ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ

  • Л.О. Бойко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: Фермерське господарство, конкурентоспроможність, посівна площа, галузева структура, державна підтримка, кооперативний рух

Анотація

На сьогоднішній день сільське господарство України представлене приватним сектором, що характеризується різноманітними формами господарювання. Найбільш поширеною формою малого бізнесу в аграрній сфері є фермерські господарства та аграрні домогосподарства, основною складовою яких є особисті селянські господарства. У статті проаналізовано особливості діяльності й розвитку фермерських господарств Херсонщини. Обґрунтовано вибір спеціалізації фермерських господарств та їх роль у виробництві сільськогосподарської продукції. Охарактеризовано переваги фермерських господарств над іншими формами сільськогосподарських підприємств. Досліджено соціально-економічну роль фермерства в розбудові ринкової економічної системи, формуванні стійкого конкурентного середовища на споживчому ринку.

Посилання

Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств, від 31.03.2016 №1067-VIII.

Boiko V. Determinants of development of small and medium enterprises in the region of Kherson. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online]. 2017. Vol. 3, no. 2, рр. 22–29, available at: http://www.are-journal.com.

Boiko V. O., Boiko L. O. Features of farm functioning under conditions of a competitive environment. Економіка АПК. 2018. № 3. С. 56–62.

Горіховський М.В. Розвиток фермерських господарств Хмельниччини. Економіка АПК. 2017. № 11 С. 79–88.

Глібчук І. М. Фермерське господарство: поняття та юридичні ознаки. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=45042.

Горьовий В.П. Актуальне дослідження проблем конкурентоспроможності фермерських господарств (рецензія на монографію Єременко Д.В. «Конкурентоспроможність фермерських господарств України: теорія, методологія, практика»). Економіка АПК. 2017. № 4. С. 114–116.

Кропивко М.М. Фермерські реалії. Агробізнес сьогодні. 2012. № 9(232). URL: http://www.agro-business.com.ua/component/content/article/32-2011-05-11-22-31-13/1048-2012-05-18-14-59-07.html.

Макаренко П.М., Мельник Л.Л. Фермерство України у контексті тенденцій розвитку сільського господарства. Еко¬номіка АПК. 2008. № 4. С. 145–152.

Маслак О. Проблеми та перспективи фермерства в Україні. Агробізнес Сьогодні. URL: http://www.agro-business.com.ua/ekonomichnyigektar/3999-problemy-ta-perspektyvy-fermerstva-v-ukraiini.html.

Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві. Матеріали Дванадцятих річних зборів Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників (Київ, 25-26 лютого 2010 р.); відп. ред. П.Т. Саблук. Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. С. 11–36.

Мохненко А.С. Функціонування і розвиток фермерських господарств в аграрній сфері економіки. Вісник аграрної науки Причорномор’я. МДАУ. Миколаїв, 2012. Вип. 1 (65). С. 26–30.

Мазан Т.В., Ткаченко В.П. Розвиток фермерських господарств України з урахуванням світового досвіду. АГРОСВІТ. 2015. № 10. C. 43–47.

Brown, L. & Eckholm, E. (2017), By bread alone. Publ. for the overseas development council. Oxford etc., XIII. 272 p.

Касл Э,. Беккер М., Нельсон А. Эффективное фермерское хозяйствование. Пер. с англ. Москва : Агропромиздат, 1991. 496 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Губарик О. М. Проблемні питання щодо сутності та критеріїв визначення економічної ефективності діяльності аграрних підприємств. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків : ХНТУСГ, 2006. Вип. 34: Економічні науки. С. 51–54.

Бойко В.О., Бойко Л.О. Сучасні підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність аграрних підприємств». Фінансовий простір. 2019. №3(35). С. 23–31. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102 (із змінами від 08.09.2016 року №609).

Уряд хоче об’єднати фермерів у кооперативи. URL: https://www.depo.ua/ukr/politics/uryad-hoche-zganyati-fermeriv-u-kooperativi-20170913639085.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro fermerske hospodarstvo» shchodo stymuliuvannia stvorennia ta diialnosti simeinykh fermerskykh hospodarstv : Zakon Ukrainy vid 31.03.2016 #1067-VIII [On Amendments to the Law of Ukraine «On Farms» on stimulation of the establishment and activity of family farms: Law of Ukraine from 31.03.2016, No. 1067-VIII]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». VR Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1067-19.

Boiko V. (2017). Determinants of development of small and medium enterprises in the region of Kherson. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 3, No. 2, pp. 22–29. URL: http://www.are-journal.com.

Boiko V.O., Boiko L.O. (2018). Features of farm functioning under conditions of a competitive environment. Ekonomika APK. № 3. Р. 56–62.

Horikhovskyi M.V. (2017). Rozvytok fermerskykh hospodarstv Khmelnychchyny [Development of farms in Khmelnytsky region]. Ekonomika APK, 11, pp. 79–88.

Hlibchuk I.M. (2012). Fermerske hospodarstvo: poniattia ta yurydychni oznaky [Farm: concept and legal features]. Naukove tovarystvo Ivana Kushnira. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=45042.

Horovyi V.P. (2017). Aktualne doslidzhennia problem konkurentospromozhnosti fermerskykh hospodarstv [Actual research of problems of competitiveness of farms]. Ekonomika APK, 4, pp. 114–116.

Kropyvko M.M. (2012). Fermerski realii [Farmer’s realities]. Ahrobiznes sohodni, 9 (232).URL: http://www.agrobusiness.com.ua/component/content/article/32-2011-05-11- 22-31-13/1048-2012-05-18-14-59-07.html.

Makarenko P.M., & Melnyk L.L. (2008). Fermerstvo Ukrainy u konteksti tendentsii rozvytku silskoho hospodarstva [Farming of Ukraine in the context of agricultural development trends]. Ekonomika APK, 4, pp. 145–152.

Maslak, O. (n.d.). Problemy ta perspektyvy fermerstva v Ukraini [Problems and prospects of farming in Ukraine]. «Ahrobiznes Sohodni». URL: http://www.agrobusiness.com.ua/ekonomichnyigektar/3999-problemy-taperspektyvy-fermerstva-v-ukraiini.html.

Mesel-Veseliak V.Ya. (2010). Ahrarna reforma i orhanizatsiino-ekonomichni transformatsii v silskomu hospodarstvi [Agrarian reform and organizational and economic transformations in agriculture]. Materialy Dvanadtsiatykh richnykh zboriv Vseukrainskoho Konhresu vchenykh ekonomistiv-ahrarnykiv. (pp. 11-36). Kyiv: NNTs IAE.

Mokhnenko, A.S. (2012). Funktsionuvannia i rozvytok fermerskykh hospodarstv v ahrarnii sferi ekonomiky [Functioning and development of farms in the agrarian sector of the economy]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. MDAU. Mykolaiv, 1 (65), pp. 26–30.

Mazan, T.V., & Tkachenko, V.P. (2015). Rozvytok fermerskykh hospodarstv Ukrainy z urakhuvanniam svitovoho dosvidu [Development of farms of Ukraine with consideration of world experience]. Ahrosvit, 10, pp. 43–47.

Brown, L., & Eckholm, E. (2017). By bread alone. Oxford etc, XIII.

Kasl, Je., Bekker, M., & Nel'son, A. (1991). Jeffektivnoe fermerskoe hozjajstvovanie [Effective farming]. Moskva: Agropromizdat.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Hubaryk, O.M. (2006). Problemni pytannia shchodo sutnosti ta kryteriiv vyznachennia ekonomichnoi efektyvnosti diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Problematic questions about the essence and criteria for determining the economic efficiency of agrarian enterprises]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, 34: Ekonomichni nauky, pp. 51–54.

Boiko V. O., Boiko L. O. (2019). Suchasni pidkhody do vyznachennis poniattia «konkurentospromozhnist ahrarnykh pidpryiemstv» [Modern Approaches to the Definition of the Concept «competitiveness of agrarian enterprises». Finansovyi prostir, №3(35), pp. 23–31. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153.

Pro zatverdzhennia Poriadku vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia nadannia pidtrymky fermerskym hospodarstvam : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 serpnia 2004 roku # 1102 [On approval of the procedure for using the funds provided in the State budget to support farmers: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 25.08.2004, No. 1102]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». VR Ukrainy. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1102-2004-%D0%BF.

Uriad khoche obiednaty fermeriv u kooperatyvy [The government wants to unite farmers in cooperatives]. (2017). DepoUA. URL: https://www.depo.ua/ukr/politics/uryad-hoche-zganyatifermeriv-u-kooperativi20170913639085.

Переглядів статті: 584
Завантажень PDF: 357
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Бойко, Л. (2020). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ . Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 78-85. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/51
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ