ІННОВАЦІЙНА ДИНАМІКА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, матеріальна основа інновацій, транс-національні корпорації, глобалізаційні процеси, міжнародне виробництво, транскордонний руху капіталу

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тенденцій та динаміки руху в глобальній економіці прямих іноземних інвестицій, які матеріальною основою інноваційних процесів. У результаті проведеного дослідження визначено та систематизовано сукупність основних трендів, які у посткризових умовах формують на глобальному рівні нову якість транскордонних прямих іноземних інвестицій. Ці виклики змінили характер та напрями світового руху інвестицій у цілому, включаючи ринки позичкового та підприємницького капіталу, каталізатором яких виступили фінансові та економічні наслідки кризи. Досліджено створення нової функціональної моделі участі перехідних економік у сфері руху капіталу, що спричинило глобальні зрушення у світовому господарстві. Виділено низку факторів, що характеризують нинішній етап розвитку глобальних процесів в інвестиційній сфері та механізмах їх реалізації.

Посилання

Давидова І.О., Величко К.Ю., Печенка О.І. Транснаціональні корпорації. Харків : Форт, 2018. 175 с. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/10403/1/Davydova_Transnational_corporations_NP_2018.pdf

Кухарик В. Сучасні тенденції розвитку міжнародної інвестиційної діяльності ТНК. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2020. № 3. C. 32–43. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-03-32-43

Левківський В.М., Рибчук А. В. Глобальні тенденції інвестиційної діяльності ТНК у сучасних умовах. Економічний форум. 2018. № 2. С. 57–63.

Немировська О.В. Механізм регулювання взаємодії національної економіки з транснаціональними корпораціями. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 121–125.

Пилипенко Г.М., Федорова Н.Є. Теоретико-методологічний аналіз розвитку соціально-економічних систем у контексті прогресу. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2016. № 3 (55). С. 9–21.

Пилипенко Г.М., Чернобаєв В.В. Механізм ініціювання інноваційного розвитку в Україні. Економічний вісник національного гірничого університету. 2005. № 1.С. 7–12.

Слоква М.Г., Трегубов О.С. Сучасні тенденції міжнародного руху капіталів у контексті інтенсифікації глобалізаційних процесів. Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. 2015. № 1. С. 323–328.

The FDI Report 2023. URL: https://www.fdiinsights.com/fdi/report2023

UNCNADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/EN/

World investment report 2023. 252 p. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_en.pdf

World investment report 2017. 231 p. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2017_en.pdf

Davydova I. O., Velychko K. Iu., Pechenka O. I. (2018) Transnatsionalni korporatsii [Transnational corporations]. Kharkiv: Vydavnytstvo «Fort». Available at: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/10403/1/Davydova_Transnational_corporations_NP_2018.pdf

Kukharyk V. (2020) Current trends of TNC’S international investment activities development. Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University, no. 3, pp. 32–43. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-03-32-43

Levkivskyy V. M., Rybchuk A. V. (2018) Hlobalni tendentsiyi investytsiynoyi diyalnosti TNK u suchasnykh umovakh [Global trends in the investment activities of TNCs in modern conditions]. Ekonomichnyy forum, no. (2), pp. 57–63.

Nemyrovska O. V. (2015) Mekhanizm rehuliuvannia vzaiemodii natsionalnoi ekonomiky z transnatsionalnymy korporatsiiamy [Mechanism for regulating the interaction of the national economy with transnational corporations]. Ekonomika ta derzhava, no. 12, pp. 121–125.

Pylypenko H. M., Fedorova N. Ye. (2016) Teoretyko-metodolohichnyy analiz rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system u konteksti prohresu. [Theoretical and methodological analysis of the development of socio-economic systems in the context of progress]. Ekonomichnyy visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, no. 3 (55), pp. 9–21.

Pylypenko H. M., Chernobayev V. V. (2005) Mekhanizm initsiyuvannya innovatsiynoho rozvytku v Ukrayini [Mechanism of initiation of innovative development in Ukraine]. Ekonomichnyy visnyk natsionalnoho hirnychoho universytetu, no. 1, рр. 7–12.

Slokva M., Tregubov O. (2015) Suchasni tendentsiyi mizhnarodnoho rukhu kapitaliv u konteksti intensyfikatsiyi hlobalizatsiynykh protsesiv [Modern trends in the international movement of capital in the context of the intensification of globalization processes]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Seriya V. Ekonomika i pravo, no. (1), pp. 323–328.

The FDI Report 2023. Available at: https://www.fdiinsights.com/fdi/report2023

UNCNADstat. Available at: https://unctadstat.unctad.org/EN/

World investment report 2023. 252 p. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_en.pdf

World investment report 2017. 231 p. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2017_en.pdf

Переглядів статті: 71
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2023-12-29
Як цитувати
Герасименко, Т. (2023). ІННОВАЦІЙНА ДИНАМІКА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (18), 9-16. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.18.1
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ