ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Л.В. Боровік Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0001-7200-0497
Ключові слова: інвестиційна політика, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, аграрна галузь, природні ресурси, держава, регіон, підприємство

Анотація

Враховуючи вагомий інвестиційний потенціал аграрної галузі, інвестиційна політика держави скеровує зусилля на створення умов більш ефективного його використання. Поступове зменшення економічних, соціальних та екологічних загроз позитивно впливає на покращення інвестиційного клімату сільського господарства та активізує інвестиційну діяльність товаровиробників. Здійснюючи вплив на формування та використання ресурсного інвестиційного потенціалу, державна інвестиційна політика прагне задовольнити запити суспільства, підвищити рівень інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки та його конкурентоспроможності. Разом з цим ми відмічаємо, що держава ще недостатньо впливає на розвиток аграрної галузі, що стримує ділову активність населення сільських територій та кооперацію між аграрними і переробними підприємствами.

Посилання

Гончаров А.Б. Інвестування. Харків, 2002. 179 с.

Коюда О.П. Державна політика в інвестиційній сфері. Модели управления в рыночной экономике. Донецк. 2002. №4. С. 252–256.

Сільське господарство України. Статистичний Збірник. Київ. 2015р.

Шпичак О.М. Особисті підсобні господарства України – аналіз витрат та ефективності виробництва видів сільськогосподарської продукції. Київ, 2001. 236 с.

Онищенко О.М. Господарства населення: продуктивність, ефективність, перспективи. Київ, 2003. 100 с.

Білоусова С.В. Теоретико-методологічні основи розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері України. Херсон, 2009. 289 с.

Коденська М.Ю. Інтеграція як фактор активізації інвестиційної діяльності. Економіка АПК. 2006. №6. С. 24–31.

Амбросов В.Я., Маренич Т.Г. Великотоварні підприємства як основа впровадження інновацій. Економіка АПК. 2007. №6. С. 14–19.

Honcharov, A.B. (2002). Investuvannya [Investment]. Kharkiv. (in Ukrainian)

Koiuda, O.P. (2002). Derzhavna polityka v investytsiinii sferi [State investment policy]. Management models in a market economy, vol. 4, pp. 252–256.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2015) Silske hospodarstvo Ukrainy [Agriculture of Ukraine]. Kyiv. (in Ukrainian)

Shpychak, O.M. (2001). Osobysti pidsobni hospodarstva Ukrainy – analiz vytrat ta efektyvnosti vyrobnytstva vydiv silskohospodarskoi produktsii [Personal subsistence farms of Ukraine – analysis of costs and efficiency of production of agricultural products]. Kyiv. (in Ukrainian).

Onyshchenko, O.M. (2003). Hospodarstva naseennia produktyvnist efektyvnist perspektyvy [Households: productivity, efficiency, prospect]. Kyiv. (in Ukrainian)

Bilousova, S.V. (2009). Teoretyko-metodolohichni osnovy rozvytku intehratsiinykh protsesiv v ahrarnii sferi Ukrainy [Theoretical and methodological foundations of the development of integration processes in the agricultural sphere of Ukraine]. Kherson. (in Ukrainian)

Kodenska, M.Yu. (2006). Intehratsiia yak faktor aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti [Integration as a factor of activation of investment activity]. APK economy, vol. 6, pp. 24–31.

Ambrosov, V.Ya., Marenych, T.H. (2007). Velykotovarni pidpryiemstva yak osnova vprovadzhennia innovatsii [Large-scale enterprises as a basis for innovation]. APK economy, vol. 6, pp. 14–19.

Переглядів статті: 473
Завантажень PDF: 345
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Боровік, Л. (2020). ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 95-101. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/53
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ