ВПЛИВ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ НА ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ

  • М.В. Тонкошкур Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-2079-0364
  • С.О. Погасій Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-9347-9396
  • Д.І. Нечипоренко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Ключові слова: туризм, терористичний акт, вплив, подалання наслідків, заходи безпеки, дестинація

Анотація

У статті розглянуті тероризм та терористична загроза, як чинники, що формують безпекову складову функціонування світового туризму. Проаналізовано, грунтуючись на статистчних даних Всесвітньої туристичної організаціївплив окремих терактів на туристичну галузь, їх наслідки у довгостроковій перспективі. Проведено аналіз та систематизацію найрезонансніших терактів, у тому числі ретроспективний огляд. Досліджено та систематизовано заходи, що впроваджувались на держваному рівні для подолання наслідків терористичних актів, а також заходи щодо їх попередження. У статті обгрунтовано тривалість негативного впливу терористичних актів на туристичний сектор різних за рівнем розвитку країн. Запропоновано заходи щодо попередження терактів та мінімізації їх наслідків.

Посилання

Чорненька Н.В. Безпека туризму: навч. посібник. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. 188 с

Голод А. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування: монографія. Львів : ЛДУФК, 2017. 340 с.

Барвінок Н. Вплив глобальних безпекових факторів на розвиток міжнародного туризму в Україні. Věda a perspektivy. 2022. № 4(11). С. 139–151. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-4(11)-139-151.

Романова А. А. Управління розвитком туристичної сфери в умовах збройних конфліктів. Modern economics. 2018. № 9. С. 93–104. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V9(2018)-12

Вовк С. Вплив тероризму на міжнародний туризм. Журнал європейської економіки. 2015. Т. 14. № 1. С. 37–50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jee_2015_14_1_5

Дір І.Ю. Тероризм як загроза для країн Європейського Союзу. Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 року). Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. 382 с.

Worst Attacks in World History. URL: https://www.worldatlas.com/articles/worst-terrorist-attacks-in-history.html (дата звернення: 23.10.2023).

United Nations World Tourism Organization. URL: https://www.unwto.org/ (дата звернення: 22.10.2023).

Statista. Terrorism: Facts and statistics. URL: https://www.statista.com/topics/2267/terrorism/ (дата звернення: 26.10.2023).

United States Citizenship and Immigration Services. URL: https://www.uscis.gov/ (дата звернення: 29.10.2023).

Institute for Economics and Peace. The Global Terrorism Index, 2023. URL: https://www.visionofhumanity.org/resources/global-terrorism-index-2023/ (дата звернення: 27.10.2023).

National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism. The Global Terrorism Database. URL: https://www.start.umd.edu/gtd/about/ (дата звернення: 23.10.2023).

Chornenka N. V. (2019) Bezpeka turyzmu: navch. posibnyk. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kondor», 188 p

Holod A. (2017) Bezpeka rehionalnykh turystychnykh system: teoriia, metodolohiia ta problemy harantuvannia: monohrafiia. Lviv: LDUFK, 340 p.

Barvinok N. (2022) Vplyv hlobalnykh bezpekovykh faktoriv na rozvytok mizhnarodnoho turyzmu v Ukraini. Věda a perspektivy, no. 4(11), pp. 139–151. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-4(11)-139-151

Romanova A. A. (2018) Upravlinnia rozvytkom turystychnoi sfery v umovakh zbroinykh konfliktiv. Modern economics, no. 9, pp. 93–104. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V9(2018)-12

Vovk S. (2015) Vplyv teroryzmu na mizhnarodnyi turyzm. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, vol. 14, no. 1, pp. 37–50. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jee_2015_14_1_5

Dir I. Iu. (April 23, 2021) Teroryzm yak zahroza dlia krain Yevropeiskoho Soiuzu. Stratehichni napriamy zovnishnoi polityky Yevropeiskoho Soiuzu: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina, 382 p.

Worst Attacks in World History. Available at: https://www.worldatlas.com/articles/worst-terrorist-attacks-in-history.html (accessed October 23, 2023)

United Nations World Tourism Organization. Available at: https://www.unwto.org/ (accessed October 22, 2023).

Statista. Terrorism: Facts and statistics. Available at: https://www.statista.com/topics/2267/terrorism/ (accessed October 26, 2023).

United States Citizenship and Immigration Services. Available at: https://www.uscis.gov/ (accessed October 29, 2023).

Institute for Economics and Peace. The Global Terrorism Index, 2023. Available at: https://www.visionofhumanity.org/resources/global-terrorism-index-2023/ (accessed October 27, 2023).

National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism. The Global Terrorism Database. Available at: https://www.start.umd.edu/gtd/about/ (accessed October 23, 2023).

Переглядів статті: 36
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Тонкошкур, М., Погасій, С., & Нечипоренко, Д. (2023). ВПЛИВ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ НА ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 43-52. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.4
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ