiv-ta-frukti-bude-zrostaty-na-2-3proc-schorichno

Kapustina L. (2019) Rentabelna morkva [Cost effective carrots]. Plantator, no. 1, pp. 48–49.

Shcherbina S., Datsenko S. (2019) Zberigannia stolovykh buriakiv [Storage of table beets]. Plantator, no. 1, pp. 56–58.

Kovtuniuk Z.,Gulevska A. (2019) Zberigannia pekinskoy kapusty [Storage of Beijing cabbage]. Plantator, no. 1, pp. 44–45.

Kapustina L. (2017) Tsybulia dlia zberigannia [Onion for storage]. Plantator, no. 6, pp. 48–49.

Maliarchuk O., Bezvikonnyi P. (2017) Zburanniz ta zberigannia pizniostygloyi kapusty [Harvesting and storage of late ripening cabbage]. Plantator, no. 6, pp. 62–63.

Official site of “GreenTim” LLC. available at: http://www.greenteam.ua/index.php/pro-kompaniyu/dniprovska-perlina

Klishchenko S., Klishchenko G., (2018) Promyslove sushinnia ovochiv [Industrial drying of vegetables]. Ovoschevodstvo, no. 1, pp. 54–59.

Aristov V., “Svoia nisha”: pro rynok ta perspektyvy promyslovoy sushky ovochiv ta fruktiv [“Your niche": about the market and prospects of industrial drying of vegetables and fruits]. available at: http://agravery.com/uk/posts/show/svoa-nisa-pro-rinok-ta-perspektivi-promislovoi-suski-ovociv-ta-fruktiv

Переглядів статті: 710
Завантажень PDF: 518
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Галат, Л. (2020). ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ДОСВІД. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 102-112. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/54
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ