ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

  • Г.М. Рябенко ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»
  • О.Ю. Верланов ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»
  • С.О. Клименко ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»
Ключові слова: банкрутство, кризовий стан, антикризове фінансове управління, попередження банкрутства, оцінка фінансового стану

Анотація

У статті розглянуто антикризове фінансове управління як спосіб запобігання банкрутству та подолання кризових явищ на підприємстві за нестабільних умов господарювання. Наведено методичні підходи до діагностики ймовірності банкрутства підприємств. Зазначено обмеження щодо використання на українських підприємствах моделей прогнозування банкрутства зарубіжних вчених. З метою прогнозування кризових явищ у функціонуванні підприємств нами проведена оцінка фінансового стану досліджуваних підприємств Вознесенського району з використанням вітчизняних моделей, які дозволяють менеджменту підприємства отримувати об'єктивну інформацію про його фінансовий стан, вчасно виявляти ознаки кризового стану та розробляти стратегії антикризового фінансового управління для попередження можливого банкрутства.

Посилання

Костіна О.М. Методи та моделі діагностики кризового стану підприємства. Вісник СДУ. 2012. № 4. С. 91–97.

Ватченко О.Б. Використання моделей оцінки ймовірності банкрутства на підприємствах України. Економіка та управління підприємствами. 2018.Випуск 6 (17). С. 132–138.

Погребняк А.Ю. Порівняльний аналіз методик оцінки ймовірності банкрутства в системі антикризового управління на підприємстві. 2014. Бізнес Інформ. № 7. С. 344–352.

Повстенюк Н.Г. Методи діагностики банкрутства підприємств у сучасних умовах. Економіка і регіон. 2015. № 1. С. 25–31.

Клочан В.П., Костаневич Н.І. Оцінка існуючих моделей і застосування методу „ККК” для діагностики банкрутства. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2013. Вип. 3. С. 37–42.

Kostina O. M. (2012) Metody ta modeli diahnostyky kryzovoho stanu pidpryiemstva. Visnyk SDU, no. 4, рр. 91–97.

Vatchenko O. B. (2018) Vykorystannia modelei otsinky ymovirnosti bankrutstva na pidpryiemstvakh Ukrainy. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, issue 6 (17), рр. 132–138.

Pohrebniak A. Yu. (2014) Porivnialnyi analiz metodyk otsinky ymovirnosti bankrutstva v systemi antykryzovoho upravlinnia na pidpryiemstvi. Biznes Inform, no. 7, рр. 344–352.

Povsteniuk N. H. (2015) Metody diahnostyky bankrutstva pidpryiemstv u suchasnykh umovakh. Ekonomika i rehion, no 1, рр. 25–31.

Klochan V. P., Kostanevych N. I. (2013) Otsinka isnuiuchykh modelei i zastosuvannia metodu „KKK” dlia diahnostyky bankrutstva. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor’ia, is. 3, рр. 37–42.

Переглядів статті: 58
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Рябенко, Г., Верланов, О., & Клименко, С. (2023). ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 238-244. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.27