СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ЗРОСТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ

Ключові слова: аграрні підприємства, кризові умови, стратегічні орієнтири, стабілізація, зростання

Анотація

У статті досліджено стратегічні орієнтири стабілізації та зростання діяльності аграрних підприємств у кризових умовах. Встановлено, що основними кризовими явищами аграрних підприємств в умовах війни є руйнування логістичних ланцюгів, блокування морських портів, проблеми з бронюванням працівників, недоліки у постачанні паливо-мастильних матеріалів та матеріально-технічних засобів, руйнування виробничих потужностей та господарських комплексів, неможливість проведення польових робіт у зоні бойових дій. Проаналізовано бачення ситуації в сільському господарстві українськими фермерами. Наголошено на тому, що основними стратегічними орієнтирами стабілізації та зростання діяльності аграрних підприємств в умовах повоєнного відновлення мають стати: лібералізація зовнішньої торгівлі, створення і розвиток переробних підприємств, розширення кредитування та державної підтримки аграрних підприємств та реалізація євроінтеграційних реформ.

Посилання

Власенко Т.А., Ревенко О.В., Дзюбановська Н.В. Особливості економічної безпеки аграрних підприємств у сучасних умовах: перспективи та зв’язок з технологічним менеджментом. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Т. 8. № 2. С. 16–21.

Панченко В.А. Базисні засади стратегічного менеджменту у сфері забезпечення фінансової безпеки суб’єктів аграрного бізнесу. Академічні візії. 2023. № 18. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/225

Янишин Я.С., Батюк Г.В., Колодій І.В. Особливості антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2019. № 26. С. 36–39.

Собкевич О.В., Шевченко А.В., Русан В.М., Жураковська Л.А. Пріоритети забезпечення стійкості промисловості й аграрного сектору економіки України в умовах повномасштабної війни: аналіт. доп. / за ред. Я.А. Жаліла. Київ : НІСД, 2023. 49 с. DOI: https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.04

Експертна оцінка можливих перешкод та потенціалу аграрного розвитку в територіальних громадах. Агрополітичний звіт APD/APB/21/2022. URL: https://www.apd-ukraine.de/images/2022/Agrarpolitische_Berichte/21_2022/Bericht_21_2022_APD_UA.pdf

Опитування сільських підприємців АПД 2023: Короткий звіт. Агрополітичний звіт APD/APB/04/2023. URL: https://www.apd-ukraine.de/images/2023/Agrarpolitische_Berichte/04-2023/APD-Kvartjuk_UA.pdf

Обстріли портів, блокада експорту зерна та божевільна логістика – чим запам’ятається аграріям липень-2023. URL: https://elevatorist.com/blog/read/859-obstrili-portiv-blokada-eksportu-zerna-ta-bojevilna-logistika--chim-zapamyatayetsya-agrariyam-lipen-2023

Економіка війни та повоєнний економічний розвиток України: проблеми, пріоритети, завдання. URL: https://www.prostir.ua/?news=ekonomika-vijny-ta-povojennyj-ekonomichnyj-rozvytok-ukrajiny-problemy-priorytety-zavdannya

Ніценко В.С., Руденко С.В. Управління ризиками на підприємствах агропродовольчої сфери. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 3. С. 12–21.

Vlasenko T. A., Revenko O. V., Dziubanovs'ka N. V. (2023) Osoblyvosti ekonomichnoi bezpeky ahrarnykh pidpryiemstv u suchasnykh umovakh: perspektyvy ta zv'iazok z tekhnolohichnym menedzhmentom [Peculiarities of economic security of agricultural enterprises in modern conditions: prospects and connection with technological management]. Ukrains'kyj zhurnal prykladnoi ekonomiky ta tekhniky, vol. 8, no. 2, pp. 16–21.

Panchenko V. A. (2023) Bazysni zasady stratehichnoho menedzhmentu u sferi zabezpechennia finansovoi bezpeky sub'iektiv ahrarnoho biznesu [Basic principles of strategic management in the field of ensuring financial security of agrarian business entities]. Akademichni vizii, no. 18. Available at: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/225 (accessed October 10, 2023).

Yanyshyn Ya. S., Batiuk H. V., Kolodij I. V. (2019) Osoblyvosti antykryzovoho upravlinnia u sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstvakh [Peculiarities of anti-crisis management in agricultural enterprises]. Ekonomika APK, no. 26, pp. 36–39.

Sobkevych O. V., Shevchenko A. V., Rusan V. M., Zhurakovs'ka L. A. (2023) Priorytety zabezpechennia stijkosti promyslovosti j ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy v umovakh povnomasshtabnoi vijny [Priorities for ensuring the stability of industry and the agricultural sector of the economy of Ukraine in the conditions of a full-scale war] / ed. Ya. A. Zhalila. Kyiv: NISD.

Ekspertna otsinka mozhlyvykh pereshkod ta potentsialu ahrarnoho rozvytku v terytorial'nykh hromadakh. Ahropolitychnyy̆ zvit APD/APB/21/2022 [Expert assessment of possible obstacles and potential of agrarian development in territorial communities. Agricultural policy report APD/APB/21/2022]. Available at: https://www.apd-ukraine.de/images/2022/Agrarpolitische_Berichte/21_2022/Bericht_21_2022_APD_UA.pdf (accessed October 10, 2023).

Opytuvannia sil's'kykh pidpryiemtsiv APD 2023: Korotkyj zvit. Ahropolitychnyj zvit APD/APB/04/2023 [APD 2023 Survey of Rural Entrepreneurs: Brief Report. Agricultural policy report APD/APB/04/2023]. Available at: https://www.apd-ukraine.de/images/2023/Agrarpolitische_Berichte/04-2023/APD-Kvartjuk_UA.pdf (accessed October 10, 2023).

Obstrily portiv, blokada eksportu zerna ta bozhevil'na lohistyka – chym zapam'iataiet'sia ahrariiam lypen'-2023 [Shelling of ports, blockade of grain export and crazy logistics – what farmers will remember July 2023]. Available at: https://elevatorist.com/blog/read/859-obstrili-portiv-blokada-eksportu-zerna-ta-bojevilna-logistika--chim-zapamyatayetsya-agrariyam-lipen-2023 (accessed October 15, 2023).

Ekonomika vijny ta povoiennyj ekonomichnyj rozvytok Ukrainy: problemy, priorytety, zavdannia [War economy and post-war economic development of Ukraine: problems, priorities, tasks]. Available at: https://www.prostir.ua/?news=ekonomika-vijny-ta-povojennyj-ekonomichnyj-rozvytok-ukrajiny-problemy-priorytety-zavdannya (accessed October 15, 2023).

Nitsenko V. S., Rudenko S. V. (2017) Upravlinnia ryzykamy na pidpryiemstvakh ahroprodovol'choi sfery [Risk management at agro-food enterprises]. Aktual'ni problemy innovatsijnoi ekonomiky, no. 3, pp. 12–21.

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Руденко, С., Ряснянська, А., & Попов, Д. (2023). СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ЗРОСТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 155-161. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.17
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ