ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Ключові слова: штучний інтелект, прийняття рішень, управління, бізнес, розвиток, інновації

Анотація

У статті досліджено питання щодо штучного інтелекту в процесі прийняття та реалізації управлінських рішень. Наголошено на тому, що cучасні системи штучного інтелекту можуть навчатись та самостійно адаптуватись до специфічних умов роботи без постійного контролю та втручання людини. Використання систем штучного інтелекту в прийнятті управлінських рішень має великий потенціал у багатьох сферах, і стає важливим напрямом розвитку сучасної науки та практики. При цьому, необхідно надавати належну увагу підготовці кваліфікованих кадрів, забезпечувати необхідне фінансування та створювати відповідні виробничі умови для подальшого розвитку цього обіцяючого напряму. Штучний інтелект відкриває нові можливості для управління бізнесом та прийняття управлінських рішень. Він допомагає аналізувати дані, автоматизувати процеси та робити обґрунтовані рішення. Проте він також потребує уважного підходу та врахування етичних аспектів. ШІ стає невід'ємною частиною сучасного управління та бізнесу, допомагаючи підвищити їх ефективність та конкурентоспроможність.

Посилання

Пчелянський Д.П., Воінова С.А. Штучний інтелект: перспективи та тенденції розвитку. Automation of technological and business processes. 2019. № 11(3). С. 59–64.

Храпкін О.М. Використання систем штучного інтелекту для прийняття управлінських рішень. Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. форуму, 8–10 квітня 2021 р. Київ, 2021. С. 28–29.

Машлій Г., Мосій О., Пельчер М. Дослідження управлінських аспектів використання штучного інтелекту. Галицький економічний вісник. 2019. Т. 57. № 2. С. 80–89.

Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні : монографія / за заг. ред. А.І. Шевченка. Київ : Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, 2023. 305 с.

Азьмук Н.А. Штучний інтелект у процесі праці у цифровій економіці: нові виклики і можливості. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3 (57). С. 137–145.

Яненкова І.Г. Переваги та ризики використання штучного інтелекту в Україні та світі. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7820

Pchelyanskyi D. P., Voinova S. A. (2019) Shtuchnyi intelekt: perspektyvy ta tendentsii rozvytku [Artificial intelligence: prospects and development trends]. Automation of technological and business processes, no. 11(3), pp. 59–64.

Hrapkin O. M. (April 8–10, 2021) Vykorystannia system shtuchnoho intelektu dlia pryiniattia upravlinskykh rishen [Use of artificial intelligence systems for management decision-making]. Biznes, osvita i nauka: vektory spivpratsi: materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. forumu. Kyiv, pp. 28–29.

Mashlii G., Mosiy O., Pelcher M. (2019) Doslidzhennia upravlinskykh aspektiv vykorystannia shtuchnoho intelektu [Study of managerial aspects of using artificial intelligence]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 57, no. 2, pp. 80–89.

Shevchenko A.I. (eds.) (2023) Stratehiia rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini : monohrafiia. [Strategy for the development of artificial intelligence in Ukraine: monograph]. Kyiv: Instytut problem shtuchnoho intelektu MON i NAN Ukrainy, 305 p.

Azmuk N. A. (2019) Shtuchnyi intelekt u protsesi pratsi u tsyfrovii ekonomitsi: novi vyklyky i mozhlyvosti. [Artificial intelligence in the work process in the digital economy: new challenges and opportunities]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no. 3 (57), pp. 137–145.

Yanenkova I. G. (2020) Perevahy ta ryzyky vykorystannia shtuchnoho intelektu v Ukraini ta sviti. [Advantages and risks of using artificial intelligence in Ukraine and the world]. Efektyvna ekonomika, no. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7820

Переглядів статті: 108
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Дриньов, Д., Войтех, К., & Тимошенко, Р. (2023). ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 74-79. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ