СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Ключові слова: бізнес-стратегія, воєнний стан, інформаційні технології, інформатизація бізнесу, планування, розвиток галузі, туризм, туристичні підприємства, стратегія, Україна, цифровізація

Анотація

Сьогодні в умовах ризиків на багатьох напрямках діяльності юридичних осіб, суб’єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність у галузі туризму, постає питання налагодження оперативного реагування на всі можливі та непередбачувані виклики часу. Для України наразі найбільшим викликом і загрозою є повномасштабне військове вторгнення російського агресора та пов’язана з цим окупація та знищення або пошкодження певних секторів життєзабезпечення населення країни та вкрай негативний вплив на економіку, екологічний і соціальний стан всередині держави. Мета дослідження – аналіз системи державного регулювання та нормативно-правових документів і практики їх дотримання в галузі туризму для визначення стратегії впровадження сучасних інформаційних технологій на підприємствах у галузі туризму України. Для розкриття теми наукового дослідження застосовані, зокрема, методи синтезу та аналізу, статистичні методи, методи спостереження та порівняння. Узагальнено аргументи щодо визначення відповідних індикаторів формування та обгрунтування стратегії впровадження сучасних інформаційних технологій на підприємствах у галузі туризму України. Систематизовано наукові теоретико-методологічні та аналітичні й прикладні засади щодо базових аспектів формування стратегії впровадження сучасних інформаційних технологій на підприємствах у галузі туризму України з урахуванням пріоритетних її напрямків і ризиків часу. Висновки за результатами наукового дослідження та відповідні пропозиції щодо формування та подальшої реалізації запланованих заходів у напрямку стратегічного розвитку туристичної галузі в Україні можуть бути цікавими та корисними для врахування в своїй діяльності туристичним операторам і туристичним агентам, відповідним структурним підрозділам органів державної влади, місцевого самоврядування та в сфері освіти.

Посилання

Василига С. Поняття стратегії розвитку підприємства. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 121–125.

Власова В.П., Тарновська І.В., Недоля Д.В. Бізнес-стратегія підприємства в умовах турбулентного зовнішнього середовища. Економіка та суспільство. 2022. № 42. С. 121–125.

Горіна Г., Черевата А. Сталий розвиток туризму: стратегічні настанови та практики управління. Торгівля і ринок України. 2023. № 1(53). С. 52–63. URL: http://torgivlya.donnuet.edu.ua

Дунська А.Р., Чорна К.В. Формування сучасної стратегії просування підприємства на міжнародному ринку в умовах цифрової трансформації. Вісник ХНТУ. 2022. № 4(83). С. 89–96. URL: https://journals.kntu.kherson.ua/index.php/visnyk_kntu/article/view/13/12

Коптєва Г., Нащекіна О. Концептуальні положення управління стратегічними змінами на підприємстві. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2023. № 2. С. 73–77. URL: http://es.khpi.edu.ua/article/view/282945

Кудріна О.Ю. Регулювання розвитку ІТ-сфери в Україні як мегатренд інтеграції цифрових технологій і бізнес-процесів. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. 2023. Вип. 67. С. 15–23. DOI https://doi.org/10.24025/2306-4420.67.2022.278791

Кучіна С., Долина І. Інструментарій ефективності розробки та реалізації бізнес-стратегій. Вісник НТУ «ХПІ». Економічні науки. 2023. № 3. С. 36–39. DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.3.36

Линник О., Кочетова Т. Роль мікро-, малого і середнього бізнесу у становленні інноваційної моделі економіки України. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2023. № 3. С. 52–56. DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.3.52

Маслак О., Гришко Н., Бала В., Яковенко Я., Зуєв В. Економіка платформ як основа для розробки корпоративної бізнес-стратегії та особливості її реалізації в умовах цифрових трансформацій у бізнес-середовищі. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2022. № 1. С. 46–51. DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.1.46

Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Аналітична команда Київської Школи Економіки (КШЕ) Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії росії проти України станом на 1 вересня 2022 року. URL: https://kse.ua/wpcontent/uploads/2022/07/NRC_CLEAN_Final_Jul1_Losses-andNeeds-Report.pdf

Офіційний сайт Держкомстату України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Павлішина Н.М., Харін А.В. Інновації в епоху цифровізації. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2023. № 1(84). С. 179–187. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.1.24

Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: кол. монографія / за ред. проф. Л.Ю. Матвійчук, проф. Ю.М. Барського, доц. М.І Лепкого. Видання восьме. Луцьк : ІВВ ЛНТУ, 2022. 340 с.

Про інноваційну діяльність: Закон України. Документ 40-IV. Редакція від 31.03.2023. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 36. Cт. 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Про електронні комунікації: Закон України від 12.01.2021 р. № 3014. Редакція від 29.07.2023, підстава - 3245-IX. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059

Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки: Постанова Верховної Ради України від 8 липня 2022 року № 2360-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2360-20#Text

Про інформацію: Закон України 2 жовтня 1992 року. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650. Редакція від 27.07.2023, підстава - 3005-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 року № 75/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 27-28. Ст. 182. Редакція від 16.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80#Text

Про національний проєкт Дія. Бізнес. (n.d.). 2023. URL: https://business.diia.gov.ua/

Про національну програму інформатизації: Закон України від 01.12.2022 р. № 2807-IX. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM002768.html

Про туризм: Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР. Редакція від 01.04.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

Станкевич І.В., Сакун Г.О., Сакун О.В. Соціально-економічний феномен «великих даних» в стратегії цифрового маркетингу. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2023. № 2(85). С. 236–239. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.2.33

Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: схвал. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 168-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-р

Туристична діяльність в Україні. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm

Худавердієва В.А. Тенденції впровадження цифрових технологій у сферу туризму. Наука і техніка сьогодні. 2022. № 10(10). С. 158–171. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-10(10)-158-171

Kijek M., Angowski M., Skrzypek A. Millennials use of social media in product innovation purchasing processes. Journal of Computer Information Systems. 2020. № 60 (1). Pр. 9–17.

Paliszkiewicz J. Management and Information Technology: New Challenges. Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press, 2020.

Vasylyha S. (2020) Ponyattya stratehiyi rozvytku pidpryyemstva [The concept of enterprise development strategy]. Economy and the state, no. 1, рp. 121–125.

Vlasova V. P., Tarnovsʹka I. V., Nedolya D. V. (2022) Biznes-stratehiya pidpryyemstva v umovakh turbulentnoho zovnishnʹoho seredovyshcha [Business strategy of the enterprise in turbulent external environment]. Economy and society, no 42, рp. 121–125.

Gorina G., Cherevata A. (2023) Porivnialnyi analiz ekonomichnykh pokaznykiv rozvytku turyzmu v Ukraini ta Respublitsi Polshcha [Comparative analysis of economic indicators of tourism development in Ukraine and the Republic of Poland]. Bulletin of DonNUET. no 1(78), рр. 53–60.

Dunska A. R., Chorna K. V. (2022). Formuvannia suchasnoi stratehii prosuvannia pidpryiemstva na mizhnarodnomu rynku v umovakh tsyfrovoi transformatsii [Formation of a modern strategy for the promotion of the enterprisein the international market in the conditions of digital transformation]. NSU Bulletin, no. 4(83), рр. 89–96. Available at: https://journals.kntu.kherson.ua/index.php/visnyk_kntu/article/view/13/12

Koptieva H. M., Nashchekina O. M. (2023) Kontseptualni polozhennia upravlinnia stratehichnymy zminamy na pidpryiemstvi [A conceptual framework for strategic change management at an enterprise]. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (economic sciences), no. 2., рр. 73–77. Available at: http://es.khpi.edu.ua/article/view/282945

Kudrina O. Y. (2023) Rehuliuvannia rozvytku IT-sfery v Ukraini yak mehatrend intehratsii tsyfrovykh tekhnolohii i biznes-protsesiv [Regulation of the development of the IT sector in Ukraine as a megatrend of integration of digital technologies and business processes]. Collection of scientific papers of the ChSTU. Series: Economic Sciences, issue 67, рр. 15–23. DOI https://doi.org/10.24025/2306-4420.67.2022.278791.

Kuchina S. E., Dolyna I. V. (2023) Instrumentarii efektyvnosti rozrobky ta realizatsii biznes-stratehii [Toolkit for the efficiency of development and implementation of business-strategies]. Bulletin of NTU "KhPI". Economic sciences. no 3, рр. 36–39. DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.3.36

Lynnyk O., Kochetova Т. (2023) Rol mikro-, maloho i serednoho biznesu u stanovlenni innovatsiinoi modeli ekonomiky Ukrainy [The role of micro, small and medium-sized businesses in establishing an innovative model of Ukraine's economy]. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (economic sciences), no. 3. рр. 52–56. Available at: http://es.khpi.edu.ua/article/view/282953/277936

Maslak O. I., Grishko N. Ye., Bala V. V., Yakovenko Ya. Yu., Zuev V. V. (2022) Ekonomika platform yak osnova dlia rozrobky korporatyvnoi biznes-stratehii ta osoblyvosti yii realizatsii v umovakh tsyfrovykh transformatsii u biznes-seredovyshchi [Zueveconomics of platforms as a basis for developing a corporate business strategy and features of its implementation in the conditions of digital transformations in the business environment]. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (economic sciences), no. 1, рр. 46–51. DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.1.46

Natsional'na rada z vidnovlennya Ukrayiny vid naslidkiv viyny. Analitychna komanda Kyyivs'koyi Shkoly Ekonomiky (KShE) Zvit pro pryami zbytky infrastruktury vid ruynuvan' vnaslidok viys'kovoyi ahresiyi rosiyi proty Ukrayiny stanom na 1 veresnya 2022 roku. [Report on direct damage to infrastructure from destruction as a result of Russia's military aggression against Ukraine as of September 1, 2022.]. Available at: https://kse.ua/wptsontent/uploads/2022/07/NRTs_TsLEAN_Final_Jul1_Lossesand-Needs-Report.pdf

Ofitsiinyi sait Derzhkomstatu Ukrainy [Ofitsiinyi sait Derzhkomstatu Ukrainy]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Pavlishyna N. M., Kharin A. V. (2023) Innovatsii v epokhu tsyfrovizatsii [Innovations in the era of digitalization]. Bulletin of Kherson National Technical University. no. 1(84), рр. 179–187. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.1.24

Matviychuk L., Barsky Y., Lepkyi M. (Eds.) (2022) Perspektyvy rozvytku turyzmu v Ukraini ta sviti: upravlinnia, tekhnolohii, modeli: kol. monohrafiia. [Prospects for the development of tourism in Ukraine and the world: management, technologies, models: collective monograph]. Lutsk: IPI OF LNTU, 340 р.

Pro innovatsiynu diyal'nist': Zakon Ukrayiny [On innovative activity: Law of Ukraine]. Dokument 40-IV. Redaktsiya vid 31.03.2023. (2002) Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, no. 36, art. 266. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

Pro elektronni komunikatsii: Zakon Ukrainy [On electronic communications: Law of Ukraine] of 12.01.2021, no. 3014. Version of 29.07.2023, basis-3245-IX. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059

Pro zatverdzhennia zavdan Natsionalnoi prohramy informatyzatsii na 2022-2024 roky: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy [On approval of the tasks of the National Informatization Program for 2022-2024: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine] of July 8, 2022. no. 2360-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2360-20#Text

Pro informatsiiu : Zakon Ukrainy [About information: Law of Ukraine] of October 2, 1992. no. 2657-XII. (1992) Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, no. 48, art. 650. Version of 27.07.2023, basis - 3005-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Pro Kontseptsiiu Natsionalnoi prohramy informatyzatsii: Zakon Ukrainy [On the Concept of the National Program of Informatization: Law of Ukraine] of February 4, 1998, no. 75/98-VR. (1998) Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, no. 27-28, art. 182. Edition of 16.12.2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80#Text

Pro natsionalnyi proiekt Diia. Biznes. [About the national project Diia.Biznes] (n.d.). Retrieved February 16, 2023. Available at: https://business.diia.gov.ua/

Pro natsionalnu prohramu informatyzatsii: Zakon Ukrainy [On the national program of informatization: Law of Ukraine] of December 01, 2022. no. 2807-IX. Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM002768.html

Pro turyzm [On tourism]: Law of Ukraine, no 324/95-VR, September, 15, 1995. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

Stankevych I. V., Sakun H. O., Sakun O. V. (2023) [Socio-economic phenomenon of “BIG DATA” in digital marketing strategy]. Bulletin of Kherson National Technical University, no 2(85), рр. 236–239. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.2.33

Stratehiia rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku [Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026]: Approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, no 168-r, March, 16, 2017. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-r

Turystychna diialnist v Ukraini [Tourist activity in Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm

Khudaverdiyeva V. A. (2022) Tendentsii vprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii u sferu turyzmu [Trends of implementation of digital technologies in the sphere of tourism]. Science and Technology Today, no. 10(10), рр. 158–171. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-10(10)-158-171

Kijek M., Angowski M., Skrzypek A. (2020) Millennials use of social media in product innovation purchasing processes. Journal of Computer Information Systems, no. 60 (1), рp. 9–17.

Paliszkiewicz J. (2020) Management and Information Technology: New Challenges. Warsaw: Warsaw University of Life Sciences Press.

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Петренко, С. (2023). СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 134-148. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.15
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ