ІНСТРУМЕНТАРІЙ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ІННОВАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

  • Р.В. Базака Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрно-економічний університет» https://orcid.org/0000-0003-3000-6166
  • А.О. Єфремов Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрно-економічний університет» https://orcid.org/0009-0007-5432-2039
Ключові слова: інноваційний менеджмент, соціальні мережі, цифровий маркетинг, інформаційні технології, маркетингова діяльність, кібербезпека

Анотація

У статті описуються механізми функціонування інструментарію соціальних мереж, що дозволяє розвивати інноваційний менеджмент сучасного підприємства. Серед напрямів та аспектів менеджменту підприємства, які пропонується модернізувати за допомогою активізації та оптимізації використання соціальних мереж у процесах управління, такі як створення інноваційної культури, креативного простору, розвиток творчого потенціалу співробітників, управління знаннями та стратегічне планування виробничих процесів підприємства, шляхи підвищення конкурентоспроможності організації. Також у статті охарактеризовано маркетинговий та рекламний потенціал соціальних мереж та подано низку рекомендацій для підприємств. Проаналізовані ризики та виклики, які можуть постати перед підприємством у процесі активного використання соціальних мереж в управлінні та маркетинговій діяльності, запропоновані шляхи вирішення згаданих проблем.

Посилання

Єфремов А., Базака Р. Значення соціальних мереж у формуванні образу та репутації організації. Маркетинг майбутнього: Ⅲ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція здобувачів освіти та молодих вчених: тези доповідей. Хмельницький, 30 листопада 2023 р. ВСП ХТЕФК ДТЕУ, 2023. С. 59–62.

Онторо А. Розкриття потенціалу соціальних мереж для вашого бізнесу. Ranktracker. URL: https://www.ranktracker.com/uk/blog/unleashing-the-potential-of-social-media-for-your-business/ (дата звернення: 10.12.2023).

Воронкова В. Г., Нікітенко В.О. Філософія цифрової людини і цифрового суспільства: теорія і практика: монографія. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. 460 с

Буняк Н.М. Інноваційний менеджмент: конспект лекцій. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. 132 с.

Котлер Ф., Катарджая Г., Сетьяван Ї. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового / пер. з англ. К. Куницької та О. Замаєвої. Київ : Вид. група КМ-БУКС, 2018. 208 с.

Brown A., Williams K. Social Networks and Internal Communication: A Case Study of Successful Implementation. Journal of Organizational Behavior, 2020. No. 15(2). P. 205–220.

Gonzalez R., Smith L. The Role of Social Media in Employee Engagement: A Comprehensive Review. International Journal of Human Resource Management, 2019. No. 32(1). P. 45–62.

FutureNow. URL: https://futurenow.com.ua/shho-take-sotsialni-merezhi-vydy-klasyfikatsiya-bezpeka/ (дата звернення: 10.12.2023).

Yefremov A., Bazaka R. (2023) The Significance of Social Media in Shaping the Image and Reputation of an Organization. Future Marketing: III All-Ukrainian Scientific-Practical Internet Conference for Education Seekers and Young Scientists: Abstracts of Reports. Khmelnytskyi. VSP KHTFK DTEU. Pp. 59–62.

Oentoro А. Unlocking the potential of social networks for your business. Ranktracker. Available at: https://www.ranktracker.com/uk/blog/unleashing-the-potential-of-social-media-for-your-business/ (accessed December 10, 2023).

Voronkova V. G., Nikitenko V. O. (2022) Philosophy of the Digital Individual and Digital Society: Theory and Practice: monograph. Lviv-Torun: Liha-Pres, 460 p.

Bunyak N. M. (2022) Innovative Management: Lecture Notes. Lutsk: Lesya Ukrainka Volyn National University, 132 p.

Kotler F., Katardzhaia H. and Setiavan Yi. (2018) Marketing 4.0. From traditional to digital. Kyiv: KM-BUKS, 208 р.

Brown A., Williams K. (2020) Social Networks and Internal Communication: A Case Study of Successful Implementation. Journal of Organizational Behavior, no. 15(2), рр. 205–220.

Gonzalez R., Smith L. (2019) The Role of Social Media in Employee Engagement: A Comprehensive Review. International Journal of Human Resource Management, no. 32(1), рр. 45–62.

FutureNow. Available at: https://futurenow.com.ua/shho-take-sotsialni-merezhi-vydy-klasyfikatsiya-bezpeka/ (accessed December 10, 2023).

Переглядів статті: 75
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Базака, Р., & Єфремов, А. (2023). ІНСТРУМЕНТАРІЙ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ІННОВАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 268-273. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.31