ПРОБЛЕМИ РОЗБАЛАНСОВАНОСТІ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

  • В.В. Близнюк Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України
  • Л.Д. Яценко Національний інститут стратегічних досліджень
Ключові слова: ринок праці, структура, безробіття, диспропорції, фактори, наслідки

Анотація

Стаття присвячена проблемам розбалансованості ринку праці. Обґрунтовано, що ринок праці є важливим елементом економічної системи, що функціонує в умовах дії різних факторів. Їх вплив на ринок праці викликає розбалансованість, що загострює проблеми економічного розвитку та використання трудового потенціалу. Аналіз тенденцій на ринку праці України в довоєнні роки і період війни та дослідження структурних змін в економіці і глибини професійних невідповідностей дозволив аргументувати вплив теперішньої економічної та політичної ситуації на загострення проблем розбалансованості, ідентифікувати їх наслідки. Запропоновано напрями, важелі та базові принципи функціонування механізму державного регулювання ринку праці для оптимізації структурної ситуації на національному ринку праці та усунення зростання дисбалансу попиту і пропозиції за секторальними, територіальними, професійними та демографічними ознаками.

Посилання

Колот А.М., Герасименко О.О. Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та їх вплив на соціальну нерівність. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2018. № 1. С. 6–33.

Колот А.М., Герасименко О.О. Інноваційна праця та її інтелектуалізація як стратегічні вектори становлення нової економіки. Економiка i органiзацiя управлiння. 2018. № 1(29). С. 6–24.

Бережна Н.І., Крамарева О.С. Збалансованість ринку праці як фактор економічного зростання. Економічна теорія та право. № 1 (32) 2018. С. 38–48

Романов А. Асиметрії ринку праці та механізми їх регулювання в умовах досягнення цілей сталого розвитку. Економічний аналіз. 4. 2019. С. 58–66

Лібанова Е.М. Проблеми розвитку ринку праці в контексті соціальної політики України, загроз та викликів ХХІ століття. Ринок праці та зайнятість населення. 2012. № 2. С. 41–45.

Настрої українського бізнесу. URL: https://gradus.app/uk/.

Аналітична та статистична інформація. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/view.

Попова Н.О., Коваль А.Ю. Статистична оцінка структурних відмінностей валового регіонального продукту Запорізької області. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. № 3 (39) 2017. c. 92–96.

Blyzniuk V, Yatsenko L. Long-term unemployment as a form of socialexclusion in the labor market: the experience of Ukraine. Romanian Statistical Review. 2021. № 3, р. 228–243.

Клімова Г.П. Забезпечення якості вищої освіти як пріоритетна детермінанта становлення інноваційного суспільства в Україні. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Політологія. 2017. № 2. С. 65–73

Kolot A.M., Herasymenko O.O. (2018) Novitni hlobalni tendentsii u sferi zainiatosti i dokhodiv ta yikh vplyv na sotsialnu nerivnist [Recent global trends in employment and income and their impact on social inequality]. Social and labor relations: theory and practice, No.1, рр. 6–33.

Kolot A.M., Herasymenko O.O. (2018) Innovatsiina pratsia ta yii intelektualizatsiia yak stratehichni vektory stanovlennia novoi ekonomiky [Innovative work and its intellectualization as strategic vectors of the formation of a new economy]. Economics and management organization, No. 1(29), рр. 6–24.

Berezhna N.I., Kramareva O.S. (2018) Zbalansovanist rynku pratsi yak faktor ekonomichnoho zrostannia [Labor market balance as a factor of economic growth]. Economic theory and law, No. 1 (32), рр. 38–48.

Romanov A. (2019) Asymetrii rynku pratsi ta mekhanizmy yikh rehuliuvannia v umovakh dosiahnennia tsilei staloho rozvytku [Asymmetries of the labor market and mechanisms of their regulation in terms of achieving the goals of sustainable development]. Economic analysis, No. 4, p. 58–66.

Libanova E.M. (2012) Problemy rozvytku rynku pratsi v konteksti sotsialnoi polityky Ukrainy, zahroz ta vyklykiv ХХІ stolittia [Problems of labor market development in the context of social policy of Ukraine, threats and challenges of the 21st century]. Labor market and population employment, No. 2. рр. 41–45.

Sociological studies of the Gradus group. Available at: https://gradus.app/uk/

State Employment Service. Available at: https://www.dcz.gov.ua/storinka/analityka-ta-statystyka

Popova N.O., Koval A.Yu. (2017) Statystychna otsinka strukturnykh vidminnostei valovoho rehionalnoho produktu Zaporizkoi oblasti [Statistical assessment of structural differences in the gross regional product of the Zaporizhzhia region] Bulletin of the Berdyan University of Management and Business. No. (39) 2017. рр. 92–96.

Blyzniuk V, Yatsenko L. (2021) Long-term unemployment as a form of socialexclusion in the labor market: the experience of Ukraine. Romanian Statistical Review. No. 2 , рр. 228–243.

Klimova H. P. (2017) Zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity yak priorytetna determinanta stanovlennia innovatsiinoho suspilstva v Ukraini [Ensuring the quality of higher education as a priority determinant of the formation of an innovative society in Ukraine]. Bulletin of the National University "Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise". No. 2. рр. 65–73

Переглядів статті: 99
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Близнюк, В., & Яценко, Л. (2023). ПРОБЛЕМИ РОЗБАЛАНСОВАНОСТІ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 215-221. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.28
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА