ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВІДДАЛЕНИМИ КОМАНДАМИ В СУЧАСНІЙ ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

  • І.В. Олійник Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрно-економічний університет» https://orcid.org/0000-0003-3823-7532
Ключові слова: цифрова економіка, дистанційна робота, віддалена команда, особистий робочий простір, асинхронна робота, бізнес-комунікації, управління віддаленими командами, організаційна культура

Анотація

У статті досліджуються актуальні питання організації та оптимізації роботи віддалених команд у сучасному цифровому бізнесі, основними рисами якого сьогодні є швидкість, масштабність, глобальність та інноваційність. Зокрема, акцентується увага на тезі про те, що сучасна цифрова економіка створює нові можливості для бізнесу, але також ставить перед підприємствами нові виклики і вимоги щодо конкурентоспроможності та адаптації до змін в економічному середовищі. В статті підкреслюється значення розвитку та вдосконалення дистанційної роботи, як ефективної форми взаємодії та забезпечення бізнес-комунікацій між співробітниками в межах однієї організації. Особливе місце в статті займає дослідження технологічних засобів та стратегій, які дозволяють підвищити продуктивність та співпрацю у віддалених колективах. Крім того, підкреслюється, що інтегруючи ці підходи, можна досить легко створити оптимізоване робоче середовище для віддаленої роботи, яке б сприяло чіткій взаємодії, розвитку інновацій та зростанню організації.

Посилання

Варга Н., Афанасьєв Д. Регулювання неформальної зайнятості в умовах перехідної економіки. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2019. Т. 22. № 4. С. 100–106. URL: https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/1366 (дата звернення: 10.10.2023).

Волобоєва І., Кравчук О., Паращук Є. Універсальна модель компетентностей для роботи у дистанційному режимі. Економіка та суспільство. 2021. № 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-36 (дата звернення: 10.10.2023).

Герасименко Г.В. Дистанційна зайнятість як феномен соціально-трудових відносин. Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. 2018. № 7–8. С. 91–96. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/320 (дата звернення: 10.10.2023).

Добрянська Н.А., Фоміна Н.М. Новітні теорії управління конкурентоспроможністю персоналу в умовах діджиталізації та COVID-19. Економіка: реалії часу. 2022. № 1 (59). С. 5–13. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2022/No1/5.pdf (дата звернення: 10.10.2023).

Жосан Г.В., Кириченко Н.В. Оцінка рівня цифровізації підприємств у Херсонській області. 2023. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, № (16). С. 119–127. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.16 (дата звернення: 10.10.2023).

Кривошеєва В.В., Васюренко Л.В. Мотивуюча компонента за дистанційної форми зайнятості персоналу. Економіка та управління АПК. 2020. № 1. С. 93–100. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9262-2020-155-1-93-100 (дата звернення: 10.10.2023).

Лігоненко Л.О., Хріпко А.В., Доманський А.О. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 22. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-22-4555 (дата звернення: 10.10.2023).

Мельничук О.Ф., Мельничук М.О., Павліченко І.М. Правове регулювання та особливості застосування дистанційної роботи в умовах воєнного стану. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. № 2. С. 242–247. URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/258225 (дата звернення: 10.10.2023).

Hamilton D.S. Quinlan J.P. Digital Hyperdrive. The transatlantic economy. 2022. URL: https://transatlanticrelations.org/wp-content/uploads/2022/03/TE2022_CHAP4.pdf (дата звернення: 10.10.2023).

Romero A. The Art of Remote Management. 2023. Available at: forbes.com/sites/theyec/2023/03/23/the-art-of-remote-management/?sh=79dce3365a8f (дата звернення: 10.10.2023).

Varga N., Afanasiev D. (2019) Rehuliuvannia neformalnoi zainiatosti v umovakh perekhidnoi ekonomiky [Regulation of informal employment in a transition economy]. Naukovo-teoretychnyi almanakh “Hrani”, no. 2, (4), pp. 100–106. Available at: https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/1366 (in Ukrainian)

Voloboieva I., Kravchuk O., Parashchuk Ye. (2021) Universalna model kompetentnostei dlia roboty u dystantsiinomu rezhymi [Universal model of competencies for working remotely]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-36 (in Ukrainian)

Herasymenko H. V. (2018) Dystantsiina zainiatist yak fenomen sotsialno-trudovykh vidnosyn [Remote employment as a phenomenon of social and labor relations]. Innovatsiina ekonomika: naukovo-vyrobnychyi zhurnal, no 7–8, pp. 91–96. Available at: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/320 (in Ukrainian)

Dobrianska N. A., Fomina N. M. (2022) Novitni teorii upravlinnia konkurentospromozhnistiu personalu v umovakh didzhytalizatsii ta COVID-19 [The latest theories of personnel competitiveness management in the context of digitalization and COVID-19]. Ekonomika: realii chasu, no 1 (59), pp. 5–13. Available at: https://economics.net.ua/files/archive/2022/No1/5.pdf (in Ukrainian)

Zhosan H. V., Kyrychenko N. V. (2023) Otsinka rivnia tsyfrovizatsii pidpryiemstv u Khersonskii oblasti [Assessment of the level of digitalization of enterprises in Kherson region]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, no. 16, pp. 119–127. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.16 (in Ukrainian)

Kryvosheieva V. V., Vasiurenko L. V. (2020) Motyvuiucha komponenta za dystantsiinoi formy zainiatosti personalu [Motivating component in the remote form of staff employment]. Ekonomika ta upravlinnia APK, no. 1, pp. 93–100. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9262-2020-155-1-93-100 (in Ukrainian)

Lihonenko L. O., Khripko A. V., Domanskyi A. O. (2018) Zmist ta mekhanizm formuvannia stratehii didzhytalizatsii v biznes-orhanizatsiiakh [Content and mechanism of digitalization strategy formation in business organizations]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka", no. 22. Available at: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-22-4555 (in Ukrainian)

Melnychuk O. F., Melnychuk M. O., Pavlichenko I. M. (2022) Pravove rehuliuvannia ta osoblyvosti zastosuvannia dystantsiinoi roboty v umovakh voiennoho stanu [Legal regulation and peculiarities of remote work under martial law]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, no. 2, pp. 242–247. Available at: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/258225 (in Ukrainian)

Hamilton D. S., Quinlan J. P. (2022) Digital Hyperdrive. The transatlantic economy. Available at: https://transatlanticrelations.org/wp-content/uploads/2022/03/TE2022_CHAP4.pdf (in English)

Adrian Romero (2023) The Art of Remote Management. Available at: forbes.com/sites/theyec/2023/03/23/the-art-of-remote-management/?sh=79dce3365a8f (in English)

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Олійник, І. (2023). ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВІДДАЛЕНИМИ КОМАНДАМИ В СУЧАСНІЙ ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 293-299. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.34