ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ІНКЛЮЗИВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНИХ БІЗНЕС СУБЄКТІВ

  • С.В. Степаненко Державний біотехнологічний університет
Ключові слова: сільське господарство, сільські території, агроінвестиції, інклюзивність, сталий розвиток, інвестиційна привабливість.

Анотація

Розв’язання життєво важливих для України завдань сталого розвитку та забезпечення стратегічної конкурентоспроможності вітчизняного агросектору вимагають опрацювання нетрадиційних підходів до пошуку механізмів і джерел інвестування галузі і сільських територій. Чисельні проблемі аспекти, з якими стикається агросектор протягом останніх років, поглиблюються та загострюються наявністю військового конфлікту у країні. За таких реалій аспекти обґрунтування джерел інвестиційного забезпечення постають домінантним елементом механізму господарювання. Стаття присвячена дослідженню фактичної структури джерел інвестування бізнес-суб’єктів агросектору України та пошуку перспективних напрямів їх удосконалення. Аналіз показав, що основним джерелом фінансування інвестицій аграрних формувань, традиційно, залишається власний капітал. Це значно звужує масштаб інвестиційного потенціалу агросфери, розширення якого має відбуватись у напрямі інклюзивних трансформацій галузі і сільських територій. У зв’язку з цим у статті обґрунтовано ландшафт рамкової національної політики інклюзивного інвестування агробізнесу і сільських територій. Запропоновано ключові принципи інклюзивного інвестування агробізнес-структур. Досліджено окремі сучасні реалії зарубіжної практики інклюзивного інвестування, на засадах якої обґрунтовано напрями диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення діяльності українських агрокомпаній. В основу методичного підходу до обґрунтування запропоновано покласти баланс інтересів всіх учасників агросуспільного процесу, інструментарій управління ризиками інклюзивного агроінвестування, принципи змішаного фінансування та процеси цифровізації. Результати досліджень можуть бути використані аграрним бізнес-структурами, які віддані пріоритетам сталого розвитку у своїй корпоративній культурі управління.

Посилання

Захарчук О.В. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства України. Економіка АПК. 2020. № 9. С. 53–60.

Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Могилова М.М. Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 5–12.

Крюкова І.О. Пріоритети розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі України у контексті сучасних європейських тенденцій. Інноваційна економіка. 2021. № 1. С. 12–19.

Павленко І.П., Білінська В.Ю. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства в Україні. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2015. № 1 (30). С. 104–112.

Гарбар Ж.В., Майбородюк К.С. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 12. С. 18–22.

Козяр Н.О. Організаційного-економічні засади функціонування інфраструктури інвестиційної діяльності в аграрному секторі України. Інноваційна економіка. 2020. № 7-8. С. 139–144.

Кушнір С.О., Журавльова А.К. Інвестиції в сільськогосподарську галузь України: реалії та перспективи у зв'язку з відкриттям ринку землі. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 12. С. 63–68.

Маргасова В., Вдовенко Н. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору з урахуванням структурних змін для груп суспільних інтересів. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2022. № 4(32). С. 109–119.

Мельник С.І., Свиноус І.В., Фурман І.В., Трофімова Г.В., Стариченко Є.М. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних процесів. Економіка та держава. 2021. № 11. С. 14–19.

Власенко Т.А. Формування механізму управління стратегічними змінами підприємства. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. № 3. С. 25–32.

Aznar-Sánchez J., Piquer-Rodríguez V., Velasco-Muñoz J. Manzano-Agugliaro F. Worldwide research trends on sustainable land use in agriculture. Land Use Policy. 2019. № 87. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104069.

Zhan J., Santos-Paulino U. (2021) Investing in the Sustainable Development Goals: Mobilization, channeling, and impact. Journal of International Business Policy. № 4. Р. 166–183. URL: https://link.springer.com/article/10.1057/s42214-020-00093-3 (дата звернення: 10.05.2023).

Van Zanten J.A., Tulder R. Multinational enterprises and the Sustainable Development Goals: An institutional approach to corporate engagement. Journal of International Business Policy. 2018. № 1(3). Р. 208–233. DOI: https://doi.org/10.1057/s42214-018-0008-x.

Накісько О.В, Руденко С.В Державна підтримка агропромислового комплексу в контексті інноваційно-інвестиційного відтворення. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2015. Вип. 161. С. 239–245.

Сільське господарство України 2021. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_sg_Ukr_2021.pdf (дата звернення: 10.05.2023).

Zakharchuk O.V. (2020) Innovatsiino-investytsiine zabezpechennia rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy [Innovative investment support for the development of agriculture in Ukraine]. Ekonomika APK, No. 9, pp. 53–60.

Lupenko Yu.O., Zakharchuk O.V., Mohylova M.M. (2017) Naukove zabezpechennia tekhniko-tekhnolohichnoho onovlennia ahrarnoho vyrobnytstva v Ukraini [Scientific support for technical and technological renewal of agricultural production in Ukraine]. Ekonomika APK, No 5, pp. 5–12.

Kriukova I.O. (2021) Priorytety rozvytku investytsiinoi diialnosti v ahrarnomu sektori Ukrainy u konteksti suchasnykh yevropeiskykh tendentsii [Priorities of the development of investment activity in the agricultural sector of Ukraine in the context of modern European trends]. Innovatsiina ekonomika, No. 1, pp. 12–19.

Pavlenko I.P., Bilinska V.Iu. (2015) Innovatsiino-investytsiine zabezpechennia rozvytku silskoho hospodarstva v Ukraini [Innovative investment support for the development of agriculture in Ukraine]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, No. 1 (30), pp. 104–112.

Harbar Zh.V., Maiborodiuk K.S. (2021) Investytsiine zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy [Investment support for innovative development of agricultural enterprises of Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid, No. 12, pp. 18–22.

Koziar N.O. (2020) Orhanizatsiinoho-ekonomichni zasady funktsionuvannia infrastruktury investytsiinoi diialnosti v ahrarnomu sektori Ukrainy [Organizational and economic principles of the functioning of the infrastructure of investment activities in the agrarian sector of Ukraine]. Innovatsiina ekonomika, No. 7-8, pp. 139–144.

Kushnir S.O., Zhuravlova A.K. (2020) Investytsii v silskohospodarsku haluz Ukrainy: realii ta perspektyvy u zviazku z vidkryttiam rynku zemli [Investments in the agricultural sector of Ukraine: realities and prospects in connection with the opening of the land market]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, Vol. 12, pp. 63–68.

Marhasova V., Vdovenko N. (2022) Investytsiine zabezpechennia rozvytku ahrarnoho sektoru z urakhuvanniam strukturnykh zmin dlia hrup suspilnykh interesiv. [Investment support for the development of the agrarian sector taking into account structural changes for public interest groups]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, no. 4(32), pp. 109–119.

Melnyk S.I., Svynous I.V., Furman I.V., Trofimova H.V., Starychenko Ye.M. (2021) Investytsiina diialnist silskohospodarskykh pidpryiemstv v umovakh transformatsiinykh protsesiv [Investment activity of agricultural enterprises in the conditions of transformational processes]. Ekonomika ta derzhava, No. 11, pp. 14–19.

Vlasenko T.A. (2019) Formuvannia mekhanyzmu upravlinnia stratehichnymy zminamy pidpryiemstva [Formation of the mechanism of management of strategic changes of the enterprise]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, No 3, pp. 25–32.

Aznar-Sánchez J., Piquer-Rodríguez V., Velasco-Muñoz J. (2019) Manzano-Agugliaro F. Worldwide research trends on sustainable land use in agriculture. Land Use Policy, No. 87. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104069.

Zhan J., Santos-Paulino U. (2021) Investing in the Sustainable Development Goals: Mobilization, channeling, and impact. Journal of International Business Policy, No. 4, pp. 166–183. Available at: https://link.springer.com/article/10.1057/s42214-020-00093-3 (accessed May 10, 2023).

Van Zanten J.A., Tulder R. (2018) Multinational enterprises and the Sustainable Development Goals: An institutional approach to corporate engagement. Journal of International Business Policy, No. 1(3), pp. 208–233. DOI: https://doi.org/10.1057/s42214-018-0008-x.

Nakisko O.V, Rudenko S.V. (2015) Derzhavna pidtrymka ahropromyslovoho kompleksu v konteksti innovatsijno-investytsijnoho vidtvorennia [State support of the agro-industrial complex in the context of innovation and investment reproduction]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, Vol. 161, pp. 239–245.

The official site of State Statistics Service of Ukraine (2023) Silske hospodarstvo Ukrainy 2021 [Agriculture of Ukraine 2021]. Available at: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_sg_Ukr_2021.pdf (accessed May 10, 2023).

Переглядів статті: 65
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Степаненко, С. (2023). ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ІНКЛЮЗИВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНИХ БІЗНЕС СУБЄКТІВ . Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 175-184. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.23
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ