ЧИ МОЖЛИВЕ ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО В УКРАЇНІ?

  • Ю.Є. Кирилов Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Ключові слова: економіка, модель економічного зростання, економічне диво, ВВП, реформа, податки, корупція, інвестиції, система 5/10

Анотація

У статті на засадах вивчення спеціалізованої літератури та узагальнення практичного досвіду був проведений аналіз розвитку економік провідних країн світу за показником ВВП на душу населення. Розкрита суть системи 5/10. Розглянуто можливості економічного дива в Україні шляхом запровадження реформ революційного спрямування, зокрема системи 5/10. Проаналізовані основні етапи впровадження системи 5/10 в економіку України. В основу системи 5/10 покладено принцип економічної свободи, який поширюється на кожного громадянина країни. Йдеться про права і можливості заробляти гроші без відповідних дозволів від державних органів. Низька ділова активність в Україні, бюрократія, корупція є наслідком заплутаної податкової й дозвільної систем. Тому пропонується скасувати і впровадити просту і зрозумілу систему взаємовідносин з державою.

Посилання

Геєць В.М., Грищенко А.А. Вихід з кризи (Роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним). Економіка України. 2013. № 6. С. 4–19.

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки. URL: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf.

Державна Програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246812864&cat_id=246812855.

Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]. Київ : НВЦ НБУВ, 2010. 232 с.

Єщенко П.С. Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення економіки. Економіка України. 2013. № 10. С. 4–20.

Кирилов Ю.Є. Бренд країни в глобалізованому світі. Херсон : Грінь Д.С., 2013. 156 с.

Кореспондент: урок економіки від Гонконгу та Сінгапуру Азарову і його команді, 24.03.2011. URL: http://www.aucc.org.ua/korespondent_urok_ekonomiki_vid_gonkongu_ta_singapuru_ azarovu_i_jogo_komandi__art_635.htm.

Балашов Г. Отмена налогов в Украине. 5.10. URL: http://www.balashov.com.ua/news/1688-otmena-nalogov-ukraina-5-10-balashov.html

URL: http://www.balashov.com.ua/510/.

Heets’, V.M. and Grytsenko, A.A. (2013). Vykhid z kryzy (Rozdumy nad aktualnym u zviazku z prochytanym) [The way out from a crisis (Reflections about actual things after the reading)]. Ekonomika Ukrainy, vol. 6, pp. 4–19.

President of Ukraine (2013). Zamozhne suspilstvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektyvna derzhava. Prohrama ekonomichnykh reform na 2010–2014 roky. [Prosperous Society, Competitive Economy, Effective State. Economic reform program in 2010-2014 years]. Available at: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf (accessed 20 December 2013).

Government portal (2013). Derzhavna Prohrama aktyvizatsii rozvytku ekonomiky na 2013-2014 roky [State economic development revitalization program for 2013-2014]. Available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246812864&cat_id=246812855 (accessed 20 December 2013).

Heets’, V.M. (2010). Novyi kurs: reformy v Ukraini. 2010–2015. Natsionalna dopovid [New Course: Reforms in Ukraine. 2010-2015. National Report]. Kyiv.

Eshchenko, P.S. (2013). Ekonomichne zrostannia bez rozvytku: prychyny i shliakhy innovatsiinoho peretvorennia ekonomiky [Economic growth without development: reasons and ways of an innovative transformation of the economy]. Ekonomika Ukrainy, vol. 10, pp. 4–20.

Kyrylov, Yu.E. (2013). Brend krainy v hlobalizovanomu sviti [Brand of the country in a globalized world]. Kherson.

Korrespondent.net (2011). Korespondent: urok ekonomiky vid Honkonhu ta Sinhapuru Azarovu i yoho komandi, 24.03.2011 [Mem: lesson ekonomіki od Hong Kong that Sіngapuru Azarov i Yogo komandі, 24.03.2011]. Available at: http://www.aucc.org.ua/korespondent_urok_ekonomiki_vid_gonkongu_ta_singapuru_azarovu_i_jogo_komandi__art_635.htm (accessed 10 December 2012).

10 movement (2012), Otmena nalohov v Ukrayne. 5.10. [Abolition of taxes in Ukraine. 5.10]. Available at: http://www.balashov.com.ua/news/1688-otmena-nalogov-ukraina-5-10-balashov.html (accessed 12 August 2012).

URL: http://www.balashov.com.ua/510/ (accessed 12 August 2012).

Переглядів статті: 723
Завантажень PDF: 374
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Кирилов, Ю. (2020). ЧИ МОЖЛИВЕ ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО В УКРАЇНІ?. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (2), 9-16. вилучено із http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/42
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ