ГРАНТОВА ПІДТРИМКА ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ

  • М.Я. Кобеля-Звір Львівський торговельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0001-5627-9408
  • Ю.В. Звір Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: гранти, гранти для медичних закладів, гранти для медицини, гранти для лікарень, EU4Health, гранти ЄС, гранти Європейської комісії

Анотація

У статті проаналізовано грантові інструменти для підтримки системи охорони здоровя в Україні, зокрема: проект USAID «Підтримка реформи охорони здоровя», програма «Кусаноне» від уряду Японії, програма LHSS UKRAINE, проект USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоровя», програма розвитку ООН (ПРООН) за напрямком «Підсилення можливості громад, постраждалих від мін шляхом надання комплексної підтримки», спільний проект МОЗ та Світового банку «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя» (HEAL UKRAINE), а також програми Європейської комісії EIC Accelerator та EU4HEALTH й програма INTERREG NEXT Польща–Україна 2021-2027 (пріоритет «Здоровя»). Продемонстровано, що грантову безповоротну, безоплатну та цільову підтримку для субєктів сфери охорони здоровя в Україні надають міжнародні, національні та регіональні програми. Зроблено акцент на тому, що профінансованими можуть бути заходи щодо покращення медичного обладнання, інфраструктури, підвищення кваліфікації медичного персоналу та впровадження реформи охорони здоровя. Продемонстровано, що грантодавці надають малі, середні та великі гранти для забезпечення сталого розвитку системи охорони здоровя. Підкреслено, що грантові інструменти програм та проектів, які діяли у 2023 році в Україні, надали значні можливості для зміцнення системи охорони здоровя. Наголошено на ключовій перевазі цих грантів: вони дозволяють відновити доступ до високоякісних медичних послуг, подолати технічні труднощі місцевих систем охорони здоровя та ліквідувати неструктурні пошкодження внаслідок війни, а також профінансувати заходи для стабілізації та відновлення сектору охорони здоровя, охоплюючи косметичний ремонт, задоволення нагальних потреб закладів, зміцнення систем для закупівлі та розподілу ліків та впровадження цифрових та інноваційних інструментів. У дослідженні продемонстровано, що потенційні грантоотримувачі стикаються з рядом викликів у процесі аплікування на грантові конкурси, серед яких: відсутність у представників галузі охорони здоровя розуміння, на що та як можна отримати грант; гострий дефіцит у медичних закладах/установах/організаціях професійних проектних менеджерів, грантрайтерів та фандрейзерів, обовязковість партнерства. Підсумовано, що гідне подолання цих викликів сприятиме ефективнішому використанню грантових інструментів представниками галузі охорони здоровя України задля її зміцнення.

Посилання

Гадімов А.Р. Управління інноваційною діяльністю підприємства на прикладі підприємств сфери медичних технологій : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 073 «Менеджмент». ЧНУ ім. Петра Могили. Миколаїв, 2023. 71 с. URL: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3069 (дата звернення: 12.11.2023).

До 70 000 дол США – гранти для підсилення можливості громад, постраждалих від мінно-вибухової діяльності. URL: http://www.chaszmin.com.ua/do-70-000-dol-ssha-granty-dlya-pidsylennya-mozhlyvosti-gromad-postrazhdalyh-vid-minno-vybuhovoyi-diyalnosti/ (дата звернення: 06.11.2023).

Конєва І. Управління фінансовим забезпеченням діяльності медичних закладів України. Економіка і управління: збірник наукових праць. 2023. Вип. 53. С. 91–102. URL: https://em.duit.in.ua/index.php/home/article/view/89 (дата звернення: 25.11.2023).

Карпушина М.Г., Чукмасова М.О., Вереша Р.В. Глобалізація медичних та правових відносин. The I International Scientific and Practical Conference «Modern methods for the development of science». January 09-11, 2023. Haifa, Israel. 388 p. Р. 179–185. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/16936/1/MODERN-METHODS-FOR-THE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE.pdf#page=180 (дата звернення: 01.11.2023).

Кобеля-Звір М.Я. Грантові програми транскордонного співробітництва: можливості, перспективи, перепони. Економічний простір. 2023. № 186. С. 44–48. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/handle/123456789/11096 (дата звернення: 30.11.2023).

Кобеля-Звір М.Я. Грантові програми Європейської комісії як інструменти розвитку: можливості та барєри. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2023. Вип. 2 (72). С. 48–53. URL: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2023/72_2023/9.pdf (дата звернення: 08.11.2023).

Ласкевич О.В. Розвиток інфраструктури сфери охорони здоровя в умовах нового адміністративно-територіального устрою : кваліфікаційна робота: спец. 281 «Публічне управління та адміністрування». Поліський нац. ун-т, каф. економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління. Житомир, 2023. 38 с. URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13348 (дата звернення: 22.11.2023).

МОЗ приймає пропозиції з відновлення медичної інфраструктури. 2023. URL: https://moz.gov.ua/article/news/moz-prijmae-propozicii-z-vidnovlennja-medichnoi-infrastrukturi (дата звернення: 14.11.2023).

Оголошення про річну грантову програму ОРГП № 1. Дата опублікування: 15/11/2022. URL: https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2022/11/APS-Winterization-Grants_vFINAL_UKR.pdf (дата звернення: 04.11.2023).

Сенишин О., Ільків Н., Угольков Є. Стратегічні напрями взаємодії бізнесу, громадських організацій і держави в часи динамічних змін. Економіка та суспільство. 2023. № 56. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3042 (дата звернення: 24.11.2023).

Програма «Кусаноне». URL: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html (дата звернення: 04.11.2023).

Програма Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027. URL: https://www.pl-ua.eu/ua/news/2843 (дата звернення: 27.11.2023).

Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоровя». 2023. URL: https://moz.gov.ua/uploads/8/44830-nl_feb_23_ukr_final.pdf (дата звернення: 15.11.2023).

Проєкт USAID «Сталий розвиток національних систем охорони здоровя». Положення про піврічну програму (SAPS). URL: https://www.lhssproject.org/sites/default/files/2023-07/LHSS%20Ukraine%20-%20Solicitation_APS%20-%20Ukr.pdf (дата звернення: 3.11.2023).

Проєкт USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоровя». URL: https://pactukraine.org.ua/sites/default/files/pdf/Activity%20Description_Ukr.pdf (дата звернення: 24.11.2023).

Васильців Т., Білецька І. Формування джерел інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку закладів охорони здоровя. Modeling the development of the economic systems. 2023. № 1. С. 104–108. URL: https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/155 (дата звернення: 16.11.2023).

Центр розвитку «ЧАС ЗМІН». URL: http://www.chaszmin.com.ua/ (дата звернення: 09.11.2023).

Демчишин Я., Маципура М., Монастирський Г. Вектори та механізми реалізації публічної політики охорони здоровя територіальних громад в умовах сучасних викликів. IV Міжнародна наукова конференція «Наукові тренди постіндустріального суспільства». Суми. 2023. С. 49–53. URL: https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/article/view/480 (дата звернення: 08.11.2023).

EU4Health Programme (EU4H). Funding & tender opportunities. Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eu4h (дата звернення: 12.11.2023).

European Innovation Council. URL: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en (дата звернення: 26.11.2023).

Funding & Tender Portal. Find calls for proposals and tenders. Funding & tender opportunities. Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home (дата звернення: 9.11.2023).

Health reform support request for grant applications (RFA): conduct cost modeling of patient transportation services for certain health services. Request for grant applications (RFA): conduct cost modeling of patient transportation services for certain health services. RFA № 50. URL: https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2023/07/RFA-50_HRS_2.9_Patients_Transportation_Services_to-post_updated-timeline.pdf (дата звернення: 18.11.2023).

Horizon Europe (HORIZON). Funding & tender opportunities. Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon (дата звернення: 29.11.2023).

Hadimov A. R. (2023) Upravlinnia innovatsijnoiu diialnistiu pidpryiemstva na prykladi pidpryiemstv sfery medychnykh tekhnolohij [Management of innovative activities of the enterprise on the example of enterprises in the field of medical technologies]: kvalifikatsijna robota na zdobuttia osvitnoho stupenia «bakalavr» : spets. 073 «Menedzhment». ChNU im. Petra Mohyly CHNU named after Peters Tomb. Mykolaiv. 71 p. Available at: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3069 (accessed November 12, 2023).

Do 70 000 dol SShA – hranty dlia pidsylennia mozhlyvosti hromad, postrazhdalykh vid minno-vybukhovoi diialnosti [Up to USD 70,000 – grants to strengthen the capacity of communities affected by mine and explosive activity]. Available at: http://www.chaszmin.com.ua/do-70-000-dol-ssha-granty-dlya-pidsylennya-mozhlyvosti-gromad-postrazhdalyh-vid-minno-vybuhovoyi-diyalnosti/ (accessed November 6, 2023).

Konieva I. (2023) Upravlinnia finansovym zabezpechenniam diialnosti medychnykh zakladiv Ukrainy [Management of financial support for the activities of medical institutions of Ukraine]. Ekonomika i upravlinnia : zbirnyk naukovykh prats - Economics and management: a collection of scientific works, is. 53, pp. 91–102. Available at: https://em.duit.in.ua/index.php/home/article/view/89 (accessed November 25, 2023).

Karpushyna M. H., Chukmasova M. O., Veresha R. V. (January 09-11, 2023) Hlobalizatsiia medychnykh ta pravovykh vidnosyn [Globalization of medical and legal relations]. The I International Scientific and Practical Conference «Modern methods for the development of science». Haifa, Israel, 388 p., pp. 179–185. Available at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/16936/1/MODERN-METHODS-FOR-THE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE.pdf#page=180 (accessed November 1, 2023).

Kobelia-Zvir M. Ya. (2023) Hrantovi prohramy transkordonnoho spivrobitnytstva: mozhlyvosti, perspektyvy, perepony [Grant programs of cross-border cooperation: opportunities, prospects, obstacles]. Ekonomichnyj prostir - Economic space, no. 186, pp. 44–48. Available at: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/handle/123456789/11096 (accessed November 30, 2023).

Kobelia-Zvir M. Ya. (2023) Hrantovi prohramy Yevropejskoi komisii iak instrumenty rozvytku: mozhlyvosti ta bariery [Grant programs of the European Commission as development tools: opportunities and barriers]. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal «Biznes-navihator» - Scientific and industrial magazine «Business-navigator», is. 2 (72), pp. 48–53. Available at: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2023/72_2023/9.pdf (accessed November 8, 2023).

Laskevych O. V. (2023) Rozvytok infrastruktury sfery okhorony zdorovia v umovakh novoho administratyvno-terytorialnoho ustroiu [Development of the health care infrastructure in the conditions of the new administrative-territorial system]: kvalifikatsijna robota: spets. 281 «Publichne upravlinnia ta administruvannia». Poliskyj nats. un-t, kaf. ekonomichnoi teorii, intelektualnoi vlasnosti ta publichnoho upravlinnia. Zhytomyr. 38 p. Available at: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13348 (accessed November 22, 2023).

MOZ pryjmaie propozytsii z vidnovlennia medychnoi infrastruktury [The Ministry of Health accepts proposals for the restoration of medical infrastructure]. (2023). Available at: https://moz.gov.ua/article/news/moz-prijmae-propozicii-z-vidnovlennja-medichnoi-infrastrukturi (accessed November 14, 2023).

Oholoshennia pro richnu hrantovu prohramu ORHP № 1. Data opublikuvannia: 15/11/2022. [Announcement of the annual grant program of ORGP No. 1. Publication date: 11/15/2022]. Available at: https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2022/11/APS-Winterization-Grants_vFINAL_UKR.pdf (accessed November 4, 2023).

Senyshyn O., Ilkiv N., Uholkov Ye. (2023) Stratehichni napriamy vzaiemodii biznesu, hromadskykh orhanizatsij i derzhavy v chasy dynamichnykh zmin [Strategic directions of interaction between business, public organizations and the state in times of dynamic changes]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society, no. 56. Available at: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3042 (accessed November 24, 2023).

Prohrama «Kusanone» [«Kusanone» program]. Available at: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html (accessed November 4, 2023).

Prohrama Interreg NEXT Polscha – Ukraina 2021-2027 [Interreg NEXT Poland - Ukraine 2021-2027 program]. Available at: https://www.pl-ua.eu/ua/news/2843 (accessed November 27, 2023).

Proekt USAID «Pidtrymka reformy okhorony zdorovia» [USAID project «Support for health care reform»]. (February, 2023). Available at: https://moz.gov.ua/uploads/8/44830-nl_feb_23_ukr_final.pdf (accessed November 15, 2023).

Proiekt USAID «Stalyj rozvytok natsionalnykh system okhorony zdorovia». Polozhennia pro pivrichnu prohramu (SAPS). [USAID project «Sustainable development of national health care systems». Half Yearly Program Regulations (SAPS)]. Available at: https://www.lhssproject.org/sites/default/files/2023-07/LHSS%20Ukraine%20-%20Solicitation_APS%20-%20Ukr.pdf (accessed November 3, 2023).

Proiekt USAID «Rozbudova stijkoi systemy hromadskoho zdorovia» [USAID project «Development of a sustainable public health system»]. Available at: https://pactukraine.org.ua/sites/default/files/pdf/Activity%20Description_Ukr.pdf (accessed November 24, 2023).

Vasyltsiv T., Biletska I. (2023) Formuvannia dzherel investytsijnoho zabezpechennia innovatsijnoho rozvytku zakladiv okhorony zdorovia [Formation of sources of investment support for innovative development of health care institutions]. Modeling the development of the economic systems, no. 1, pp. 104–108. Available at: https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/155 (accessed November 16, 2023).

Tsentr rozvytku «ChAS ZMIN» [Development Center «TIME OF CHANGE»]. Available at: http://www.chaszmin.com.ua/ (accessed November 9, 2023).

Demchyshyn Ya., Matsypura M., Monastyrskyj H. (2023) Vektory ta mekhanizmy realizatsii publichnoi polityky okhorony zdorovia terytorialnykh hromad v umovakh suchasnykh vyklykiv [Vectors and mechanisms of implementation of the public health policy of territorial communities in the conditions of modern challenges]. IV Mizhnarodna naukova konferentsiia «Naukovi trendy postindustrialnoho suspilstva». Sumy. S. 49-53. Available at: https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/article/view/480 (accessed November 8, 2023).

EU4Health Programme (EU4H). Funding & tender opportunities. Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). Available at: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eu4h (accessed November 12, 2023).

European Innovation Council. Available at: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en (accessed November 26, 2023).

Funding & Tender Portal. Find calls for proposals and tenders. Funding & tender opportunities. Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). Available at: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home (accessed November 9, 2023).

Health reform support request for grant applications (RFA): conduct cost modeling of patient transportation services for certain health services. Request for grant applications (RFA): conduct cost modeling of patient transportation services for certain health services. RFA No. 50. Available at: https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2023/07/RFA-50_HRS_2.9_Patients_Transportation_Services_to-post_updated-timeline.pdf (accessed November 18, 2023).

Horizon Europe (HORIZON). Funding & tender opportunities. Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). Available at: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon (accessed November 29, 2023).

Переглядів статті: 41
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Кобеля-Звір, М., & Звір , Ю. (2023). ГРАНТОВА ПІДТРИМКА ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 94-105. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ