ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: організаційна культура підприємства, бізнес, мотивація, навички, розвиток, фактори впливу

Анотація

В сучасних умовах організаційна культура підприємства набуває еволюції природними шляхом. Всі процеси в сфері діяльності підприємств взаємозв’язані і взаємообумовлені як внутрішнім, так і зовнішнім середовищем. Підприємство створює і коригує свою організаційну культуру, виходячи зокрема з рівня культури ведення бізнесу та менталітету, які склалися у бізнес-середовищі певної країни. Метою дослідження є визначення та аналіз факторів впливу на формування і розвиток організаційної культури бізнесу в Україні в сучасних умовах. За результатами факторного аналізу доведено, що умови формування і рівень розвитку організаційної культури бізнесу в Україні визначається такими складовими: потенціал економічного і цифрового розвитку бізнесу та доступність кадрів; доходи від праці та очікувану тривалість життя населення; інтенсивність інвестиційних процесів та зайнятість молоді. При побудові механізмів мотиваційного впливу в системі організаційної культури на прикладі конкретних підприємств обґрунтована доцільність врахування наявного типу організаційної культури та оцінки впливу трудового внеску персоналу в досягнення цілей на ряду з зовнішнім середовищем.

Посилання

Кремень В.Г., Ільїн В.В., Борінштейн Є.Р., Гальченко М.С., Ліпін М.В., Погрібна Д.В., Савчук Н.В., Федорчук О.А. Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми: колективна монографія. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. 320 с.

Михайличенко В., Довгальова О. Управління формуванням організаційної культури підприємства. Галицький економічний вісник. 2021. № 3(70). С. 158–164. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35828/2/GEB_2021v70n3_Mykhailychenko_V-Management_of_formation_158-164.pdf (дата звернення: 10.08.2023).

Сушик І.В., Сушик О.Г. Морально-психологічний та психоемоційний стан організації як показник якості менеджменту. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 2 (6). С. 106–120. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2021.02.106 (дата звернення: 10.08.2023).

Шубін О.О., Гладкий М.О. Організаційна культура як соціально-економічний феномен у контексті сучасної парадигми управління. Проблеми економіки. 2013. № 3. С. 239–246.

Field A. Discovering Statistics Using SPSS. Third Edition. Lviv : Sage, 2009. 822 p.

Єгоршин О.О., Зосімов А.М., Пономаренко В.С. Методи багатовимірного статистичного аналізу: навчальний посібник. Київ : ІЗИН, 1998. 208 с.

Cattell R. The Scree Test for the Number of Factor. Multivariate Behavioral Research. 1966. Vol. 1. No. 2. P. 245–276.

Cliff N. Analyzing Multivariate Data. Harcourt College Publication, 1987. 494 p.

References:

Kremen' V. H., Il'in, V. V., Borinshtejn Ye. R., Hal'chenko M. S., Lipin M. V., Pohribna D. V., Savchuk N. V., Fedorchuk O. A. (2020) Stratehii formuvannia tvorchoi osobystosti: metody, pryjomy, formy [Strategies for the formation of a creative personality: methods, techniques, forms]. Kyiv: Instytut obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy. (in Ukrainian)

Mykhajlychenko V., Dovhal'ova O. (2021) Upravlinnia formuvanniam orhanizatsijnoi kul'tury pidpryiemstva [Management of the formation of the organizational culture of the enterprise]. Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, no. 3(70), рр. 158–164. Аvailable at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35828/2/GEB_2021v70n3_Mykhailychenko_V-Management_of_formation_158-164.pdf

Sushyk I. V., Sushyk O. H. (2021) Moral'no-psykholohichnyj ta psykhoemotsijnyj stan orhanizatsii iak pokaznyk iakosti menedzhmentu [Moral-psychological and psycho-emotional state of the organization as an indicator of management quality]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, no. 2 (6), рр. 106–120. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2021.02.106 (accessed August 10, 2023).

Shubin O. O., Hladkyj M. O. (2013) Orhanizatsijna kul'tura iak sotsial'no-ekonomichnyj fenomen u konteksti suchasnoi paradyhmy upravlinnia [Organizational culture as a socio-economic phenomenon in the context of the modern management paradigm]. Problemy ekonomiky, no. 3, рр. 239–246.

Field A. (2009) Discovering Statistics Using SPSS. Third Edition. Lviv: Sage. (in Ukrainian)

Yehorshyn O. O., Zosimov A. M., Ponomarenko V. S. (1998) Metody bahatovymirnoho statystychnoho analizu [Methods of multivariate statistical analysis]. Kyiv: IZYN. (in Ukrainian)

Cattell R. (1966) The Scree Test for the Number of Factor. Multivariate Behavioral Research, vol. 1, no. 2, рр. 245–276.

Cliff N. (1987) Analyzing Multivariate Data. Harcourt College Publication.

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Янієва, Д., & Немашкало, К. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 176-182. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.20
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ