ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЗАГАЛЬНОЇ ТРИВАЛОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ

  • Г.О. Димова Херсонський державний аграрно-економічний університет https://orcid.org/0000-0002-5294-1756
  • С.І. Застєнкіна Херсонський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: бізнес-процес, критерії оптимальності, орієнтований граф, критичний шлях, сітьовий графік, цільова функція

Анотація

Створення систем ефективного управління компаніями та організаціями різного характеру та сфери діяльності – це одне з найскладніших завдань. Універсальної методики створення таких систем управління немає, проте можлива розробка загальних принципів побудови систем управління бізнесом. До таких передових методів ефективного управління входить так званий процесний підхід до управління. Важливим фактором будь-якого бізнес-процесу буде його ефективність та завданням менеджменту є постійне покращення показників бізнес-процесу. Для того щоб пропонувати клієнтам високоякісні товари або послуги, будь-якій компанії необхідно контролювати процеси їх створення. Продумані та добре налагоджені бізнес-процеси забезпечують високий рівень якості. Основне завдання менеджменту полягає у точному визначенні найбільш суттєвих складових процесу для його подальшої оцінки, оптимізації та вироблення стандартів здійснення. Оцінюючи показники бізнес-процесів необхідно відзначити, що одним з найбільш важливих оперативних показників та критеріїв оцінки будь-якої компанії повинен бути показник тривалості циклу завершення процесу. Загальна тривалість циклу – це кількість часу, що проходить з початку виконання завдання до моменту його завершення. Цей показник може стати конкурентною перевагою компанії. Час є критичним показником для виконання будь-якого завдання, оскільки співвідноситься із задоволеністю клієнта та вартістю виконання цієї послуги. Цей показник можна включати практично будь-якої компанії до переліку ключових показників діяльності, і він може зайняти гідне місце поряд з фінансовими показниками діяльності. Виходячи з цього, основною метою даної роботи є знаходження критичного шляху виконання бізнес-процесу, побудова математичної моделі для визначення цільової функції, при чому пропонується використання прикладного програмного забезпечення. Для здійснення поставленої мети розглянута задача знаходження максимального шляху в орієнтованому графі, що побудований за переліком робіт проєкту впровадження інформаційної системи. У відповідності до переліку робіт зроблено визначення взаємозв’язків між ними, побудовано сітьовий графік планування проєкту і виявлені основні взаємозв’язки та закономірності. Проведено дослідження побудованої математичної моделі за допомогою програмного додатку MS Excel. Знайдено критичний шлях бізнес-процесу впровадження інформаційної системи і зроблено висновки щодо загальної тривалості робіт проєкту, а саме, при збільшені тривалості робіт, які належать критичному шляху, збільшується і загальний час виконання проєкту. Таким чином операції, що лежать на критичному шляху потребують планування додаткового резерву часу.

Посилання

Volontyr L. O., Potapova N. A., Ushkalenko I. M. & Chikov I. A. (2020) Optymizatsiyni metody ta modeli v pidpryyemnytskiy diyalnosti: navchalnyy posibnyk [Optimization methods and models in entrepreneurial activity: tutorial]. Vinnytsia: VNAU. (in Ukrainian)

Nefodov Yu. M., Balytska T. Yu. (2011) Metody optymizatsiyi v prykladakh i zadachakh: navchalnyy posibnyk [Optimization methods in examples and problems: tutorial] Kyiv: Condor. (in Ukrainian)

Zhaldak M. I., Tryus Yu. V. (2005) Osnovy teoriyi i metodiv optymizatsiyi: navchalnyy posibnyk [Basics of optimization theory and methods: tutorial] Cherkasy: Brama-Ukraine. (in Ukrainian)

Dymova H. & Larchenko O. (2021) Modeli i metody intelektualnoho analizu danykh: navchalnyy posibnyk [Models and methods of intellectual data analysis: tutorial] Kherson: Publishing house FOP Vyshemyrskyy VS. (in Ukrainian)

Rodashchuk H. Yu., Kontseba S. M., Lishchuk R. I. & Skurtol S. D. (2023) Merezheve planuvannya v upravlinni IT-proektamy [Network planning in IT project management] Taurian Scientific Bulletin. Series: Technical sciences, no. (1), pp. 42–56. (in Ukrainian)

Dymova H. O. (2020) Metody i modeli uporyadkuvannya eksperymental’noyi informatsiyi dlya identyfikatsiyi i prohnozuvannya stanu bezperervnykh protsesiv: monohrafiya [Methods and models for ordering experimental information for identifying and predicting the state of continuous processes]. Kherson: Publishing house FOP Vyshemyrskyy VS. (in Ukrainian)

Dymova H. & Larchenko O. (2023) Sensitivity analysis of dynamic systems models. International security studios: managerial, economic, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects. International collective monograph. Georgian Aviation University. Tbilisi, Georgia, pp. 283–298.

Волонтир Л.О, Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Чіков І.А. Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності: Навчальний посібник. Вінниця : ВНАУ, 2020. 404 с.

Нефьодов Ю.М., Балицька Т.Ю. Методи оптимізації в прикладах і задачах: навчальний посібник. Київ : Кондор, 2011. 324 с.

Жалдак М.І., Триус Ю.В. Основи теорії і методів оптимізації: навчальний посібник. Черкаси : Брама-Україна, 2005. 608 с.

Димова Г.О., Ларченко О.В. Моделі і методи інтелектуального аналізу даних: навчальний посібник. Херсон : Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2021. 142 с.

Родащук Г.Ю., Концеба С.М., Ліщук Р.І., Скуртол С.Д. Мережеве планування в управлінні ІТ-проектами». Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. 2023. Вип. 1. С. 42–56.

Димова Г. О. Методи і моделі упорядкування експериментальної інформації для ідентифікації і прогнозування стану безперервних процесів: монографія. Херсон : Книжкове видавництво ПП Вишемирський В. С., 2020. 174 с.

Dymova H., Larchenko O. Sensitivity analysis of dynamic systems models. International security studios: managerial, economic, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects. International collective monograph. Georgian Aviation University. Tbilisi, Georgia, 2023. Р. 283–298.

Переглядів статті: 36
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Димова, Г., & Застєнкіна, С. (2023). ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЗАГАЛЬНОЇ ТРИВАЛОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 274-283. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.32