УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА СТРАТЕГІЇ НА МАЙБУТНЄ

  • В.Д. Холодок Харківська державна академія культури
Ключові слова: туризм, туристична галузь, управління туризмом, суб’єкти туристичного бізнесу, соціологічне опитування, стратегії розвитку туризму, програма розвитку туризму

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування туристичного бізнесу Харківщини в умовах війни, уточненню стратегічних орієнтирів відновлення та розвитку туризму у повоєнний час. З’ясовано, які види туризму практикувалися в громадах Харківщини до війни і яким чином змінився туризм після початку війни. Проаналізовано проблеми, з якими довелося зіткнутися підприємствам туристичної сфери Харківської області під час війни. Досліджено загрози для туристичного розвитку громади. Встановлено, що перспективи розвитку туризму в Харківській області пов’язані перш за все з удосконаленням механізму управління туризмом на всіх рівнях; відновленням функціонування туристичних локацій; модернізацією туристичних об’єктів за рахунок грантових коштів; формуванням нової спадщини – створенням музеїв, меморіалів, експозицій, пам’ятних місць; розробкою маршрутів пам’яті, відкриттям нових цікавих атракцій.

Посилання

Зарубіна А., Сіра Е., Демчук, Л. Особливості туризму в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022 Вип. 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-14.

Роїк О.Р., Недзвецька О.В. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2022. Вип. 46. С. 11–15. DOI: https://10.32999/ksu2307-8030/2022-46-2.

Моца А., Шевчук С., Середа Н. Перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-31.

Носирєв О., Деділова Т., Токар І. Розвиток туризму та індустрії гостинності в стратегії постконфліктного відновлення економіки України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2022. Вип. 1 (26). С. 55–68. DOI: https://doi.org/10.33108/sepd 2022.01.055.

Сіра Е.О., Голубець І.М., Безрученков Ю.В. Післявоєнне відновлення туризму в Україні. Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 68. С. 155–158. DOI: https://doi.org/10.32782/infrastruct68-27.

Барвінок Н.В. Перспективи розвитку воєнного туризму на території України після закінчення російсько-української війни. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18 (2). С. 206–217. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.2.18.206-217.

Перегуда Ю., Кривоберець М. Державна підтримка підприємств туристичної галузі в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення. Підприємництво та інновації. 2022. Вип. 23. С. 16–20. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/23.3.

Лелюк О. Можливості післявоєнного відновлення галузі туризму в Україні. Географія та туризм: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 28 лют. – 1 берез. 2023 р. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. С. 368–374.

Баженова С., Пологовська Ю., Бикова М. Реалії розвитку туризму в Україні на сучасному етапі. Наукові перспективи. 2022. Вип. 5 (23). С. 168–180. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-5(23)-168-180.

Стратегія розвитку Харківської області на 2021–2027 роки. URL: https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1026/102538/files/Стратегія.pdf.

Рейманн М., Корнус О., Паланг Х., Корнус А. Особливості розвитку туристичної діяльності у Сумській області в умовах війни та перспективи на майбутнє. Наукові записки СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Географічні науки. 2023. Вип. 2 (4). DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7711685.

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Відновлення та розбудова інфраструктури. Сфера туризму і курортів». URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi.

Zarubina A., Sira E., Demchuk L. (2022) Osoblivosti turizmu v umovah voyennogo stanu [Peculiarities of Tourism in a State of War]. Ekonomika ta suspilstvo. Vol. 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-14.

Roik O., Nedzvetska O. (2022) Shlyahi rozvitku turistichnoyi sferi Ukrayini u voyennij period [Ways of Development of the Tourist Sphere of Ukraine in the War Period]. Naukovij visnik Hersonskogo derzhavnogo universitetu. Seriya: Ekonomichni nauki. Vol. 46. P. 11–15. DOI: https://10.32999/ksu2307-8030/2022-46-2.

Motsa A., Shevchuk S., Sereda N. (2022) Perspektivi pislyavoyennogo vidnovlennya sferi turizmu v Ukrayini [Prospects of the Post-War Recovery of Tourism in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo. Vol. 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-31.

NosyrievO., Dedilova T., Tokar I., (2022) Rozvitok turizmu ta industriyi gostinnosti v strategiyi postkonfliktnogo vidnovlennya ekonomiki Ukrayini [Tourism and Hospitality Development in the Ukrainian Economics Strategy of Post-Conflict Reconstruction]. Socialno-ekonomichni problemi i derzhava. Vol. 1 (26). P. 55–68. DOI: https://doi.org/10.33108/sepd 2022.01.055.

Sira E., Holubets I., Bezruchenkov Y. (2022) Pislyavoyenne vidnovlennya turizmu v Ukrayini [Post-War Recovery of Tourism in Ukraine]. Infrastruktura rinku [Market Infrastructure]. Vol. 68. P. 155–158. DOI: https://doi.org/10.32782/infrastruct68-27.

Barvinok N.V. (2022) Perspektivi rozvitku voyennogo turizmu na teritoriyi Ukrayini pislya zakinchennya rosijsko-ukrayinskoyi vijni [Prospects for the Development of Military Tourism on the Territory of Ukraine After the End of the Russian-Ukrainian War]. Aktualni problemi rozvitku ekonomiki region. Vol. 18 (2). P. 206–217. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.2.18.206-217.

Perehuda Y., Kryvoberets M. (2022) Derzhavna pidtrimka pidpriyemstv turistichnoyi galuzi v umovah voyennogo stanu ta pislyavoyennogo vidnovlennya [State Support of Enterprises in the Tourist Industry in the Conditions of Maritime and Post-War Reconstruction]. Pidpriyemnictvo ta innovaciyi. Vol. 23. P. 16–20. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/23.3.

Leliuk O. (February 28 - March 1, 2023) Mozhlivosti pislyavoyennogo vidnovlennya galuzi turizmu v Ukrayini [Possibilities of Post-War Restoration of the Tourism Industry in Ukraine]. Geografiya ta turizm: materiali VI Vseukr. nauk.-prakt. Internet-konf. Harkiv: HNPU im. G. S. Skovorodi. P. 368–374.

Bazhenova S., Pologovska Iu., Bykova M (2022) Realiyi rozvitku turizmu v Ukrayini na suchasnomu etapi [Realities of Tourism Development in Ukraine at the Present Stage]. Naukovi perspektivi. Vol. 5 (23). P. 168–180. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-5(23)-168-180.

Strategiya rozvitku Harkivskoyi oblasti na 2021–2027 roki [Kharkiv Region Development Strategy for 2021-2027]. Available at: https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1026/102538/files/Стратегія.pdf.

Reimann M., Kornus O., Palang H., Kornus A. (2023) Osoblivosti rozvitku turistichnoyi diyalnosti u Sumskij oblasti v umovah vijni ta perspektivi na majbutnye [Peculiarities of Development of Tourism in Sumy Region in the Conditions of War and Prospects for the Future]. Naukovi zapiski SumDPU im. A.S. Makarenka. Geografichni nauki. Vol. 2, Issue 4. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7711685.

Proekt Planu vidnovlennya Ukrayini [Draft Recovery Plan for Ukraine]. Materiali robochoyi grupi «Vidnovlennya ta rozbudova infrastrukturi. Sfera turizmu i kurortiv». Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi.

Переглядів статті: 304
Завантажень PDF: 182
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Холодок, В. (2023). УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА СТРАТЕГІЇ НА МАЙБУТНЄ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 206-214. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.27
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА