ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, індустрія гостинності, ресторанний бізнес

Анотація

Сучасний етап прояву глобалізаційних процесів визначається збільшенням значення інвестицій як у світову економіку так і на національні економіки країн. Інвестиційна діяльність є основою розвитку підприємств. Підприємства ресторанного бізнесу не потребують залучення масштабних інвестицій, а сучасні дослідники вважають, що дана сфера економічної діяльності є однією з перспективних, динамічно розвивається, має найбільший індекс інвестиційної привабливості, а також може задовольнити достатньо складний набір потреб населення. Тому, підвищення інвестиційної привабливості ресторанного бізнесу сприятиме залученню інвестицій у сферу гостинності, конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства, забезпечить високі і стійкі темпи соціально-економічного зростання. Метою публікації є визначення місця, ролі, дослідження тенденцій та оцінки інвестиційної привабливості підприємств ресторанного бізнесу. В статті досліджуються питання щодо особливостей та тенденцій розвитку ресторанного бізнесу, визначено його сутність і функції. Зазначено, що ресторанний бізнес відноситься до тих сфер економіки, субєкти якого здатні забезпечувати високі показники рентабельності, динамічно розвиватися, бути перспективним і високоприбутковим видом підприємницької діяльності. Доведено, що ринок послуг є чутливим до змін економічної ситуації в країні, та свого роду індикатором соціально-економічних та суспільно-політичних проблем. Проведено аналіз розвитку ресторанного господарства в динаміці показників 2003-2020 рр. Приведено обсяг капітальних інвестицій у діяльність із забезпечення стравами та напоями за 2015-2021рр. Доведено, що капітальних інвестицій у діяльність із забезпечення стравами і напоями є недостатнім. Обґрунтовано сутність поняття інвестиційна привабливість. Визначені чинники, які впливають на інвестиційну привабливість підприємств ресторанного бізнесу. Розглянуті основні шляхи підвищення інвестиційної привабливості ресторанного бізнесу. Зазначено, що збільшенню інвестицій на розвиток ресторанного бізнесу та його інвестиційної привабливості має формування законодавчої бази, надання правових гарантій, державна підтримка, планомірне використання ресурсних можливостей, організація управління підприємством, кадрове забезпечення, правильний вибір концепції розвитку, використання інновацій та забезпечення сучасними інноваційними технологіями. В Україні наявні передумови для зростання і розвитку ресторанного бізнесу, можливостей залучення вітчизняних та іноземних інвестиції в цю сферу економіки. В процесі формування рекомендацій щодо підвищення інвестиційної привабливості ресторанного бізнесу необхідно керуватися індивідуальними особливостями конкретного підприємства та конюнктурою ринку.

Посилання

Антонова В.А. Ресторанний бізнес в економічному розвитку України. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: збірник наукових праць. 2010. Вип. 1(11). С. 598.

Білас М. Ринок HoReCa під час війни: поточний стан та ключові тенденції. URL: https://voxukraine.org/rynok-horeca-pid-chas-vijny-potochnyj-stan-ta-klyuchovi-tendentsiyi

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Інвестиційний словник. Львів : Бескид Біт, 2005. 512 с.

Карсекін В.І. Інвестиційна політика: проблеми теорії і практики готельного бізнесу. Харків : ХДУХТ, 2015. 518 с.

Мельник О.Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій. Львів : Львівська політехніка, 2010. 344 с.

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств і організацій від 23.02.98 № 22. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98.

Ресторанний бізнес у цифрах: скільки закладів харчування у Києві та світових столицях. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/05/24/infografika/biznes/restorannyj-biznes-cyfrax-skilky-zakladiv-xarchuvannya-kyyevi-ta-svitovyx-stolycyax

Чи можливі інвестиції під час війни? URL: https://yur-gazeta.com/golovna/chi-mozhlivi-investiciyi-pid-chas-viyni.html

Як український ресторанний бізнес адаптується до викликів війни: дослідження. URL: https://business.rayon.in.ua/news/547964-yak-ukrainskiy-restoranniy-biznes-adaptuetsya-do-viklikiv-viyni-doslidzhennya

Antonova V. A. (2010) Restorannyj biznes v ekonomichnomu rozvytku Ukrainy [Restaurant business in the economic development of Ukraine]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh: zbirnyk naukovykh prats, vol. 1(11), рр. 598.

Bilas M. Rynok HoReCa pid chas vijny: potochnyj stan ta kliuchovi tendentsii [The HoReCa market during the war: current state and key trends]. Available at: https://voxukraine.org/rynok-horeca-pid-chas-vijny-potochnyj-stan-ta-klyuchovi-tendentsiyi

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/.

Zahorodnij A. H., Vozniuk H. L., Partyn H. O. (2005) Investytsijnyj slovnyk. [Investment dictionary]. Lviv: Beskyd Bit.

Karsekin V. I. (2015) Investytsijna polityka: problemy teorii i praktyky hotelnoho biznesu. [Investment policy: problems of theory and practice of the hotel business]. Kharkiv: KhDUKhT.

Melnyk O. H. (2010) Systemy diahnostyky diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv: polikryterialna kontseptsiia ta instrumentarij. [Diagnostic systems of machine-building enterprises: multi-criteria concept and tools]. Lviv: Lvivska politekhnika.

Metodyka intehralnoi otsinky investytsijnoi pryvablyvosti pidpryiemstv ta orhanizatsij [Methodology for integral assessment of the investment attractiveness of enterprises and organizations]: Nakaz Ahentstva z pytan zapobihannia bankrutstvu pidpryiemstv i orhanizatsij No. 22 February 23, 1998. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98

Restorannyj biznes u tsyfrakh: skilky zakladiv kharchuvannia u Kyievi ta svitovykh stolytsiakh [Restaurant business in numbers: how many restaurants there are in Kyiv and world capital]. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2021/05/24/infografika/biznes/restorannyj-biznes-cyfrax-skilky-zakladiv-xarchuvannya-kyyevi-ta-svitovyx-stolycyax

Chy mozhlyvi investytsii pid chas vijny? [Are investments possible during wartime?]. Available at: https://yur-gazeta.com/golovna/chi-mozhlivi-investiciyi-pid-chas-viyni.html

Yak ukrainskyj restorannyj biznes adaptuietsia do vyklykiv vijny: doslidzhennia [How the Ukrainian restaurant business adapts to the challenges of war: research]. Available at: https://business.rayon.in.ua/news/547964-yak-ukrainskiy-restoranniy-biznes-adaptuetsya-do-viklikiv-viyni-doslidzhennya

Переглядів статті: 27
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Лагодієнко, В., & Богданова, М. (2023). ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 106-113. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.11
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ