ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

  • К.С. Нікітенко Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: туризм, тенденції розвитку, аналіз, чинники, в’їзний туризм, виїзний туризм, функції, перспективи

Анотація

У статті досліджено проблеми досягнення ефективності туристичної діяльності та розвитку міжнародної туристичної діяльності. Розглянуті основні фактори, що стримують розвиток туристичної сфери в Україні. Основними перешкодами розвитку туристичного сектору в Україні, сьогодні переважно є чинники політичного, управлінського, економічного, екологічного, соціального та культурного характеру. Сьогодні для розвитку цієї галузі необхідно покращити державне регулювання цієї сфери, раціонально використовувати туристично-рекреаційний потенціал регіонів, активізувати та удосконалити маркетингове та рекламно-інформаційне забезпечення на регіональному, державному та міжнародному рівнях. Також в роботі визначено місце туризму в українській економіці та його функції, проведено аналіз загальних тенденцій та особливостей формування туристичних потоків, запропоновано заходи щодо розвитку туризму в промислових районах України, запропоновані напрямки для розвитку туризму за сучасних економічних умов. Вигідне географічне положення України і наявність сприятливих факторів дозволяють стверджувати про значні перспективи розвитку туризму. Однак, маючи великий потенціал, Україна не розвиває ринок туристичних послуг в повному обсязі, хоча є однією з провідних країн Європи за рівнем забезпеченості природними та історико-культурними ресурсами. Аналіз стану туризму в Україні показав, що доходність цієї галузі, перш за все, залежить від збільшення туристичних потоків, а також політики державної підтримки внутрішнього туризму та створення привабливого для інвесторів інвестиційного клімату.

Посилання

ТОП 25 стран, зарабатывающих на туризме. URL: http://finance.bigmir.net/news/economics/17650-TOP-25-stranzarabatyvajucshihnaturizme. (дата звернення: 19.08.2018).

Закон України «Про туризм», №1282-ІV, в редакції від 18.11.2003 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

Пестушко В.Ю. Туризм як джерело доходів. Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. 2015. Вип. 6. С. 223–228.

Любіцева О.О. Індустріальний туризм: від дефініцій до бренду. Матеріали І-го міжнародного науково-практичного форуму. Кривий Ріг. 2013. С. 7–10.

Інформація щодо відвідування України іноземними туристами та виїзду громадян України за кордон у 2017 році: за даними офіційного сайту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: розпорядження Кабінету Міністрів України, № 168-р, від 16.03.2017.

TOP 25 countries earning on tourism. URL: http://finance.bigmir.net/news/economics/17650-TOP-25-stranzarabatyvajucshih-na-turizme.

Law of Ukraine «About Tourism», № 1282-ІV, in the wording of November 18, 2003. URL: http://zakon4.rada.gov.ualawsshow.

Pestushko V.Yu. (2015). Tourism as a source of income. Scientific notes of Sumy MPU named after AS Makarenko. [Tourism as a source of income. Scientific Notes of Sumy State University of AS Makarenko]. Sumy. Iss. 6, pp. 223–228.

Lyubitseva O.O. (2017). Industrial tourism: from definitions to brand. [Tourism as a source of income. Scientific Notes of Sumy State University of AS Makarenko]. Materials of the I-th International Scientific and Practical Forum. Kryvyi Rih, pp. 7-10.

Information on visiting Ukraine by foreign tourists and departure of Ukrainian citizens abroad in 2017: according to the official website of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. URL: http://zakon4.rada.gov.ualawsshow.

On approval of the Tourism Development and Resorts Strategy for the period up to 2026: (2017). [Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku: rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny]. Cabinet Ministers of Ukraine, № 168-р, on March, 16, URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501.

Переглядів статті: 877
Завантажень PDF: 453
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Нікітенко, К. (2020). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 38-44. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/46
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ