РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ І ЗАЛУЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

  • Ю.О. Огренич Запорізький національний університет
  • В.С. Кармазіна Запорізький національний університет
Ключові слова: технологічні парки, індустріальні парки, інновації, інноваційна діяльність, інвестиції, підприємства, фінансування, економіка

Анотація

В умовах сьогодення інноваційний розвиток підприємств будь-якої форми власності завжди є рушієм та двигуном розвитку економіки держави. Технологічні та індустріальні парки в Україні є найбільшими осередками для активізації інноваційного розвитку, а також відіграють вагому роль у залученні інвестицій. Впродовж останніх років підвищилася роль технопарків та індустріальних парків, адже вони мають значний потенціал для залучення інвестицій від іноземних партнерів, держав, приватних підприємців. Все це матиме вплив на стрімкість інноваційного розвитку бізнесу в Україні, сприятиме наповненню бюджету держави, покращенню якості життя, а також вплине на рейтингові позиції України в Європі та на міжнародній арені. У статті досліджено специфіку функціонування технопарків, індустріальних парків в Україні під час воєнного стану. Доведено, що технопарки, індустріальні парки відіграють вагому роль в активізації інноваційного розвитку підприємств України та проаналізовано дані щодо інноваційної діяльності бізнесу, динаміку кількості інноваційно-активних підприємств, структуру та тенденції джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств, динаміку кількості впровадженої інноваційної продукції на підприємствах України. Досліджено вплив війни на роботу, стан фінансово-господарської діяльності підприємств. Розглянуто трактування понять «технопарк» та «індустріальний парк». Проаналізовано досвід країн світу, таких як Німеччина, Польща та Китай щодо організації діяльності технопарків та індустріальних парків. Досліджено особливості залучення різних видів інвестицій у вітчизняні парки. Проаналізовано підтримку у вигляді виділеного кошторису із державного бюджету, ряд пільгових преференцій. Визначено успішні приклади технологічних та індустріальних парків в Україні. Узагальнено проблеми та перспективи розвитку технопарків та індустріальних парків, сформовано рекомендації щодо покращення їхньої роботи. Визначено необхідність стимулювання розвитку технологічних та індустріальних парків в Україні задля залучення інвестицій в економіку, інноваційного розвитку підприємств, що є особливо актуальним у період війни та післявоєнної відбудови.

Посилання

Бойко О.М. Тенденції функціонування технологічних парків в світі та можливості імплементації в Україні в воєнний та повоєнний період. Науковий вісник міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології. 2022. Т. 1. № 2. URL: https://man.org.ua/Issue2_5.html.

Бондаренко О.Що не так з індустріальними парками в Україні. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/04/10/698973/.

Вінницький технопарк «Кристал» має стати центром креативної економіки. URL: https://vitatv.com.ua/misto/vinnytskyy-tekhnopark-krystal-maye-staty.

Даців С. Чого чекати від державної підтримки будівництва індустріальних парків. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/01/16/696011/.

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua.

Ейсмунт В. Індустріальна «Сигнівка». URL: https://zaxid.net/industrialna_signivka_kontseptsiya_munitsipalnogo_parku_u_lvovi_n1560898.

Індустріальний парк планують створити у 2023 році в Тячеві. URL: https://eco.rayon.in.ua/news/574109-industrialniy-park-planuyut-stvoriti-u-2023-rotsi-v-tyachevi.

Кава О. У бюджеті-2022 передбачено 400 млн грн на індустріальні парки. URL: https://gmk.center/ua/opinion/u-bjudzheti-2022-peredbacheno-400-mln-grn-na-industrialni-parki/.

Кирилко В. Індустріальні парки: підсумки 2022 року. URL: https://propertytimes.com.ua/itogi_goda/industrialni_parki_pidsumki_2022_roku.

Коваленко О.В. Технологічні парки: сутність, класифікація. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 38. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1277.

Кравчун А.С. Стратегічні напрями розвитку механізму функціонування індустріальних парків для розбудови інвестиційної платформи національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 46–49.

Любчич А.М. Оцінка технологічних парків: правовий аспект та їх роль у національній інноваційній системі. Право та інновації. 2018. № 4(24). С. 14–19. URL: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/9b9c0071-4b30-49f9-b611-9b69f0ac06ef/content.

Мазур А.А. Пустовойт С.В. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми. Науковий журнал «Наука та інновації». 2013. Т. 9. № 3. С. 59–72.

Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.

Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua.

Міністерство фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk.

Про затвердження Порядку надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних (промислових) парків: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 № 1207. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-2022-%D0%BF#Text.

Про індустріальні парки: Закон України від 21.06.2012 № 5018-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17#Text.

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16.07.1999 № 991-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text.

Про схвалення Стратегії розвитку індустріальних парків на 2023-2030 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 176-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-2023-р#Text.

Сошников А.О., Єршова Ю.О. Індустріальні парки: колаборація бізнесу, держави та національної науки. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2021. Т. 32. № (71). № 4. С. 19–24.

Стан та потреби бізнесу в умовах війни: результати опитування в січні 2023 року. URL: https://cid.center/the-state-and-needs-of-business-at-war-results-of-the-january-2023-survey/.

Тараненко О.М., Корновенко С.В. Технопраки в Україні як елемент інноваційної інфраструктури. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2014. Вип. 1(10). Т. 2. С. 44–48.

У Львові презентували концепцію муніципального індустріального парку «Сигнівка». URL: https://city-adm.lviv.ua/news/economy/295684-u-lvovi-prezentuvaly-kontseptsiiu-munitsypalnoho-industrialnoho-parku-syhnivka-video.

Харламов П. Місце сили: навіщо Україні індустріальні та технопарки. URL: https://mind.ua/publications/20204723-misce-sili-navishcho-ukrayini-industrialni-ta-tehnoparki.

Чорний Є. Індустріальні парки. Мінімальний прогрес за десять років. URL: https://zn.ua/ukr/promyshliennost/industrialni-parki-minimalnij-prohres-za-desjat-rokiv.html.

Чудновський В. За два роки і понад 100 млн грн у Вінниці побудують технопарк «Кристал». URL: https://vn.20minut.ua/Podii/za-dva-roki-i-ponad-100-mln-grn-u-vinnitsi-pobuduyut-tehnopark-kristal-11278186.html.

Шевчук Н. Світовий досвід розвитку індустріальних парків та їхні переваги для розвитку економіки України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 4(28). С. 68–74.

Яненкова І.Г., Андреєв О.В. Особливості створення та розвитку індустріальних парків в Україні. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Серія: Економіка. 2016. Т. 285. Вип. 273. С. 21–25.

Boiko O.M. (2022) Tendentsii funktsionuvannia tekhnolohichnykh parkiv v sviti ta mozhlyvosti implementatsii v Ukraini v voiennyi ta povoiennyi period [Trends in the functioning of technology parks in the world and the possibility of implementation in Ukraine during the war and post-war period]. Scientific Bulletin of the International Association of Scientists. Series: economics, management, security, technology, Vol.1, No.2. Available at: https://man.org.ua/Issue2_5.html (accessed June 19, 2023).

Bondarenko O. Shcho ne tak z industrialnymy parkamy v Ukraini [What's wrong with industrial parks in Ukraine]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/04/10/698973/ (accessed June 19, 2023).

Vinnytskyi tekhnopark «Krystal» maie staty tsentrom kreatyvnoi ekonomiky [Vinnytsia's Crystal Technopark is to become the center of the creative economy]. Available at: https://vitatv.com.ua/misto/vinnytskyy-tekhnopark-krystal-maye-staty (accessed June 19, 2023).

Datsiv S. Choho chekaty vid derzhavnoi pidtrymky budivnytstva industrialnykh parkiv [What to expect from state support for the construction of industrial parks]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/01/16/696011/ (accessed June 19, 2023)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua (accessed June 19, 2023).

Eismunt V. Industrialna «Syhnivka» [Industrial «Syhnivka»]. Available at: https://zaxid.net/industrialna_signivka_kontseptsiya_munitsipalnogo_parku_u_lvovi_n1560898 (accessed June 19, 2023)

Industrialnyi park planuiut stvoryty u 2023 rotsi v Tiachevi [The industrial park is planned to be established in 2023 in Tyachiv]. Available at: https://eco.rayon.in.ua/news/574109-industrialniy-park-planuyut-stvoriti-u-2023-rotsi-v-tyachevi (accessed June 19, 2023)

Kava O.U. biudzheti-2022 peredbacheno 400 mln hrn na industrialni parky [The budget for 2022 provides UAH 400 million for industrial parks]. Available at: https://gmk.center/ua/opinion/u-bjudzheti-2022-peredbacheno-400-mln-grn-na-industrialni-parki/ (accessed June 19, 2023)

Kyrylko V. Industrialni parky: pidsumky 2022 roku [Industrial parks: results of 2022]. Available at: https://propertytimes.com.ua/itogi_goda/industrialni_parki_pidsumki_2022_roku (accessed June 19, 2023)

Kovalenko O.V. (2022) Tekhnolohichni parky: sutnist, klasyfikatsiia [Technology parks: essence, classification]. Economy and society, No. 38. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1277 (accessed June 19, 2023)

Kravchun A.S. (2018) Stratehichni napriamy rozvytku mekhanizmu funktsionuvannia industrialnykh parkiv dlia rozbudovy investytsiinoi platformy natsionalnoi ekonomiky [Strategic directions of development of the mechanism of functioning of industrial parks for the development of the investment platform of the national economy]. Investments: practice and experience, No. 9, pp. 46–49 (accessed June 19, 2023)

Liubchych A.M. (2018) Otsinka tekhnolohichnykh parkiv: pravovyi aspekt ta yikh rol u natsionalnii innovatsiinii systemi [Evaluation of technology parks: legal aspect and their role in the national innovation system]. Law and innovations., No. 4(24), pp. 14–19. Available at: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/9b9c0071-4b30-49f9-b611-9b69f0ac06ef/content (accessed June 19, 2023)

Mazur A. A. Pustovoit S. V. (2013) Tekhnolohichni parky Ukrainy: tsyfry, fakty, problemy [Technological parks of Ukraine: figures, facts, problems]. Scientific journal Science and Innovation, Vol. 9, No. 3, pp. 59–72 (accessed June 19, 2023)

Ministerstvo ekonomiky Ukrainy [Ministry of Economy of Ukraine]. Available at: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (accessed June 19, 2023).

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [Ministry of Education and Science of Ukraine]. Available at: https://mon.gov.ua/ua (accessed June 19, 2023).

Ministerstvo finansiv Ukrainy [Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk (accessed June 19, 2023).

Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia koshtiv na bezpovorotnii osnovi dlia oblashtuvannia industrialnykh (promyslovykh) parkiv ta/abo zabezpechennia budivnytstva obiektiv sumizhnoi infrastruktury, neobkhidnykh dlia stvorennia ta funktsionuvannia industrialnykh (promyslovykh) parkiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.10.2022 №1207 [On Approval of the Procedure for Providing Funds on a Non-Refundable Basis for the Development of Industrial (Industrial) Parks and/or Ensuring the Construction of Related Infrastructure Facilities Necessary for the Creation and Operation of Industrial (Industrial) Parks: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 28.10.2022 No. 1207]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-2022-%D0%BF#Text (accessed June 19, 2023).

Pro industrialni parky: Zakon Ukrainy vid 21.06.2012 №5018-VI [On industrial parks: Law of Ukraine of 21.06.2012 №5018-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17#Text (accessed June 19, 2023).

Pro spetsialnyi rezhym innovatsiinoi diialnosti tekhnolohichnykh parkiv: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 № 991-XIV [On the special regime of innovation activities of technology parks: Law of Ukraine of 16.07.1999 No. 991-XIV]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text (accessed June 19, 2023).

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku industrialnykh parkiv na 2023-2030 roky: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainyvid 24.02.2023 №176-r [On approval of the Strategy for the Development of Industrial Parks for 2023-2030: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 24.02.2023 № 176-р]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-2023-р#Text (accessed June 19, 2023).

Soshnykov A. O., Yershova Yu. O. (2021) Industrialni parky: kolaboratsiia biznesu, derzhavy ta natsionalnoi nauky [Industrial parks: collaboration between business, government, and national science]. Scientific Notes of Vernadsky National University. Series: legal sciences, Vol. 32 (71), No. 4, pp. 19-24 (accessed June 19, 2023)

Stan ta potreby biznesu v umovakh viiny: rezultaty opytuvannia v sichni 2023 roku [State and needs of business in times of war: results of a survey in January 2023]. Available at: https://cid.center/the-state-and-needs-of-business-at-war-results-of-the-january-2023-survey/ (accessed June 19, 2023)

Taranenko O.M., Kornovenko S.V. (2014) Tekhnopraky v Ukraini yak element innovatsiinoi infrastruktury [Technopreneurship in Ukraine as an element of innovation infrastructure]. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, Vol. 2, No. 1(10), pp. 44–48 (accessed June 19, 2023)

U Lvovi prezentuvaly kontseptsiiu munitsypalnoho industrialnoho parku «Syhnivka» [The concept of the Sygnivka Municipal Industrial Park was presented in Lviv]. Available at: https://city-adm.lviv.ua/news/economy/295684-u-lvovi-prezentuvaly-kontseptsiiu-munitsypalnoho-industrialnoho-parku-syhnivka-video (accessed June 19, 2023)

Kharlamov P. Mistse syly: navishcho Ukraini industrialni ta tekhnoparky [Place of power: why Ukraine needs industrial and technological parks]. Available at: https://mind.ua/publications/20204723-misce-sili-navishcho-ukrayini-industrialni-ta-tehnoparki (accessed June 19, 2023)

Chornyi Ye. Industrialni parky. Minimalnyi prohres za desiat rokiv [Industrial parks. Minimal progress in ten years]. Available at: https://zn.ua/ukr/promyshliennost/industrialni-parki-minimalnij-prohres-za-desjat-rokiv.html (accessed June 19, 2023)

Chudnovskyi V. Za dva roky i ponad 100 mln hrn u Vinnytsi pobuduiut tekhnopark «Krystal» [In two years and for more than UAH 100 million, the Crystal Technopark will be built in Vinnytsia]. Available at: https://vn.20minut.ua/Podii/za-dva-roki-i-ponad-100-mln-grn-u-vinnitsi-pobuduyut-tehnopark-kristal-11278186.html (accessed June 19, 2023)

Shevchuk N. (2021) Svitovyi dosvid rozvytku industrialnykh parkiv ta yikhni perevahy dlia rozvytku ekonomiky Ukrainy [World experience in the development of industrial parks and their benefits for the development of the Ukrainian economy]. Problems and prospects of economy and management, No.4(28), pp. 68–74 (accessed June 19, 2023)

Yanenkova I.H., Andreiev O.V. (2016) Osoblyvosti stvorennia ta rozvytku industrialnykh parkiv v Ukraini [Peculiarities of creation and development of industrial parks in Ukraine]. Scientific papers of the Petro Mohyla Black Sea State University of the Kyiv-Mohyla Academy complex. Series: Economics, Vol. 285, No. 273, pp. 21–25 (accessed June 19, 2023)

Переглядів статті: 166
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Огренич, Ю., & Кармазіна, В. (2023). РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ І ЗАЛУЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 147-158. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.20
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ