ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛЮЧОВИХ НАПРЯМІВ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Л.О. Потравка Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0002-0011-2286
Ключові слова: сільське господарство, структурна трансформація, структурна політика, інвестиції, інновація

Анотація

Досліджено існуючі перспективні можливості здійснення структурних трансформацій сільського господарства. Окреслено напрями покращення структурної політики. Доведено необхідність використання синергетичного підходу до розробки дієвого механізму структурних перетворень. Визначено, що оптимальним є проведення політики держави відносно стимулювання розвитку інвестиційної діяльності на засадах розвитку системи державних інвестицій, забезпечення прозорості функціонування механізмів державної підтримки. Встановлено, що соціальні фактори впливу на перебіг структурної політики полягають у стійкому збільшенні кількості бідного населення та деградації людського потенціалу, що ускладнює перебіг структурних трансформацій. Запропоновано використання дієвого механізму, який державне полягає у регулювання підтримки конкуренції на базі методологічних підходів до оптимізації співвідношень між різними за обсягами підприємствами сільського господарства, створення умов для ефективної за масштабами та структурою експортної торгівлі . Визначено шляхи реалізації ключових напрямів структурних трансформацій сільського господарства.

Посилання

Ринкові трансформації постсоціалістичної економіки і макторструктурні зрушення в Україні. Аналітична доповідь Центру Розумкова. – Національна безпека і оборона, 2003, №4 (40). – С. 2-15.

Політика ринкової трансформації в Україні: вплив макроструктурних. Аналітична доповідь Центру Розумкова. – Національна безпека і оборона, 2003, №4 (40). – С. 15-27.

Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектора в Україні. – К.: НДСД, 2014. – 45 с.

Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь / [Шинкарук Л.В., Бевз І.А., Барановська І.В. та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарук; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». –К., 2015. – 304 с.

Перспективи виходу України на ринки висхідних країн. Аналітична доповідь. – Київ: Заповіт, 2015. – 116 с.

Market Transformations of the Post-Socialist Economy and Structural Shifts in Ukraine. Analytical report of the Razumkov Center. - National Security and Defense, 2003, No.4 (40). - pp. 2-15.

Market transformation policy in Ukraine: the impact of macrostructures. Analytical report of the Razumkov Center. - National Security and Defense, 2003, No.4 (40). - P. 15-27.

Strategic directions of institutional support of development of agrarian sector in Ukraine. - K .: NMSA, 2014, 45 p.

Shinkaruk L.V., Bevz I.A., Baranovskaya I.V. etc. (2015), Structural Transformations in the Ukrainian Economy: Dynamics, Contradictions and Impact on Economic Development: Scientific Report; in a row. Corresponding Member NAS of Ukraine L.V. Shinkaruk; NAS of Ukraine, State Institution «Inst. and predicted. NAS of Ukraine. – K., 304 p.

Prospects for Ukraine to enter the markets of the rising countries. Analytical report. - Kyiv: Testament, 2015, 116 p.

Переглядів статті: 427
Завантажень PDF: 298
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Потравка, Л. (2020). ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛЮЧОВИХ НАПРЯМІВ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 45-51. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/47
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ