ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ

Ключові слова: грантові програми, фінансування підприємств, повоєнне відновлення, фінансовий інструмент, ревіталізація, державна підтримка

Анотація

У статті розглянуто значення безповоротної фінансової допомоги у вигляді грантів для мікро-, малих та середніх підприємств у контексті економічної стабільності та повоєнного відновлення нашої країни. Проаналізовано, як за допомогою різних фінансових інструментів Уряд України підтримує бізнес-середовище, сприяє збільшенню робочих місць та підвищує доходність Бюджету України задля покращення обороноздатності. Встановлено, що внаслідок російської агресії проти нашої держави, було понесено колосальних збитків для економіки, зруйновано та пошкоджено значну кількість підприємств та через руйнівні бойові дії та постійні обстріли, відбулися масштабні міграційні процеси, які вплинули на рівень безробіття та економічну активність в різних регіонах. Проведеним дослідженням встановлено, що одним із важливих фінансових інструментів задля підтримки бізнес-середовища є надання грантових програм. Авторами розглянуто, чинні грантові програми для підприємств, умови їх надання та власне на які потреби виділяються. Досліджено грантові програми, які ініційовані державною (через платформу еРобота) та міжнародними партнерами. Встановлено, що за період роботи різних грантових програм (в т.ч. еРобота) економіка України має позитивні тенденції до покращення, також є чимало позитивних прикладів, успішного застосування грантових програм в історіях представників українського бізнесу. В дослідженні було проаналізовано вплив грантових програм на функціонування представників бізнесу, а саме кількість наданих та розмір розширення державних грантових програм та запланований розмір фінансових ресурсів на 2024 рік. В результаті дослідження було виокремлено ключові переваги використання грантових програм для розвитку економіки та стимулювання підприємництва в державі. Також, дослідженням встановлено, що для забезпечення якісного економічного відновлення, потрібно продовжити виявлення нагальних потреб бізнес спільноти, посилити діалог держава-бізнес та збільшити доступність інформації щодо наявних грантових програм серед потенційних заявників.

Посилання

Pysarchuk O.V., Orel Yu.L. Yezhelyi Yu.O. Features of the budgeting of grant applications: analysis of the post-war reconstruction of the ukrainian economy. Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 2023. № 37. С. 451–458. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/833/758 (дата звернення: 05.11.2023).

Кобеля-Звір М. Грантові можливості програми «єробота» для старту та розвитку власної справи ветеранів та членів їх родин. Механізм регулювання економіки. 2023. № 3(101). С. 27–31. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.101.04

Кобеля-Звір М.Я. Грантові можливості для розвитку малого та середнього бізнесу в умовах війни в Україні: переваги та труднощі. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2023. №. 73. С. 79–85.

Пятова А.В. Можливості міжнародних проєктно-грантових програм для фахівців безпекового напряму. Охорона праці: освіта і практика. Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: зб. наук. праць ІІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції викладачів та фахівців–практиків та ХІIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів. Львів : ЛДУ БЖД, 2023. С. 26–28.

Авраменко Н., Лебедченко В., Андрусенко Н. Перспективи відновлення українського бізнесу у повоєнний період. Економіка та суспільство. 2022. №. 46. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2044 (дата звернення: 05.11.2023).

Донець В. Ціна війни – яку суму витратила Україна за півтора року. URL: https://progroshi.news/news/ekonomika/cina-viyni-yaku-sumu-vitratila-ukrajina-za-pivtora-roki-8609.html (дата звернення: 05.11.2023).

Податки під час війни. Офіційний портал, Державна податкова служба України. URL: https://tr.tax.gov.ua/media-ark/local-news/print-581820.html (дата звернення: 05.11.2023).

План відновлення України. Відновлення України. URL: https://recovery.gov.ua/ (дата звернення: 05.11.2023).

Аверчева Н.О., Єфремов А.О. Досвід повоєнної відбудови та модернізації економіки Німеччини: можливість імплементації в Україні. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2023. № 5. С. 15–16. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.5.56

Крицька І. Від $5000 до $150 000. Forbes зібрав найбільші міжнародні та державні грантові програми для розвитку бізнесу (і поради, як отримати кошти). URL: https://forbes.ua/money/milyoni-dlya-ukrainskogo-biznesu-forbes-zibrav-naybilshi-mizhnarodni-ta-derzhavni-grantovi-programi-03072023-14574 (дата звернення: 01.11.2023).

Єщенко І. Чи дієві гранти від Дії? Як отримати фінансування на відкриття та розвиток власної справи. URL: https://rubryka.com/article/shkola-volonterstva-dlya-pidlitkiv/ (дата звернення: 02.11.2023).

Офіційний Telegram-канал Міністерства економіки України. URL: https://t.me/mineconomdevUA (дата звернення: 05.11.2023).

Григоренко Ю. Держпідтримка бізнесу – п’ятий пріоритет у проєкті держбюджету на 2024 рік. URL: https://gmk.center/ua/posts/derzhpidtrymka-biznesu-piatyj-priorytet-u-proiekti-derzhbiudzhetu-na-2024-rik/ (дата звернення: 05.11.2023).

Бойко Л. & Бойко В. Сучасний стан агробізнесу в Україні та його ревіталізація у післявоєнний період. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2023. № 16. С. 55–61. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.7

Плекан М., Кудлаєва Н., Шепель І. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування в Україні в умовах воєнного стану. Наукові перспективи. 2023. № 3(33) 2023. С. 240–249 URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/issue/view/133 (дата звернення: 05.11.2023).

Трусова Н.В., Пристемський О.С., Сакун А.Ж. Фінансовий механізм та інструменти забезпечення стійкого розвитку аграрних підприємств. Облік і фінанси. 2019. № 4(86). С. 114–123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2019_4_14 (дата звернення: 05.11.2023).

Жосан Г.В., Хірса І.М. Особливості підприємницької діяльності в умовах воєнного стану в Україні. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2022. Вип. 14. С. 26–32. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2022.14.3

Танклевська Н.С., Карнаушенко А.С., Петренко В.С. Ізраїльський досвід післявоєнного відновлення економіки. Науковий вісник Льотної академії. 2022. № 6. С. 20–28.

Pisarchuk O. V., Orel Yu. L. Yezheliy Yu. O. (2023) Features of the budgeting of grant applications: analysis of the post-war reconstruction of the ukrainian economy. Scientific notes of Lviv University of Business and Law, no. 37, pp. 451–458. Available at: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/833/758 (accessed November 5, 2023).

Kobelya-Zvir M. (2023) Hrantovi mozhlyvosti prohramy «yerobota» dlya startu ta rozvytku vlasnoyi spravy veteraniv ta chleniv yikh rodyn [Grant opportunities of the "yerobota" program for starting and developing the own business of veterans and members of their families]. Mechanism of an Economic Regulation, no. 3 (101), pp. 27–31. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.101.04

Kobelya-Zvir M. Ya. (2023) Hrantovi mozhlyvosti dlya rozvytku maloho ta serednʹoho biznesu v umovakh viyny v Ukrayini: perevahy ta trudnoshchi. [Grant opportunities for the development of small and medium-sized businesses in the conditions of war in Ukraine: advantages and difficulties]. Visnyk LTEU. Ekonomichni nauky, no. 73, pp. 79–85.

Pyatova A. V. (2023) Mozhlyvosti mizhnarodnykh proyektno-hrantovykh prohram dlya fakhivtsiv bezpekovoho napryamu. [Opportunities of international project and grant programs for specialists in the security field]. Okhorona pratsi: osvita i praktyka. Problemy ta perspektyvy rozvytku okhorony pratsi: zb. nauk. pratsʹ III Vseukrayinsʹkoyi naukovo–praktychnoyi konferentsiyi vykladachiv ta fakhivtsiv–praktykiv ta XIII Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi kursantiv, studentiv, aspirantiv ta adyunktiv. Lviv: LDU BZHD, pp. 26–28

Avramenko N., Lebedchenko V., Andrusenko N. (2022) Perspektyvy vidnovlennya ukrayinsʹkoho biznesu u povoyennyy period [Prospects for the recovery of Ukrainian business in the post-war period]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 46. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2044 (accessed November 5, 2023).

Donets V. Tsina viyny – yaku sumu vytratyla Ukrayina za pivtora roku [The price of war - how much did Ukraine spend in a year and a half]. Available at: https://progroshi.news/news/ekonomika/cina-viyni-yaku-sumu-vitratila-ukrajina-za-pivtora-roki-8609.html (accessed November 5, 2023).

Podatky pid chas viyny [Taxes during the war]. Available at: https://tr.tax.gov.ua/media-ark/local-news/print-581820.html (accessed November 5, 2023).

Plan vidnovlennya Ukrayiny [Ukraine recovery plan] Vidnovlennya Ukrayiny. Available at: https://recovery.gov.ua/ (accessed November 5, 2023).

Avercheva N. O., Efremov A. O. (2023) Dosvid povoyennoyi vidbudovy ta modernizatsiyi ekonomiky Nimechchyny: mozhlyvist implementatsiyi v Ukrayini [Experience of post-war reconstruction and modernization of the German economy: possibility of implementation in Ukraine]. Elektronnyy zhurnal «Efektyvna ekonomika», no. 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.5.56 (accessed November 5, 2023).

Krytska I. Vid $5000 do $150 000. Forbes zibrav naybilʹshi mizhnarodni ta derzhavni hrantovi prohramy dlya rozvytku biznesu (i porady, yak otrymaty koshty) [From $5,000 to $150,000. Forbes collected the largest international and state grant programs for business development (and tips on how to get funds)]. Available at: https://forbes.ua/money/milyoni-dlya-ukrainskogo-biznesu-forbes-zibrav-naybilshi-mizhnarodni-ta-derzhavni-grantovi-programi-03072023-14574 (accessed November 1, 2023).

Yeshchenko I. Chy diyevi hranty vid Diyi? Yak otrymaty finansuvannya na vidkryttya ta rozvytok vlasnoyi spravy [Are grants from Diya effective? How to get financing for starting and developing your own business]. Available at: https://rubryka.com/article/shkola-volonterstva-dlya-pidlitkiv/ (accessed November 2, 2023).

Official Telegram channel of the Ministry of Economy of Ukraine. Available at: https://t.me/mineconomdevUA (accessed November 5, 2023).

Grigorenko Yu. (2023) Derzhpidtrymka biznesu – pyatyy priorytet u proyekti derzhbyudzhetu na 2024 rik [State business support – the fifth priority in the draft state budget for 2024]. Available at: https://gmk.center/ua/posts/derzhpidtrymka-biznesu-piatyj-priorytet-u-proiekti-derzhbiudzhetu-na-2024-rik/ (accessed November 5, 2023).

Boyko L., Boyko V. (2023) Suchasnyy stan ahrobiznesu v ukrayini ta yoho revitalizatsiya u pislyavoyennyy period [Current state of agribusiness in ukraine and its revitalization in the post-war period]. Tavriyskyy naukovyy visnyk. Seriya: Ekonomika, no. 16, pp. 55–61. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.7

Plekan M., Kudlayeva N., Shepel I. (2023) Osoblyvosti zastosuvannya sproshchenoyi systemy opodatkuvannya v Ukrayini v umovakh voyennoho stanu [Peculiarities of the application of the simplified taxation system in Ukraine under martial law] Naukovi perspektyvy, no. 3(33), pp. 240–249 Available at: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/issue/view/133 (accessed November 5, 2023).

Trusova N. V., Prystemskyi O. S., Sakun A. Zh. (2019) Finansovyy mekhanizm ta instrumenty zabezpechennya stiykoho rozvytku ahrarnykh pidpryyemstv [Financial mechanism and tools for ensuring sustainable development of agricultural enterprises] Oblik i finansy, no. 4(86), pp. 114–123. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2019_4_14 (accessed November 5, 2023).

Zhosan G. V., Hirsa I. M. (2022) Osoblyvosti pidpryyemnytsʹkoyi diyalʹnosti v umovakh voyennoho stanu v Ukrayini [Peculiarities of entrepreneurial activity in the conditions of martial law in Ukraine] Tavriysʹkyy naukovyy visnyk. Seriya: Ekonomika, no. 14, pp. 26–32. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2022.14.3

Tanklevska N. S., Karnaushenko A. S., Petrenko V. S. (2022) Izrayilskyy dosvid pislyavoyennoho vidnovlennya ekonomiky [The Israeli experience of post-war economic recovery]. Naukovyy visnyk Lotnoyi akademiyi, no. 6, pp. 20–28.

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Карнаушенко, А., & Єфремов, А. (2023). ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 183-195. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/451
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають