ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТРАНСКОРДОННІ КЛАСТЕРИ УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТА АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Ю.В. Хорошун Черкаський державний технологічний університет https://orcid.org/0000-0002-4519-182X
  • О.А. Грох Черкаський державний технологічний університет
  • М.І. Горішна Черкаський державний технологічний університет
Ключові слова: фармацевтичний кластер, транскордонний фармацевтичний кластер, фармацевтичний ринок, інвестиції

Анотація

У статті досліджено основні теоретичні та практичні аспекти формування кластерної моделі організації господарської діяльності як одного із перспективних напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємств на національному і світовому фармацевтичному ринку. Обґрунтовано необхідність формування кластерних об’єднань в економіці країни для підвищення інвестиційної привабливості фармацевтичної галузі і країни в цілому та трансферту інноваційних технологій. Розглянуті умови ефективного розвитку фармацевтичних кластерів та транскордонних фармацевтичних кластерів на території України. Проаналізовано стан фармацевтичного ринку з точки зору привабливості для формування кластерів. .Виявлені базові елементи потенціалу розвитку фармацевтичної галузі на території країни та головні проблеми розвитку фармацевтичних кластерних об'єднань Розглянуто приклади зарубіжний транскордонних фармацевтичних кластерів

Посилання

Шандрівська О.Є., Цветковська А.В. Дослідження фармацевтичного ринку України: у фокусі концентрація ринку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: “Проблеми економіки та управління”. 2022. № 1 (9). С. 56–68.

Чирва О.Г., Гарматюк О.В. Менеджмент та маркетинг у фармації: навчально-методичний посібник. Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2018. 217 с.

Крючков О. Україні потрібна сильна фармацевтична галузь. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayini-potribna-silna-farmacevtichna-galuz/

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Аптечний продаж за підсумками І півріччя 2023 р. URL: https://www.apteka.ua/article/671065

Давиденко Є. Виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк: "Ми зробимо все, щоб не допустити дефіциту ліків". URL: https://comments.ua/interview/ispolnitelnyy-direktor-farmak-vladimir-kostyuk-my-sdelaem-vse-chtoby-ne-dopustit-deficita-lekarstv-706122.html

Gallup International Organization: Polling around the world. URL: https://www.gallupinternational.com/fileadmin/user_upload/publications/Gallup-English-Book-2017.pdf.

Шрьодер Ж. Кластерний підхід у стратегії регіонального розвитку. Місцевий та регіональний розвиток в Україні: виклики та можливості : зб. матер. міжнар. конф. Київ : [б. в.], 2005. С. 30–42.

Мікули Н. А. Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва. НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Львів, 2010. 150 с.

Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Network. [S. n.] : European Commission, 2002. 92 р.

European Expert Group on clusters Recommendation Report European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Directorate F – Industrial Policy and Innovation Unit F.2 – Social Economy.

Шкода М. Зарубіжна практика розвитку міжрегіональних та міжгалузевих систем кластерного партнерства. Журнал стратегічних економічних досліджень. Проблеми розвитку економіки. 2022 .№ 4(9). С. 61–78.

Сидоренко Є. ННЦ ІАЕ Київ Україна Сучасні реалії та тенденції розвитку індустріальних парків. С. 490–492.

Комісаренко С.В. Розвиток сучасних біотехнологій і перспективи біомедичного кластеру НАН України. Вісн. НАН України. 2023. № 5. С. 41–43.

Як українські фармкомпанії розвиваються під час війни. URL: https://farmak.ua/publication/yak-ukrayinski-farmkompaniyi-rozvivayutsya-pid-chas-vijni/

Фінагіна О.В. Факторний аналіз дослідження конкурентоспроможності регіонів. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». 2022. № 3. С. 33–39.

Київ може стати фармацевтичним хабом. Чому це хороша ідея. URL: https://farmak.ua/publication/kiyiv-mozhe-stati-farmaczevtichnim-habom-chomu-cze-horosha-ideya/

Фінагіна О.В., Бітюк І.М., Коміренко В.І. Національні економічні інтереси розвитку українського сектору малого та середнього бізнесу:політика євроінтеграції та цільові технології HR-менеджменту. Сучасні тенденції сталого розвитку: теорія, методологія, практика: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Т.В. Полозової. Харків : ХНУРЕ, 2022. С. 47–56.

Панкова Л.І., Узбек Д.А., Гнеушева Н.В. Національні економічні інтереси розвитку регіональних кластерів. Актуальні проблеми економіки. 2020. № 8 (230). С. 72–83.

Pankova L.I., Uzbek D.A., Milnichenko S.M. National economic interests of ukraine in the conditions of innovative economy formation. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси : ЧДТУ, 2021. Вип. 63. С. 82–88.

Добрєва Н.Ф. Основні напрями розвитку транскордонних кластерів в Україні. Ефективність державного управління. 2013. Вип. 34. С. 246–253.

Shandrivska O. E., Tsvetkovska A. V. (2022) Research of the pharmaceutical market of Ukraine: focus on market concentration. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Series: "Problems of economics and management", no. 1 (9), pp. 56–68.

Chirva O. H., Harmatyuk O. V. (2018) Management and marketing in pharmacy: educational and methodological guide. Uman State Ped. Pavlo Tychyna University. Uman: Visavy, 217 p.

Kryuchkov O. Ukraine needs a strong pharmaceutical industry. Available at: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayini-potribna-silna-farmacevtichna-galuz/

Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Pharmacy sales according to the results of the first half of 2023. Available at: https://www.apteka.ua/article/671065

Davydenko Ye. Executive Director of "Farmak" Volodymyr Kostyuk: "We will do everything to prevent a shortage of medicines". Available at: https://comments.ua/interview/ispolnitelnyy-direktor-farmak-vladimir-kostyuk-my-sdelaem-vse-chtoby-ne-dopustit-deficita-lekarstv-706122.html

Gallup International Organization: Polling around the world. Available at: https://www.gallupinternational.com/fileadmin/user_upload/publications/Gallup-English-Book-2017.pdf.

Schroeder J. (2005) Cluster approach in regional development strategy. Local and regional development in Ukraine: challenges and opportunities: coll. the mother international conf. Kyiv: [b. v.], pp. 30–42.

Mikuli N. A. (2010) Recommendations regarding the introduction of new forms of cross-border cooperation. NAS of Ukraine. Institute of Regional Studies. Lviv, 150 p.

European Commission (2002) Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Network. [S. n.]: European Commission, 92 p.

European Expert Group on clusters Recommendation Report European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Directorate F – Industrial Policy and Innovation Unit F.2 – Social Economy.

Shkoda M. (2022) Foreign practice of development of interregional and intersectoral systems of cluster partnership. Journal of strategic economic research. Problems of economic development, no. 4(9), pp. 61–78.

Sydorenko E. NSC IAE Kyiv Ukraine Modern realities and trends in the development of industrial parks. Pp. 490–492.

Komisarenko S. V. (2023) Development of modern biotechnologies and prospects of the biomedical cluster of the National Academy of Sciences of Ukraine. Visn. NAS of Ukraine, no. 5, pp. 41–43.

How Ukrainian pharmaceutical companies develop during the war. Available at: https://farmak.ua/publication/yak-ukrayinski-farmkompaniyi-rozvivayutsya-pid-chas-vijni/

Finagina O. V. (2022) Factor analysis of regional competitiveness research. Scientific journal "Scientific notes of TNU named after V.I. Vernadskyi. Series: Economics and Management", no. 3, pp. 33–39.

Kyiv can become a pharmaceutical hub. Why is this a good idea? Available at: https://farmak.ua/publication/kiyiv-mozhe-stati-farmaczevtichnim-habom-chomu-cze-horosha-ideya/

Finagina O. V., Bityuk I. M., Komirenko V. I. (2022) National economic interests of the development of the Ukrainian sector of small and medium-sized businesses: European integration policy and targeted HR management technologies. Modern trends of sustainable development: theory, methodology, practice: collective monograph / by general. ed. Doctor of Economics, Prof. T.V. Polozova Kharkiv: Khnure, pp. 47–56.

Pankova L. I., Uzbek D. A., Gneusheva N. V. (2020) National economic interests in the development of regional clusters. Actual problems of the economy, no. 8 (230), pp. 72–83.

Pankova L. I., Uzbek D. A., Milnichenko S. M. (2021) National economic interests of Ukraine in the conditions of innovative economy formation. Collection of scientific papers of the Cherkasy State University of Technology. Series: Economic Sciences. Cherkasy: ChDTU. Issue 63, pp. 82–88.

Dobreva N. F. (2013) The main directions of development of cross-border clusters in Ukraine. Efficiency of public administration, issue 34, pp. 246–253.

Переглядів статті: 25
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Хорошун, Ю., Грох, О., & Горішна, М. (2023). ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТРАНСКОРДОННІ КЛАСТЕРИ УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТА АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 53-61. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ