ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВІВЧАРСТВА

  • Н.О. Аверчева Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0003-4534-639X
Ключові слова: вівчарство, економічна ефективність, продукція, м'ясо овець, вовна, рентабельність

Анотація

В статті проведено дослідження рівня ефективності галузі вівчарства, виявлено загальну тенденцію скорочення поголів’я і обсягів виробництва продукції, більшою мірою у підприємствах, порівняно з господарствами населення. Дослідження регіонального розміщення поголів’я овець свідчить про їх концентрацію у південних і західних областях України. Основними причинами негативних процесів визначено збитковість виробництва, втрату зв’язків з переробними підприємствами, руйнацію селекційної, матеріально-технічної і кормової бази, зниження продуктивності тварин. Проведений аналіз організаційно-економічних особливостей, сучасного стану та методичних основ ефективного розвитку галузі вівчарства свідчить, що галузь має потенціал і велике значення у забезпеченні ринку необхідною продукцією, але в процесі реформування зазнала значних втрат і перетворилася на непривабливий і неефективний вид бізнесу. На основі комплексного дослідження проблем і перспектив розвитку галузі вівчарства в країні, запропоновано заходи щодо підвищення прибутковості ведення бізнесу у підприємствах на основі економічного управління витратами і зниження собівартості продукції.

Посилання

Вівчарство України: моногр. / В.М. Іовенко, Л.О. Сиротюк, Т.І. Нежлукченко та ін; за ред. В.П. Бурката; УААН; Ін-т тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова». Київ : Аграрна наука, 2006. 616 с.

Шелест Л.С. Моніторинг ефективності виробництва, переробки та реалізації продукції вівчарства. Аграрна наука і освіта. 2008. Т. 9. № 3/4. C. 115-121.

Штомпель М.В., Вовченко Б.О. Технологія виробництва продукції вівчарства. Київ : Вища освіта, 2005. 344 с.

Безпалова Н.О. Відродження вівчарства як захід підвищення економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь у Херсонській області. Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць ХДАУ. Вип. 49. Херсон : Айлант, 2008. С. 249–254.

Вдовиченко Ю.В., Жарук П.Г. Cтан та перспективи розвитку галузі вівчарства України. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2013. №1(31). С. 135–138.

Беженар І.М. Організаційно-економічні резерви підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства. Економіка АПК. 2015. № 8. С. 33–36.

Бойко В.О. Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства на Херсонщині. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 26–33.

Ковальов Д.В. Соціально-економічна складова та напрями відродження галузі вівчарства у Херсонській області. Агросвіт. 2019. № 23. С. 42–48.

Тваринництво України 2018 р.: статистичний щорічник. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 21.01.2020).

Cільське господарство України у 2018 р.: статистичний щорічник. Київ : Державна служба статистики України, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 21.01.2020).

Сокол О.І. Невідкладні завдання відновлення і стабільного розвитку вівчарства України. Економіка АПК. 2007. № 7(153). C. 41–47.

Славкова О.П., Кириченко Є.Р. Проблемні питання визначення собівартості продукції тваринництва. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 33. С. 125–130.

Iovenko V.M., Syrotiuk L.O., Nezhlukchenko T.I. (2006) Vivcharstvo Ukrainy [Sheep breeding of Ukraine. UAAN; In-t tvarynnytstva stepovykh raioniv im. M.F. Ivanova «Askaniia-Nova». Kyiv: Ahrarna nauka. (in Ukrainian)

Shelest L.S. (2008) Monitorynh efektyvnosti vyrobnytstva, pererobky ta realizatsii produktsii vivcharstva [Monitoring the efficiency of production, processing and marketing of sheep products]. Ahrarna nauka i osvita, vol. 9, no ¾, pp. 115–121.

Shtompel M.V, Vovchenko B.O. (2005) Tekhnolohiia vyrobnytstva produktsii vivcharstva [Technology of sheep production]. Kyiv: Vyshcha osvita. (in Ukrainian)

Bezpalova N.O. (2008) Vidrodzhennia vivcharstva yak zakhid pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti vykorystannia silskohospodarskykh uhid u Khersonskii oblasti [Revival of sheep farming as a measure to increase the economic efficiency of agricultural land use in the Kherson region]. Tavriiskyi naukovyi visnyk: zbirnyk naukovykh prats KhDAU. Kherson: Ailant, vol. 49, pp. 249–254.

Vdovychenko Yu.V., Zharuk P.H. (2013) Ctan ta perspektyvy rozvytku haluzi vivcharstva Ukrainy [Status and prospects of development of the sheep industry in Ukraine]. Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, vol. (31), pp. 135–138.

Bezhenar I.M. (2015) Orhanizatsiino-ekonomichni rezervy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti haluzi vivcharstva [Organizational and economic reserves of increasing the competitiveness of the sheep industry]. Ekonomika APK, vol. 8, pp. 33–36.

Boiko V.O. (2018) Perspektyvy rozvytku ta pidvyshchennia konkurentospromozhnosti haluzi vivcharstva na Khersonshchyni [Prospects for development and competitiveness of the sheep industry in Kherson region]. Ekonomika APK, vol. 1, pp. 26–33.

Kovalov D.V. (2019) Sotsialno-ekonomichna skladova ta napriamy vidrodzhennia haluzi vivcharstva u Khersonskii oblasti [Socio-economic component and directions of revival of sheep industry in Kherson region]. Ahrosvit, vol. 23, pp. 42–48.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2019) Tvarynnytstvo Ukrainy 2018 r.: statystychnyi shchorichnyk. [Livestock of Ukraine 2018: Statistical Yearbook]. / Vidp. za vyp. O. M. Prokopenko. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Avialable at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 21 January 2020).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2019) Silske hospodarstvo Ukrainy za 2018 rik: statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine for 2018: statistical collection]. Vidp. za vyp. O.M. Prokopenko. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Avialable at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 21 January 2020).

Sokol O.I. (2007) Nevidkladni zavdannia vidnovlennia i stabilnoho rozvytku vivcharstva Ukrainy [Urgent tasks of restoration and stable development of sheep-breeding of Ukraine]. Ekonomika APK, vol. 7(153), pp. 41–47.

Slavkova O.P., Kyrychenko Ye.R. (2018) Problemni pytannia vyznachennia sobivartosti produktsii tvarynnytstva [Problematic issues in determining the cost of livestock production]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment, vol. 33, pp. 125–130.

Переглядів статті: 516
Завантажень PDF: 430
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Аверчева, Н. (2020). ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВІВЧАРСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 57-68. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/49
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ