РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕФЕКТИВНОМУ ЛІДЕРСТВІ

  • І.В. Олійник Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький)
Ключові слова: емоційний інтелект, складові емоційного інтелекту, лідерство, ефективність управлінської діяльності, комунікативна роль, коефіцієнт інтелекту, діагностика рівня емоційного інтелекту

Анотація

У статті проведене дослідження ролі емоційного інтелекту в контексті досягнення ефективного лідерства, де безпосередньо емоційний інтелект розглядається як комплексна навичка усвідомлення та управління власними емоціями, а також вміння розуміти та керувати емоціями інших людей. Визначена роль емоційного інтелекту в розбудові ефективної системи менеджменту підприємства вказує на актуальність питань, які розглядаються в процесі аналізу чинників підвищення результативності управління та формування довгострокової конкурентної переваги підприємства. Відображене значення розвитку та вдосконалення емоційного інтелекту в системі управління персоналом організації та його сприяння покращенню виконання управлінських функцій, таких як планування, організація, мотивація та контроль. Встановлено, що високий рівень емоційного інтелекту надає керівникам конкурентну перевагу, яка полягає в здатності досягати більшої гармонії в колективі, а також забезпечувати підтримку та взаємодію, що насамкінець стає ключовим елементом успішного лідерства та ефективної розбудови організаційних структур підприємства. Ключовий аспект статті зосереджений на значенні розвитку емоційного інтелекту, як потужного важеля ефективного вирішення конфліктних ситуацій. Доведено, що керівник, який володіє високим рівнем розвитку емоційного інтелекту, може пом'якшити напруження та знайти конструктивний підхід до вирішення проблем, забезпечуючи підтримку всіх зацікавлених сторін. Такий підхід допомагає зберегти спокій та стабільність у колективі, що в свою чергу, сприяє підвищенню продуктивності та досягненню успіху компанії. Крім того, підкреслюється беззаперечний зв'язок між емоційним інтелектом та творчістю лідера, що означає здатність генерувати нові та оригінальні ідеї, знаходити нестандартні рішення та підходи до проблем. Це вимагає гнучкості мислення, відкритості до нових ідей, здатності до інтуїтивного та неконвенційного мислення. Розуміючи важливість емоційного інтелекту та активно працюючи над його розвитком і покращенням, лідери можуть створити позитивну та продуктивну робочу атмосферу, яка сприятиме виявленню найкращих якостей учасників їх команд.

Посилання

Амплєєва О.М. Особливості навчання майбутніх психологів з використанням принципів емоційного інтелекту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2018. Вип. 1(1). С. 9–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2018_1(1)__3. (дата звернення: 13.06.2023).

Дерев’янко С.П., Примак Ю.В., Ющенко І.М. Штучний інтелект та емоційний штучний інтелект як феномен сучасної когнітивної психології. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Психологія. 2020. Вип. 11. С. 115–119. URL: https://journals.oa.edu.ua/Psychology/article/view/2977/2737 (дата звернення: 13.06.2023).

Заграй Л.Д., Федорук О.Ф. Психосемантичні конструкції лідерства у свідомості молоді: ґендерний вимір. Психологія та соціальна робота. Одеса : «Астропринт». 2020. Вип. 1(51). С. 84–100. URL: http://psysocwork.onu.edu.ua/article/view/225408 (дата звернення: 14.06.2023).

Івашкевич Е.З. Соціальний інтелект як здатність особистості до соціального пізнання та взаємодії. Технології розвитку інтелекту. 2016. Т. 2. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_2_10 (дата звернення: 13.06.2023).

Кириченко Н.В., Хірса І.М. Мотиваційний механізм організації підприємницької діяльності. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2022. № 14. С. 32–36. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.14.4 (дата звернення: 13.06.2023).

Ровенська В.В., Кліндух Г.М., Ракитянська Н.А. Емоційна компетенція керівників як один з інструментів управління трудовим потенціалом підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). URL http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/130478/18-Rovenska.pdf (дата звернення: 13.06.2023).

Хитра О. В., Бендасюк М.І. Роль емоційної складової в управлінні командами. Причорноморські економічні студії : екон. наук.-практ. журн. Причорномор. н.-д. ін-т економіки та інновацій. Одеса. 2018. Вип. 28 (2). С. 67–74. URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_28(2)__16 (дата звернення: 13.06.2023).

Щетініна Л.В., Рудакова С.Г., Заєць А.І. Емоційний інтелект в управлінні персоналом: підходи до розуміння та його розвиток. Бізнес Інформ. 2019. № 3. C. 385–393. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-385-393 (дата звернення: 14.06.2023).

Meet the psychological needs of your people—all your people. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/ our-insights/meet-the-psychological-needs-of-your-people-all-your-people (дата звернення: 13.06.2023).

Vavdiiuk Nataliia, Galushchak Valentyna, Abramova Iryna, Stryzheus Liudmyla (2023) Emotional intelligence in the organizational behavior of managers. Economic Forum, No. 1(2), p. 30-37. URL https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-5 (дата звернення: 14.06.2023).

Taking Emotional Intelligence Training to Your Organization. URL: https://www.talentsmarteq.com/ (дата звернення: 14.06.2023).

Amplieieva O.M. (2018) Osoblyvosti navchannia maibutnikh psykholohiv z vykorystanniam pryntsypiv emotsiinoho intelektu [Features of training future psychologists using the principles of emotional intelligence]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky, No. 1(1), pp. 9–13. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2018_1(1)__3

Derevianko S.P., Prymak Yu.V., Yushchenko I.M. (2020) Shtuchnyi intelekt ta emotsiinyi shtuchnyi intelekt yak fenomen suchasnoi kohnityvnoi psykholohii [Artificial intelligence and emotional artificial intelligence as a phenomenon of modern cognitive psychology]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia: Psykholohiia, No. 11, pp. 115–119. Available at: https://journals.oa.edu.ua/Psychology/article/view/2977/2737

Zahrai L.D., Fedoruk O.F. (2020) Psykhosemantychni konstruktsii liderstva u svidomosti molodi: gendernyi vymir [Psychosemantic Constructions of Leadership in the Minds of Young People: The Gender Dimension]. Psykholohiia ta sotsialna robota. Odesa: «Astroprynt». No. 1(51), pp. 84–100. Available at: http://psysocwork.onu.edu.ua/article/view/225408

Ivashkevych E.Z. (2016) Sotsialnyi intelekt yak zdatnist osobystosti do sotsialnoho piznannia ta vzaiemodii [Social intelligence as an individual's ability to socially cognize and interact]. Tekhnolohii rozvytku intelektu, Vol. 2 (2). R Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_2_10

Kyrychenko N.V., Khirsa I.M. (2022) Motyvatsiinyi mekhanizm orhanizatsii pidpryiemnytskoi diialnosti [Motivational mechanism for organizing entrepreneurial activity]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, No. 14, pp. 32–36. Available at: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.14.4

Rovenska V.V., Klindukh G.M., Rakytianska N.A. (2018) Emotsiina kompetentsiia kerivnykiv yak odyn z instrumentiv upravlinnia trudovym potentsialom pidpryiemstva [Emotional competence of managers as one of the tools for managing the labor potential of the company]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, No. 1 (51). Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/130478/18-Rovenska.pdf

Khytra O.V., Bendasiuk M.I. (2018) Rol emotsiinoi skladovoi v upravlinni komandamy. [The role of the emotional component in team management]. Prychornomorski ekonomichni studii : ekon. nauk.-prakt. zhurn. Prychornomor. n.- d. in-t ekonomiky ta innovatsii. No. 28 (2). P. 67–74. R Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_28(2)__16

Shchetinina L.V., Rudakova S.H., Zaiets A.I. (2019) Emotsiinyi intelekt v upravlinni personalom: pidkhody do rozuminnia ta yoho rozvytok [Emotional intelligence in personnel management: approaches to understanding and its development]. Biznes Inform, No. 3, pp. 385–393. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-385-393

Meet the psychological needs of your people—all your people. Available at: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/ our-insights/meet-the-psychological-needs-of-your-people-all-your-people [in English].

Vavdiiuk Nataliia, Galushchak Valentyna, Abramova Iryna, Stryzheus Liudmyla (2023) Emotional intelligence in the organizational behavior of managers. Economic Forum, No. 1(2), p. 30–37. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-5 [in English].

Taking Emotional Intelligence Training to Your Organization. Available at: https://www.talentsmarteq.com/ [in English].

Переглядів статті: 176
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Олійник, І. (2023). РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕФЕКТИВНОМУ ЛІДЕРСТВІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 222-228. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.29
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА