УПРАВЛІНСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ

Ключові слова: ринок праці, світові моделі ринку праці, управлінське забезпечення розвитку ринку праці, моделі регуляторного впливу на ринок праці, управлінські важелі регуляторного впливу

Анотація

У статті досліджено особливості управлінського забезпечення розвитку ринку праці. Надано авторське визначення моделі регуляторного впливу на ринок праці. Розглянуто світові моделі ринку праці, а саме їх недоліки, переваги та базові принципи менеджменту в регулюванні проблем зайнятості. У формуванні національної моделі ринку праці важливим є управлінські важелі регуляторного впливу, що представляє собою набір управлінських інструментів, якими керуються владні та управлінські органи або державні органи для контролю та регулювання процесів зайнятості або поведінки суб'єктів ринку праці. Зазначено, що управлінські важелі регуляторного впливу мають на меті досягнення певних цілей у фомуванні та розвитку ринку праці, серед яких визначено: балансування ринку праці; забезпечення інтеграції спільних зусиль в парадигмі відносин «споживач освітніх послуг–університет–роботодавець», впровадження інноваційних та інформаційних технологій; розвиток ринку праці на принципах інклюзивності та партнерства; забезпечення соціальної справедливості, зменшення соціальних диспропрцій та проявів інформаційної асиметрії у суспільстві. Проаналізовано дестабілізуючі фактори, що негативно впливають на довершеність моделі загальноукраїнського ринку праці.

Посилання

Цимбал О.І.Людський розвиток в Україні. Пріоритети національної політики мінімізації асиметрії українського ринку праці. Ін-т демографії та соціальнихдосліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ : Академперіодика, 2021. 210 с.

Kozak K., Pankova L., Finagina O., Marych M., Bulyuk V. & Rybalko S. Strategic Management of the Socio-Economic Development of Macro Systems of Public and Regional Levels. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022 Vol. 22. No. 1. P. 471–478. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202201/20220161.pdf

Панкова Л.І. Інноваційна праця в системі драйверів інноваційного кластероутворення підприємств регіону. Економіка і організація управління: наук. журн. Вінниця : ДонНУ, 2019. Вип. 4 (36). С. 126–134;

Петрова І.Л. Інноваційний сегмент ринку праці: оцінка тенденцій та перспектив. Демографія та соціальна економіка: науковий журнал. 2018. № 1 (32). С. 166–180.

Колядич О.І., Другова Є. В. Аналіз моделей ринку праці: світовий досвід для України. Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка. 2020. Вип. 3. С. 8–15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2020_3_ 3

Іванченко А.В. Моделі ринку праці та соціально-трудових відносин: зарубіжний досвід. Держава та регіони. Сер. Держ. упр.. 2011. Вип. 4. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2011/17.pdf

Піщуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти: аналіт. доп. Центр Разумкова, 2020. 274 с.

Бажал Ю.М., Михалевич М.В. Шляхи підвищення вартості людського капіталу в перехідній економіці. Економіка і прогнозування. 2009. № 4. С. 5–32.

Tsymbal O. I. (2021) Liudskyi rozvytok v Ukraini. Priorytety natsionalnoi polityky minimizatsii asymetrii ukrainskoho rynku pratsi [Human development in Ukraine. Priorities of the national policy of minimizing the asymmetry of the Ukrainian market]. In-t demohrafii ta sotsialnykhdoslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrainy. Kyiv: Akademperiodyka, 210 p. (in Ukrainian)

Kozak K., Pankova L., Finagina O., Marych M., Bulyuk V. & Rybalko S. (2022) Strategic Management of the Socio-Economic Development of Macro Systems of Public and Regional Levels. International Journal of Computer Science and Network Security, vol. 22, no. 1, pp. 471–478. Available at: http://paper.ijcsns.org/07_book/202201/20220161.pdf (in English)

Pankova L. I.. (2019) Innovatsiina pratsia v systemi draiveriv innovatsiinoho klasteroutvorennia pidpryiemstv rehionu [Innovative work in the system of drivers of innovative cluster formation of enterprises in the region]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia: nauk. zhurn. Vinnytsia: DonNU. Vol. 4, no. 36, pp. 126–134. (in Ukrainian)

Petrova I. L. (2018) Innovatsiinyi sehment rynku pratsi: otsinka tendentsii ta perspektyv [Innovative segment of the labor market: assessment of trends and prospects]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika: naukovyi zhurnal, vol.1, no.32, pp. 166–180. (in Ukrainian)

Koliadych O. I., Druhova Ye. V. (2020). Analiz modelei rynku pratsi: svitovyi dosvid dlia Ukrainy [Analysis of labor market models: world experience for Ukraine]. Vcheni zapysky universytetu «KROK». Seriia : Ekonomika, vol. 3, pp. 8–15. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2020_3_ 3. (in Ukrainian)

Ivanchenko A. V. (2011) Modeli rynku pratsi ta sotsialno-trudovykh vidnosyn: zarubizhnyi dosvid [Models of the labor market and social and labor relations: foreign experience]. Derzhava ta rehiony. Ser. Derzh. upr., vol. 4. Available at: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2011/17.pdf (in Ukrainian)

Pishchulina O. (2020) Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsialni determinanty [Digital economy: trends, risks and social determinants]: analit. dop. Tsentr Razumkova, 274 p. (in Ukrainian)

Bazhal Yu. M., Mykhalevych M. V. (2009) Shliakhy pidvyshchennia vartosti liudskoho kapitalu v perekhidnii ekonomitsi [Ways to increase the value of human capital in a transition economy]. Ekonomika i prohnozuvannia, no.4, pp. 5–32. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 23
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Куцай, С. (2023). УПРАВЛІНСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 196-201. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.22
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА