ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ РИЗИКУ НЕЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Ключові слова: система внутрішнього контролю, ризик неефективності системи внутрішнього контролю, середовище контролю, оцінювання ризиків, інформаційна система, заходи контролю, моніторинг

Анотація

У статті викладені пропозиції щодо ідентифікації ознак наявності ризику неефективності системи внутрішнього контролю. Запропоновані підходи передбачають врахування параметрів структурних елементів системи, існування та належне функціонування яких сприятиме своєчасному виявленню, нейтралізації та усуненню чинників, під впливом яких можуть виникнути негативні явища у діяльності підприємства. Результати дослідження дали підстави визначити організаційні ознаки ризику неефективності системи внутрішнього контролю, до яких належать обставини побудови та реалізації функцій середовища контролю, оцінювання ризиків та інформаційних систем. До групи методичних ознак запропоновано відносити аспекти планування та виконання заходів контролю та їх моніторингу. Наведені за результатами дослідження пропозиції сприятимуть підвищенню рівня обґрунтованості оцінок системи внутрішнього контролю, а також ризиків, що оцінюються під час виконання завдань внутрішнього та незалежного аудиту.

Посилання

Каменська Т. О. Ризики в аудиті та їх оцінка. Статистика України. 2015. № 2. С. 43—45. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=su_2015_2_10 (дата звернення: 01.12.2023).

Фабіянська В.Ю. Аудиторський ризик: сутність, методика оцінки та шляхи зниження. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 1. С. 110–121. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-278-1-21

Barndt R.J., Fuller L.R., Flynn K.E. Teaching Inherent Risk and Tolerable Misstatement in Auditing: A Modified Delphi Method as a Teaching Tool. Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations. 2016. Vol. 19. P. 125–140. DOI: https://doi.org/10.1108/S1085-462220160000019005

Стецюк О.Я., Чубай В.М. Оцінювання рівня ризику виникнення шахрайства на підприємстві. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 49. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-4

Федулова І.В. Ідентифікація ризиків як складова ризик-менеджменту. Інтелект ХХІ. 2016. № 4. С. 29–45. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2016/2016_4/4.pdf (дата звернення: 15.12.2023)

Colbert J.L. Understanding the Relationship between Business Risk and Inherent Risk. Managerial Auditing Journal. 1991. Vol. 6. No. 3. DOI: https://doi.org/10.1108/02686909110006543

Haiduchok T., Sysoieva I., Vasylishyn S., Lysiuk A., Kundrya-Vysotska O., Kostyrko A. (2020) Accounting and control of settlements with counterparties under the conditions of quarantine measures. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, issue 11(5), pp. 141–152. DOI: https://doi.org/10.34218/IJARET.11.5.2020.016

Сисоєва І., Загородній А., Пилипенко Л., Томілін О., Балазюк О., Погріщук О. Аналіз потенційних ризиків аудиту аграрних підприємств. Agricultural and Resource Economics. 2021. Т. 7. № 1. С. 164–191. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.09

Юдіна С.В., Нагорнюк Г.О. Проблеми визначення та управління операційними ризиками комерційних банків. Науковий вісник Ужгородського національ¬ного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 26. Ч. 2. С. 125–130. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/26_2_2019ua/25.pdf (дата звернення: 02.12.2023).

Артюх О.І., Яковенко О.І., Муренко Т.О. Ідентифікація та оцінка ризиків у сфері податкового аудиту: питання методичного забезпечення. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 2(19). С. 233–239. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-2-39

Карпенко Є.А., Коба О.В. Підвищення якості аудиту в умовах діджиталізації. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. Вип. 1(01). С. 56–61. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-9

Царенко О.В. Методологічні підходи розбудови домінант системи управління якості аудиторських послуг в Україні. Економіка та держава. 2022. № 4. С. 4–7. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.4.4

Muñoz-Izquierdo N., Segovia-Vargas M.J., Camacho-Miñano M.-d-M., Pascual-Ezama D. (2019) Explaining the causes of business failure using audit report disclosures. Journal of Business Research, vol. 98, pp. 403—414. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.024

Танасієва М.М.., Никифорак І.І. Ризики як об’єкт внутрішнього контролю: виявлення та оцінка. Економіка, управління та адміністрування. 2021. № 3(97). С. 30–35. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2021-3(97)-30-35

Тютченко С.М. Модель організації на підприємстві системи комплаєнс-контролю як інструменту підвищення його безпеки. Бізнес Інформ. 2021. № 3. С. 201–206. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-201-206

Шерстюк О.Л. Роль внутрішнього аудиту в контролі інвестиційної привабливості підприємств. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. 1999. С. 110–116.

Шмиголь І.М., Трохимець О.І. Теоретико-методичні аспекти мінімізації аудиторських ризиків службами внутрішнього аудиту. Держава та регіони. Серія: економіка і бізнес. 2022. № 1(124). С. 149–152. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2022-1-25

Бардаш С.В., Шерстюк О.Л. Ідентифікація чинни¬ків, що впливають на рівень аудиторського ризику. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. 2017. № 2(24). T. 2. С. 54–60. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15058933661397.pdf (дата звернення: 12.11.2023).

Голуб Л.О. Оцінка аудиторського ризику та тестування засобів контролю фінансової діяльності підприємства. Наукові праці МАУП. Економічні науки. 2014. Вип. 42(3). С. 207–214. URL: http://journals.maup.com.ua/journal/42_2014/11.pdf (дата звернення: 12.11.2023).

Михалик М.В., Чубай В.М. Методи оцінювання рівня аудиторського ризику: особливості, переваги та недоліки. Молодий вчений. 2019. № 1(65). С. 486–492. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-112

Dwyer K.-A.M., Brennan N.M., Kirwan C.E. Disclosure of auditor risk assessments in expanded audit reports. Journal of Applied Accounting Research. Vol. ahead-of-print. No. ahead-of-print. 2023. DOI: https://doi.org/10.1108/JAAR-07-2022-0181

Handbook of international quality management, auditing, review, other assurance, and related services pronouncements, 2023. Available at: https://www.iaasb.org/publications/2022-handbook-international-quality-management-auditing-review-other-assurance-and-related-services (дата звернення: 12.12.2023).

Kamenska T. O. (2017). Ryzyky v audyti ta yikh otsinka [Risks in Audit and Their Assessment]. Statystyka Ukrainy - Statistics of Ukraine, no. 2(69), pp. 43–45. Available at: https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/19 (accessed November 12, 2023). (in Ukrainian)

Fabiyanska V. (2020) Audytorskyi ryzyk: sutnist, metodyka otsinky ta shliakhy znyzhennia [Audit risk: summary, method of assessment and ways of reduction]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky - Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Series: "Economic Sciences", no. 1, pp. 110–121. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-278-1-21 (in Ukrainian)

Barndt R. J., Fuller L. R., Flynn K. E. (2016) Teaching Inherent Risk and Tolerable Misstatement in Auditing: A Modified Delphi Method as a Teaching Tool. Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations, vol. 19, pp. 125–140. DOI: https://doi.org/10.1108/S1085-462220160000019005

Stetsiuk O., Сhubai V. (2023) Otsiniuvannia rivnia ryzyku vynyknennia shakhraistva na pidpryiemstvi [Assessment of the risk of fraud in the company]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and Society, vol. 49. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-4 (in Ukrainian)

Fedulova I. (2016) Identyfikatsiia ryzykiv yak skladova ryzyk-menedzhmentu [Risks identification as a part of risk management]. Intelekt XXI - Intellect ХХІ, no. 4, pp. 29–45. Available at: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2016/2016_4/4.pdf (accessed December 15, 2023). (in Ukrainian)

Colbert J. L. (1991) Understanding the Relationship between Business Risk and Inherent Risk. Managerial Auditing Journal, vol. 6, no. 3. DOI: https://doi.org/10.1108/02686909110006543

Haiduchok T., Sysoieva I., Vasylishyn S., Lysiuk A., Kundrya-Vysotska O., Kostyrko A. (2020) Accounting and control of settlements with counterparties under the conditions of quarantine measures. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, issue 11(5), pp. 141–152. DOI: https://doi.org/10.34218/IJARET.11.5.2020.016

Sysoieva I., Zagorodniy A., Pylypenko L., Tomilin О., Balaziuk O., Pohrishchuk O. (2021) Analiz potentsiinykh ryzykiv audytu ahrarnykh pidpryiemstv [Methods of the audit risk level assessment: peculiarities, advantages and disadvantages]. Agricultural and Resource Economics, vol. 7, no. 1, pp. 164–191. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.09 (in Ukrainian)

Yudina S., Nagorniuk H. (2019) Problemy vyznachennia ta upravlinnia operatsiinymy ryzykamy komertsiinykh bankiv [Problems of determination and management of operational risks of commercial banks]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsional¬noho universytetu. Seriia «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo» - Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, vol. 26, part 2, pp. 125–130. Available at: http://www.visnyk-econom. uzhnu.uz.ua/archive/26_2_2019ua/25.pdf (accessed December 2, 2023). (in Ukrainian)

Artyukh O., Yakovenko O., Murenko T. (2020) Identyfikatsiia ta otsinka ryzykiv u sferi podatkovoho audytu: pytannia metodychnoho zabezpechennia [Identification and risk assessment in the field of tax audit: issues of methodical support]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk - Pryazovskyi economic herald, vol. 2, pp. 233–239. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-2-39 (in Ukrainian)

Karpenko Ye., Koba O. (2020) Pidvyshchennia yakosti audytu v umovakh didzhytalizatsii [Improving audit quality in the conditions of digitalization]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka - Digital Economy and Economic Security, vol. 1(01), pp. 56–61. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.1-9 (in Ukrainian)

Tsarenko O. (2022) Metodolohichni pidkhody rozbudovy dominant systemy upravlinnia yakosti audytorskykh posluh v Ukraini [Methodological approaches to developing the dominant of the quality management system of audit services in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava - Ekonomika ta derzhava, no. 4, pp. 4–7. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.4.4 (in Ukrainian)

Muñoz-Izquierdo N., Segovia-Vargas M. J., Camacho-Miñano M.-del-M., Pascual-Ezama D. (2019) Explaining the causes of business failure using audit report disclosures. Journal of Business Research, vol. 98, pp. 403–414. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.024

Tanasiieva М. М., Nykyforak I. I. (2021) Ryzyky yak obiekt vnutrishnoho kontroliu: vyiavlennia ta otsinka [Risks as an object of internal control: identification and assessment]. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia -Economics, Management and Administration, no. 3(97), pp. 30–35. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2021-3(97)-30-35 (in Ukrainian)

Tiutchenko S. M. (2021) Model orhanizatsii na pidpryiemstvi systemy komplaiens-kontroliu yak instrumentu pidvyshchennia yoho bezpeky [The Model of Organizing of the Compliance Control System at the Enterprise as the Instrument for Improving its Security]. Biznes Inform - Business Inform, no. 3, pp. 201–206. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-201-206 (in Ukrainian)

Sherstiuk O. L. (1999) Rol vnutrishnoho audytu v kontroli investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv [The role of internal audit in monitoring the investment attractiveness of enterprises]. Bulletin of the Zhytomyr Institute of Engineering and Technology - Visnyk Zhytomyrskoho inzhenerno-tekhnolohichnoho instytutu, pp. 110—116. (in Ukrainian)

Shmygol N., Trokhymets O. (2022) Teoretyko-metodychni aspekty minimizatsii audytorskykh ryzykiv sluzhbamy vnutrishnoho audytu [Theoretical and methodological aspects of minimizing audit risks by internal audit services]. Derzhava ta rehiony. Seriia: ekonomika i biznes - State and regions. Series: Economics and Business, no. 1(124), pp. 149–152. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2022-1-25 (in Ukrainian)

Bardash S. V., Sherstiuk O. L. (2017) Identyfikatsiia chynnykiv, shcho vplyvaiut na riven audytorskoho ryzyku [Identification of factors that affect the level of audit risk]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal “Internauka” - International scientific journal "Internauka", no. 2(24), vol. 2, pp. 54–60. Available at: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15058933661397.pdf (accessed November 12, 2023) (in Ukrainian)

Holub L. O. (2014) Otsinka audytorskoho ryzyku ta testuvannia zasobiv kontroliu finansovoi diialnosti pidpryiemstva [Assessment of audit risk and testing of means of control of financial activity of the enterprise]. Naukovi pratsi MAUP. Ekonomichni nauky - Scientific Works of Interregional Academy of Personnel Management. Economic Sciences, vol. 42(3), pp. 207–214. Available at: http://journals.maup.com.ua/journal/42_2014/11.pdf (accessed November 20, 2023). (in Ukrainian)

Mykhalyk M., Сhubai V. (2019) Metody otsiniuvannia rivnia audytorskoho ryzyku: osoblyvosti, perevahy ta nedoliky [Methods of the audit risk level assessment: peculiarities, advantages and disadvantages]. Molodyi vchenyi -Young Scientist, no. 1(65), pp. 486–492. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-112 (in Ukrainian)

Dwyer K.-A. M., Brennan N. M., Kirwan C. E. (2023) Disclosure of auditor risk assessments in expanded audit reports. Journal of Applied Accounting Research, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print. DOI: https://doi.org/10.1108/JAAR-07-2022-0181

Handbook of international quality management, auditing, review, other assurance, and related services pronouncements. (2023). Available at: https://www.iaasb.org/publications/2022-handbook-international-quality-management-auditing-review-other-assurance-and-related-services (accessed December 12, 2023).

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Шерстюк, О., & Волошина, О. (2023). ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ РИЗИКУ НЕЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 245-255. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.28
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ