РЕКУРЕНТНИЙ АЛГОРИТМ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

  • І.М. Дебела Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
Ключові слова: стан системи, динаміка, рекурентне управління, стратегічний контролінг, оптимізація, критерій

Анотація

Рекурентне управління застосовується для моделювання прогнозного стану системи в стратегічній перспективі. Обов’язковою вимогою до рекурентної моделі є збереження зав’язків між періодами управління з врахуванням інформації про попередні стани системи. Це дозволяє оптимізувати процес прийняття управлінських рішень в режимі реального часу, що є особливо важливим для систем зі складною динамікою. Оптимальна стратегія управління розглядається як реалізація альтернатив на множину станів системи з прогнозованою динамікою. Множина станів системи, імовірнісні оцінки станів, специфікація функції критерію, кількісна оцінка альтернатив є результатом попереднього аналізу системи управління, її економічних показників та статистичних характеристик. Доцільним для моделей задач стратегічного контролінгу є об’єднання алгоритму рекурентного управління з принципом декомпозиції, що значно спрощує математичний апарат. Рекурентне управління є ефективним підходом для управління системами зі складною динамікою, що дозволяє отримувати адекватні дійсності прогнози майбутнього.

Посилання

Бондар О.С., Трофимчук М.І. Системний підхід до управління підприємствами на основі автоматизації бізнес-процесів. Агросвіт. 2021. №16. С. 34–44. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.16.34.

Примостка Л. Системний підхід та системний аналіз в економічних дослідженнях . Ринок цінних паперів в Україні. 2003. № 9-10. С. 19-23. URL: http://www.securities.usmdi.org/PDF/135.pdf (дата звернення 06.05.2023).

Спільник І.В., Ярощук О.В. Принцип системності в аналітичних дослідженнях. Економічний аналіз. 2018. Том 28. № 2. С. 182–190. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2018_28%282%29__25 (дата звернення 06.05.2023).

Пазущан А.В., Черкас В.В. Інвестиційний контролінг як індикатор стабільності системи антикризової політики підприємства та України у цілому. Економічний простір. 2020. №161. С. 78–81. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/161-14.

Верченко П.І. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи): монографія. Київ: КНЕУ, 2006. 272 с.

Кондрук Н.Е., Маляр М.М. Багатокритеріальна оптимізація лінійних систем: навчальний посібник. Ужгород: РА Аутодор-Шарк, 2019. 76 с.

Геселева Н.В., Заріцька Н.М. Емерджентні властивості системи. Бізнесінформ. № 7. 2013. С. 93–97. URL: https://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-7_0-pages-93_97.pdf (дата звернення 06.05.2023).

Дебела І.М. Класифікація станів системи за вектором параметрів. Таврйський науковий вісник. Серія: Економіка. 2022. № 11. C. 114–119. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.11.16

Грузіна І.А. та ін. Теорія управління: навчальний посібник. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. 138 с. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/27798/1/2021 (дата звернення 06.05.2023).

Ковриго Ю.М. та ін. Сучасна теорія управління. Частина 2. Прикладні аспекти сучасної теорії управління: підручник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 155с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23117 (дата звернення 06.05.2023).

Дивак М.П., Порплиця Н.П., Дивак Т.М. Ідентифікація дискретних моделей динамічних систем з інтервальними даними: монографія. Тернопіль: ВПЦ Економічна думка ТНЕУ, 2018. 220 с. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30569 (дата звернення 06.05.2023).

Debela I.M. Research of optimization management models in conditions of uncertainty and risks. Global aspets of national economy development in the conditions of transformational changes. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2021. C. 115–127. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/139 (дата звернення 06.05.2023).

Дебела І.М. Байєсовський метод оцінки альтернативних рішень. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка». 2021. №8. С. 76–81. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.8.11.

Bondar O.S., Trofymchuk M.I. (2021) Systemnyi pidkhid do upravlinnia pidpryiemstvamy na osnovi avtomatyzatsii biznes-protsesiv [A systematic approach to enterprise management based on the automation of business processes]. Agroworld, no. 16, pp. 34–44. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.16.34/

Primostka L. (2003) Systemnyi pidkhid ta systemnyi analiz v ekonomichnykh doslidzhenniakh [System approach and system analysis in economic research]. Securities market in Ukraine, No. 9-10, pp. 19–23. Available at: http://www.securities.usmdi.org/PDF/135.pdf (accessed 06.05.2023).

Spilnyk I.V., Yaroschuk O.V. (2018) Pryntsyp systemnosti v analitychnykh doslidzhenniakh [The principle of systematicity in analytical research]. Economic analysis, Vol. 28, No. 2, pp. 182–190. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2018_28%282%29__25 (accessed 06.05.2023).

Pazushchan A.V., Cherkas V.V. (2020) Investytsiinyi kontrolinh yak indykator stabilnosti systemy antykryzovoi polityky pidpryiemstva ta Ukrainy u tsilom [Investment controlling as an indicator of the stability of the anti-crisis policy system of the enterprise and Ukraine as a whole]. Economic space, No. 161, pp. 78–81. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/161-14.

Verchenko P.I. (2006) Bahatokryterialnist i dynamika ekonomichnoho ryzyku (modeli ta metody) [Multicriteria and dynamics of economic risk (models and methods)]: monography. Kyiv: KNEU.

Kondruk N.E., Malyar M.M. (2019) Bahatokryterialna optymizatsiia liniinykh system [Multi-criteria optimization of linear systems]: training manual. Uzhhorod: RA Autodor-Shark.

Geseleva N.V., Zaritska N.M. (2013) Emerdzhentni vlastyvosti systemy [Emergent properties of the system]. Business information, No. 7, pp. 93–97. Available at: https://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-7_0-pages-93_97.pdf. (accessed 06.05.2023).

Debela I.M. (2022) Klasyfikatsiia staniv systemy za vektorom parametriv [Classification of system states by parameter vector]. Tavriyskyi naukovyi vistnyk Series: Economy, No. 10 pp. 114–119. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.11.16.

Gruzina I.A., Kinas I.O., Pererva I.M., Serikov D.O., Nechiporuk O.V. (2021) Teoriia upravlinnia [Management theory]: training manual. Kharkiv: KHNEU named after S. Kuznetsa. Available at: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/27798/1/2021 (accessed 06.05.2023).

Kovrygo Yu.M., Stepanets O.V., Bagan T.G., Bunke O.S. (2018) Suchasna teoriia upravlinnia. Chastyna 2. Prykladni aspekty suchasnoi teorii upravlinnia [Modern management theory. Part 2. Applied aspects of modern management theory]: textbook. Kyiv: KPI named after Igor Sikorsky. Available at: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23117 (accessed 06.05.2023).

Dyvak M.P., Porplitsia N.P., Dyvak T.M. (2018) Identyfikatsiia dyskretnykh modelei dynamichnykh system z intervalnymy danymy [Identification of discrete models of dynamic systems with interval data]: monography. Ternopil: VOC Economic Opinion TNEU. Available at: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30569 (accessed 06.05.2023).

Debela I.M. (2021) Research of optimization management models in conditions of uncertainty and risks. Global aspets of national economy development in the conditions of transformational changes. Lviv-Toruń:Liha-Pres, pp. 115–127. Available at: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/139 (accessed 06.05.2023).

Debela I.M (2021) Baiiesovskyi metod otsinky alternatyvnykh rishen [Bayesian method of evaluation of alternative solutions]. Tavriyskyi naukovyi vistnyk Series: Economy, No. 8, pp. 76–81. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.8.11.

Переглядів статті: 41
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Дебела, І. (2023). РЕКУРЕНТНИЙ АЛГОРИТМ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 276-280. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.36
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ