МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ключові слова: методи, стратегічний розвиток, промисловість, оцінка, економічна додана вартість, капітал

Анотація

У статті досліджуються методи оцінки доданої вартості капіталу та їх роль у стратегічному розвитку підприємств харчової промисловості. Розглядаються сучасні підходи до визначення ефективності використання капіталу на основі доданої вартості, розглядаючи їхню пристосованість для конкретного сектору. Стаття висвітлює значення оцінки доданої вартості капіталу як ключового інструменту стратегічного управління. Обґрунтовано, як ці методи можуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств у харчовій промисловості, забезпечуючи оптимальне використання ресурсів та підтримуючи стійкий розвиток. В статті аналізуються практичні випадки застосування методів оцінки доданої вартості капіталу на підприємствах харчової промисловості, що дозволяє зрозуміти конкретні вигоди та виклики, пов'язані з їх впровадженням. Сформовано вибірку для розрахунку показника EVA, до якою було обрано 16 підприємств різних галузей харчової промисловості. Запропоновано шляхи оптимізації використання капіталу в харчовій промисловості для досягнення стабільного та стійкого розвитку.

Посилання

Ковальчук О. Особливості застосування показників доданої економічної вартості і рентабельності капіталу на основі моделей EVA та RAROC. Економічний аналіз. 2011. № 8.

Короленко М.В., Добровольська Я.В. Економічна додана вартість в системі управління підприємством. URL: https://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Economics/10_82108.doc.htm

Мартін Джон Д., Петті Вільям Дж. VBM – управління, що базується на вартості. Корпоративна відповідь революції акціонерів / пер. з англ.; за наук. ред. О.Б. Максимової, І.Ю. Шарапової. Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2006. 272 с.

Голов С.В. Облік і звітність на основі концепцій доданої вартості. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 8-9. С. 2–13.

Давидов О.І., Моделі доданої вартості підприємств: економічний зміст та особливості побудови. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 28. С. 167–172.

Шевченко А.А., Петренко О.П., Кравченко Ю.І. Сучасний стан функціонування фондових бірж в Україні. Modern Economics. 2021. № 27(2021). С. 228–234. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V27(2021)-32

Kovalchuk O. (2011) Osoblyvosti zastosuvannia pokaznykiv dodanoi ekonomichnoi vartosti i rentabelnosti kapitalu na osnovi modelei EVA ta RAROC. Ekonomichnyi analiz, no. 8.

Korolenko M. V., Dobrovolska Ya. V. Ekonomichna dodana vartist v systemi upravlinnia pidpryiemstvom. Available at: https://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Economics/10_82108.doc.htm

Martin Dzhon D., Petti Viliam Dzh. (2006) VBM – upravlinnia, shcho bazuietsia na vartosti. Korporatyvna vidpovid revoliutsii aktsioneriv / per. z anhl.; za nauk. red. O. B. Maksymovoi, I. Yu. Sharapovoi. Dnipropetrovsk: Balans Biznes Buks, p. 272.

Holov S. (2015) Oblik i zvitnist na osnovi kontseptsii dodanoi vartosti. Bukhhalterskyi oblik i audyt, no. 8-9, pp. 2–13.

Davydov O. I. (2017) Modeli dodanoi vartosti pidpryiemstv: ekonomichnyi zmist ta osoblyvosti pobudovy. Naukovyi visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, no. 28, pp. 167–172.

Shevchenko A., Petrenko O., Kravchenko Y. (2021) The current state of functioning of stock exchanges in Ukraine. Modern Economics, no. 27(2021), pp. 228–234. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.no27(2021)-32

Переглядів статті: 39
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Другова, О. (2023). МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 80-85. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ