ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

  • О.С. Пристемський Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0001-9743-3563
Ключові слова: фінансове регулювання, аграрний сектор, бюджетна підтримка, податкове стимулювання, кредитне забезпечення, сталий розвиток

Анотація

Проаналізовано стан та тенденції розвитку виробничого потенціалу аграрного сектору, досліджено вплив бюджетно-податкових та грошово-кредитних регуляторів на сталий розвиток аграрної галузі, здійснено оцінку ефективності окремих інструментів фінансового регулювання. На основі виявлених проблем окреслено подальші перспективи вдосконалення фінансового регулювання аграрного сектору економіки, досліджено особливості здійснення фінансового регулювання аграрної галузі в країнах з розвиненою ринковою економікою, обґрунтовано пропозиції щодо активізації механізму фінансового регулювання аграрного сектору в умовах інтеграції України до світового економічного простору.

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 05.02.2020).

Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій. Київ: Четверта хвиля, 1997. – 224 с.

Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): [Монографія], – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.

В Мінагрополітики обговорили шляхи поглиблення співпраці в агрогалузі з європейськими колегами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/24878 (дата звернення 05.02.2020).

Дотації-2019: Новостворене фермерське господарство може отримати до 60 тис. грн бюджетної субсидії (інструкція з отримання коштів). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://new.minagro.gov.ua/ua/news/dotaciyi-2019-novostvorene-fermerske-gospodarstvo-mozhe-otrimati-do-60-tis-grn-byudzhetnoyi-subsidiyi-instrukciya-z-otrimannya-koshtiv (дата звернення 06.02.2020).

Романенко О.Р. Фінанси: [Підручник], − К.: Центр навчальної літератури, 2004. −312 с.

Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки, – К.: Артек, 1999. – 320 с.

Official site of the State Statistics Service. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (date of appeal 05.02.2020).

Basilevich V.D., Balastric L.O. (1997). Macroeconomics: a keynote lecture. Kyiv: The fourth wave, 224 p.

Oparin V.M. (2005). Financial system of Ukraine (theoretical and methodological aspects): [Monograph]. Kyiv: KNEU, 240 p.

Ministry of Agrarian Policy discusses ways to deepen cooperation in agro-industry with European counterparts. URL: http://minagro.gov.ua/node/24878 (date of appeal 05.02.2020).

Subsidies-2019: A newly established farm can receive up to 60 thousand UAH of budget subsidy (instructions for obtaining funds). URL: https://new.minagro.gov.ua/ua/news/dotaciyi-2019-novostvorene-fermerske-gospodarstvo-mozhe-otrimati-do-60-tis-grn-byudzhetnoyi-subsidiyi-instrukciya-z-otrimannya-koshtiv (date of appeal 06.02.2020).

Romanenko O.R. (2004). Finance: [Textbook]. Kyiv: Center for Educational Literature, 312 p.

Lyutyy I.O. (1999). Monetary Policy in Transition. Kyiv: Artek, 320 p.

Переглядів статті: 497
Завантажень PDF: 407
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Пристемський, О. (2020). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 52-56. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/48
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ