СУЧАСНІ ТРЕНДИ АГРОСТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

  • В.О. Бойко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» http://orcid.org/0000-0002-8032-5731
Ключові слова: управління ризиками, страхові продукти, моделі страхування, традиційне страхування, індексне страхування, агрострахування

Анотація

Статтю присвячено визначенню інструментів управління ризиками. Розглянуто досвід використання традиційного і альтернативного страхування для сільськогосподарської галузі, моделі страхування і успішне застосування їх іншими країнами. Проаналізовано переваги та недоліки страхових послуг і розширення асортименту страхових продуктів в аграрному секторі економіки. Обґрунтовано перевагу індексних страхових послуг над традиційними. Виділено страхування за індексами погоди, які є найбільш перспективною новою програмою для аграрного сектора України. Впровадження ефективної системи страхування ризиків в агросекторі буде сприяти всім етапам сільськогосподарського виробництва, тим самим забезпечить послідовне втілення в життя концепції сталого розвитку нашої держави.

Посилання

Артімонова І.В. Класифікація чинників і видів господарських ризиків аграрних підприємств. Економіка та управління АПК. 2012. №7(93). С. 20–25.

Балабанов И.Т., Балабанов, А. И. Страхование : учебник для вузов. СПб : Питер. 2004. 280 с.

Балджи М.Д. Удосконалення процесу управління економічними ризиками при прийнятті народногосподарських рішень. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. №4 (51). С. 197–204.

Ботвиновська О.Л. Сучасні тенденції зарубіжного досвіду індексного страхування аграрних ризиків. Ефективна економіка. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_4_18.

Віглінський В.В., Скіцько В.І. Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства. Проблеми економіки. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_32.

Віленчук О.М. Оцінка потенціалу розвитку страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Економіка АПК. 2017. №8. С. 56–64.

Карнаушенко А.С. Руснак А., Петренко В. Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №19. С. 5–10.

Рудич О.О. Економічна сутність ризику та особливості його прояву у діяльності аграрних підприємств. Економіка та управління АПК: збірник наукових праць Білоцерківського національного аграрного університету. 2012. №7(93). С. 59–63.

Andersen T., Schroder P. (2010). Strategic Risk Management Practice: How to Deal Effectively with Major Corporate Exposures. Cambridge: Cambridge University Press.

Froot K.A., Shaferstein D., Stein J. (1994). A Framework for risk management. Harvard Business Review.

Crouhy M., Galai D., Mark R. (2012). Risk Management. New York : McGraw-Hill.

Задорожний О. Особливості страхування в аграрному секторі. Вісник. URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8247.

Євтушенко Г.В., Тимків Н.Я., Шешеня А.А. Особливості управління ризиками в аграрному секторі економіки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. №17. С. 49–52.

Види страхових продуктів. URL: http://www.agroinsurance.com.ua/insurance/insurancetypes/uk/.

Бойко В.О., Стрельченко О.В., Бойко Л. О. Теоретичні та практичні аспекти агрострахування як інструмент управління ризиками. «Evropský časopis ekonomiky a management». 2018. Svazek 4. Vydani 3. Р. 50-58.

Шинкаренко, Р. Индексное страхование – основные положения и международная практика. URL: http://forinsurer.com/public/06/10/02/2586

Управління ризиками. URL: http://www.agroinsurance.com.

Гринюк, И., Роше, Г. Сбор данных для расчёта тарифных ставок для агростраховых продуктов. Проект «Развитие агрострахования в Украине», Международная финансовая корпорация (IFC, Группа Всемирного банка). URL: http://:agroinsurance.com/files/publications/1_DataCollection.doc/.

Українським аграріям пропонують індексне страхування. URL: http://milkua.info/uk/post/ukrainskim-agrariam-proponuut-indeksne-strahuvanna.

Ринок агрострахування України у 2017-му андерайтинговому році. URL: http://agroinsurance.com/wp-content/uploads/2017/11/Ryinok-agrostrahovaniya-Ukrainyi-za-2017-god.pdf.

Artimonova, I.V. (2012). Klasyfikatsiia chynnykiv i vydiv hospodarskykh ryzykiv ahrarnykh pidpryiemstv [The classification of the factors and types of economic risks of agrarian enterprises]. Ekonomika ta upravlinnia APK [Economics and management of AIC]. 7(93), рр. 20–25.

Balabanov, I.T., Balabanov, A. I. (2004). Strakhovaniye: uchebnik dlya vuzov [Insurance: a textbook for higher educational institutions]. SPb: Piter.

Baladzhy, M.D. (2013). Udoskonalennia protsesu upravlinnia ekonomichnymy ryzykamy pry pryiniatti narodnohospodarskykh rishen [Improving the process of managing economic risks while making economic decisions]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen [The bulletin of socio-economic research]. 4 (51), рр. 197–204.

Botvynovska, O.L. Suchasni tendentsii zarubizhnoho dosvidu indeksnoho strakhuvannia ahrarnykh ryzykiv [Modern tendencies of the foreign experience of index insurance of agrarian risks]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy]. URL: http: //nbuv. gov.ua/UJRN/efek_2011_4_18.

Vihilinskyi, V.V., Skitsko, V.I. Kontseptualni zasady modeliuvannia ta upravlinnia lohistychnym ryzykom pidpryiemstva [Conceptual fundamentals of modeling and managing a logistics risk of an enterprise]. Problemy ekonomiky [Economic problems]. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_32.

Vilenchuk, O.M. (2017). Otsinka potentsialu rozvytku strakhuvannia silskohospodarskoi produktsii v Ukraini [Evaluating the potential of the development of agricultural products insurance in Ukraine]. Ekonomika APK [Economics of AIC]. 8, рр. 56–64.

Karnaushenko A., Rusnak A, Petrenko V. (2018). Strakhuvannia ryzykiv silskohospodarskykh pidpryiemstv v Ukraini [Insuring against Risks of Agricultural Enterprises in Ukraine]. Investtytsii: praktyka ta dosvid, №19, pp. 5–10.

Rudych, O.O. (2012). Ekonomichna sutnist ryzyku ta osoblyvosti yoho proiavu u diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [The economic essence of a risk and the peculiarities of its manifestation in the activity of agrarian enterprises]. Ekonomika ta upravlinnia APK: zbirnyk naukovykh prats Bilotserkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytety [Economics and management of AIC: the collection of scientific works of Bila Tserkva National Agrarian University]. 7(93), рр. 59–63.

Andersen, T., Schroder, P. (2010). Strategic Risk Management Practice: How to Deal Effectively with Major Corporate Exposures. Cambridge: Cambridge University Press.

Froot K.A., Shaferstein D., Stein J. (1994). A Framework for risk management. Harvard Business Review.

Crouhy M., Galai D., Mark R. (2012). Risk Management. New York : McGraw-Hill.

Zadorozhnyi O. Osoblyvosti strakhuvannia v ahrarnomu sektori [The peculiarities of insurance in the agrarian sector]. Visnyk [The bulletin]. URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8247.

Yevtushenko, H.V., Tymkiv, N.Ya., Sheshenia, A.A. (2016). Osoblyvosti upravlinnia ryzykamy v ahrarnomu sektori ekonomiky [The peculiarities of risk management in the agrarian sector of economy]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu [The scientific bulletin of the International Humanitarian University]. 17, рр. 49–52.

Vydy strakhovykh produktiv [Types of insurance products]. URL: http://www.agroinsurance.com.ua/insurance/insurancetypes/uk/.

Boiko V. O., Strelchenko O. V., Boiko L. O. (2018). Teoretychni ta praktychi aspekty ahrostrakhuvannia yak instrument upravlinnia ryzykamy [Theoretical and Practical Aspects of Agro-Insurance as an Instrument of Managing Risks]. «Evropský časopis ekonomiky a management», №4 (3), pp. 50–58.

Shynkarenko, R. Indeksnoye strakhovaniye – osnovnyye polozheniya i mezhdunarodnaya praktika [Index insurance – basic statements and international practice]. URL: http://forinsurer.com/public/06/10/02/2586.

Upravlinnia ryzykamy [Risk management]. URL: http://www.agroinsurance.com.

Grinyuk, I., Roshe, G. Sbor dannykh dlya rascheta tarifnykh stavok dlya agrostrakhovykh produktov [Collecting the data for calculating tariff rates for agro-insurance products]. Proyekt «Razvitiye agrostrakhovaniya v Ukraine», Mezhdunarodnaya finansovaya korporatsiya (IFC, Gruppa Vsemirnogo banka) [The project «The development of agro-insurance in Ukraine», International financial corporation (IFC, The world bank group)]. URL: http://:agroinsurance.com/files/publications/1_DataCollection.doc/.

Ukrainskym ahrariiam proponuiut indeksne strakhuvannia [Ukrainian agrarians are offered index insurance]. URL: http://milkua.info/uk/post/ukrainskim-agrariam-proponuut-indeksne-strahuvanna.

Rynok ahrostrakhuvannia Ukrainy u 2017-mu anderaitynhovomu rotsi [The agro-insurance market of Ukraine in 2017 underwriting year]. URL: http://agroinsurance.com/wp-content/uploads/2017/11/Ryinok-agrostrahovaniya -Ukrainyi-za-2017-god.pdf.

Переглядів статті: 623
Завантажень PDF: 407
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Бойко, В. (2020). СУЧАСНІ ТРЕНДИ АГРОСТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ . Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 69-77. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/50
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ