ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Н.О. Адвокатова Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0003-2027-7464
  • Т.М. Повод Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» https://orcid.org/0000-0001-8191-5488
Ключові слова: транспортна інфраструктура, ринок міжнародних транспортних послуг, пасажирооборот, вантажообіг

Анотація

Економічне зростання у світі, яке супроводжувалось протягом останніх десятиліть випереджальним збільшенням обсягів міжнародної торгівлі, міжнародним кооперуванням виробництва, а також бурхливим розвитком туристичного бізнесу, сприяло зростанню обсягів транспортних перевезень і якісному прогресу транспортної галузі. У свою чергу, транспортна інфраструктура відіграють кардинальну роль у процесах глобалізації, у формуванні регіональних економічних просторів. У статті визначено сучасні тенденції розвитку транспортної інфраструктури у міжнародній економічній діяльності. Зазначено транспортні операції, що завершують процес реалізації зовнішньоторговельної угоди між учасниками міжнародного бізнесу. Здійснено комерційне оціню¬вання транспортної політики міжнародної фірми.

Посилання

Антонюк Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 273 с.

Анцелевич Г., Покрещук О., Ковалевська Л. Міжнародно-пра¬вова регламентація транспортних перевезень : підручник. Київ : Зовнішня торгівля, 2004. 288 с.

За даними асоціації «Європейська спілка транспортників України». URL: http://www.estu.com.ua/logistic%20center.html

Ільчук В., Хоменко І. Шляхи нарощування виробничого потенціалу транспортних підприємств. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 4 (4). С. 120–127.

Новицький В. Міжнародна економічна діяльність України : посібник. Київ : КНЕУ, 2003. 79 с.

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2000 р. Київ : Інтелект, 1999. 159 с.

Особливості, проблеми та завдання України на ринку міжнародних транспортних послуг. URL: http://referat-ok.com.ua/mizhnarodna-ekonomika/osoblivosti-problemi-ta-zavdannya-ukrajini-na-rinku-mizhnarodnih-transportnih-poslug

Прейгер Д., Собкевич О., Ємельянова О. Перспективні шляхи та механізми інтеграції ринку транспортних послуг України до країн ЄС. Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/475

Проблеми розвитку міжнародної виробничої інфраструктури в умовах глобалізації. URL: http://infotour.in.ua/rybchuk2.html

Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show

Служба державної статистики України: Зовнішньоекономічна діяльність. URL: http://ukrstat.gov.ua.

Статистичний щорічник України // Держкомстат України. URL: http://ukrstat.gov.ua

Статистичні дані в галузі авіатранспорту. URL: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-v-galuzi-aviatransportu.html

Транспортна доступність території як фактор розміщення міжнародного виробництва. URL: http://stud.com.ua/66924/ekonomika/transportna_dostupnist_teritoriyi_faktor_rozmischennya_mizhnarodnogo_virobnitstva

Адвокатова Н.О., Боярчук А.І. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку транспортних послуг для міжнародного бізнесу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Випуск 29. Ч. 1. С. 23–27.

Antonyuk L. (2004). Mizhnarodna konkurentospromozhnistʹ krayin: teoriya ta mekhanizm realizatsiyi: monohrafiya [International competitiveness of countries: theory and mechanism of implementation: monograph]. Kyiv: KNEU, 273 p.

Antselevych H., Pokreshchuk O., Kovalevsʹka L. (2004). Mizhnarodno-pravova rehlamentatsiya transportnykh perevezenʹ: pidruchnyk [International law regulation of transportation: a textbook.]. Kyiv: Zovnishnya torhivlya, 288 p.

According to the Association "European Union of Transporters of Ukraine". Available at: http://www.estu.com.ua/logistic%20center.html.

Ilʹchuk V., Khomenko I. (2015). Shlyakhy naroshchuvannya vyrobnychoho potentsialu transportnykh pidpryyemstv [Ways of increasing the production potential of transport enterprises]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya. vol. 4, no. 4, pp. 120–127.

Novytsʹkyy V. (2003). Mizhnarodna ekonomichna diyalʹnistʹ Ukrayiny: posibnyk. [International economic activity of Ukraine: a guide]. Kyiv: KNEU, 79 p.

Osnovni prohnozni pokaznyky ekonomichnoho i sotsialʹnoho rozvytku Ukrayiny na 2000. [The main forecast indicators of economic and social development of Ukraine for 2000]. Kyiv: Intelekt, 159 p.

Osoblyvosti, problemy ta zavdannya Ukrayiny na rynku mizhnarodnykh transportnykh posluh [Features, problems and tasks of Ukraine in the market of international transport services]. Available at: http://referat-ok.com.ua/mizhnarodna-ekonomika/osoblivosti-problemi-ta-zavdannya-ukrajini-na-rinku-mizhnarodnih-transportnih-poslug

Preyher D., Sobkevych O., Yemelʹyanova O. Perspektyvni shlyakhy ta mekhanizmy intehratsiyi rynku transportnykh posluh Ukrayiny do krayin YES. Analitychna zapyska [Prospective ways and mechanisms of integration of the market of transport services of Ukraine to EU countries. Analytical note]. Available at: http://www.niss.gov.ua/articles/475

Problemy rozvytku mizhnarodnoyi vyrobnychoyi infrastruktury v umovakh hlobalizatsiyi [Problems of development of international production infrastructure in the conditions of globalization]. Available at: http://infotour.in.ua/rybchuk2.html

Pro skhvalennya Transportnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2020 [On approval of the Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2020]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show

Sluzhba derzhavnoyi statystyky Ukrayiny: Zovnishnʹoekonomichna diyalʹnistʹ [State Statistics Service of Ukraine: Foreign Economic Activity]. Available at: http://ukrstat.gov.ua

Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny. Derzhkomstat Ukrayiny [Statistical Yearbook of Ukraine.Goskomstat of Ukraine]. Available at: http://ukrstat.gov.ua.

Statystychni dani v haluzi aviatransportu [Statistics in the field of air transport]. Available at: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-v-galuzi-aviatransportu.html

Transportna dostupnistʹ terytoriyi yak faktor rozmishchennya mizhnarodnoho vyrobnytstva. [Transport accessibility of the territory as a factor of location of international production]. Available at: http://stud.com.ua/66924/ekonomika/transportna_dostupnist_teritoriyi_faktor_rozmischennya_mizhnarodnogo_virobnitstva.

Advokatova N.O., Boyarchuk A.I. (2018). Suchasni tendentsiyi rozvytku mizhnarodnoho rynku transportnykh posluh dlya mizhnarodnoho biznesu. [Current Trends in the Development of the International Transport Services Market for International Business]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky», vol. 29, no. 1, pp. 23–27.

Переглядів статті: 537
Завантажень PDF: 305
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Адвокатова, Н., & Повод, Т. (2020). ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 25-33. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/44
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ