УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК HORECA В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ЙОГО РЕВІТАЛІЗАЦІЯ

  • В.О. Бойко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький) https://orcid.org/0000-0002-8032-5731
  • Л.О. Бойко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький) https://orcid.org/0000-0003-3699-6906
Ключові слова: сфера гостинності, ринок HoReCa, готельно-ресторанний бізнес, ревіталізація, digital-технології

Анотація

Сфера гостинності в Україні ще не встигла повністю оговтатися від потрясіння завданого всесвітньою пандемією Covid-19, як з’явилося нове випробування – війна рф проти нашої країни. Але не зважаючи на екзистенційну кризу, учасники ринку HoReCa не лише успішно відстоюють свої позиції, а й демонструють надзвичайну об’єднаність та взаємну підтримку. У статті основну увагу акцентовано на викликах, які пов’язані із запровадженням воєнного стану в Україні та значних втратах готельно-ресторанного бізнесу у сучасних реаліях. Вивчено роботи наукової спільноти щодо питань діяльності підприємств українського ринку HoReCa. Проаналізовані показники діяльності суб’єктів господарювання у сфері «Тимчасове розміщування й організація харчування». Виявлено основні тенденції сфери споживання продуктів харчування в HoReCa в Україні у 2022 р. Вказано на переваги підприємств індустрії гостинності з використанням digital-технологій.

Посилання

Завадинська О., Ніколайко Г. & Огороднік М. Дослідження інноваційних рішень для оновлення існуючих бізнес-моделей і сучасних сервісних технологій у ресторанному бізнесі. Ресторанний і готельний консалтинг. Інноваці. 2022. № 5(2), р. 229–238. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.2.2022.270098овах

Головчук Ю.О., Середницька Л.П. Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у систему підвищення якості співпраці підприємств зі споживачами. Бізнес Інформ. 2020. № 4. C. 411–417. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-411-417

Миколайчук І.П., Расулова А.М., Салімон О.М. Підходи до оцінки привабливості та конкурентоспроможності HR-бренду у сфері HoReCa. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2020. № 2(73).

Андренко І. & Шестірко А. Особливості функціонування готельних ланцюгів в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № (40). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-6

Полотай Б.Я. Жмур-Клименко Б.В. Ресторанний бізнес під час війни. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2022. № 7. С. 37–42. DOI: https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-7-5

Гузар У.Є., Голод А.П., Паска М.З., Феленчак Ю.Б., Федоришина Л.М. Становлення індустрії гостинності як чинника підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2022. № 3 (44). С. 208–215. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3596

HoReCa (ХОРЕКА): що це таке і як це працює? URL: https://marketer.ua/ua/what-is-horeca-and-how-does-it-work/

Споживання продуктів харчування HoReCa в Україні: від карантинних обмежень до реалій війни. URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/potreblenie-produktov-pitaniya-v-horeca-v-ukraine-ot-karantinnyh-ogranichenij-k-realiyam-vojny

Український готельний бізнес працює на 2-3% – дослідження. URL: https://ain.business/2022/10/18/ukrayinskyj-gotelnyj-biznes-praczyuye-na-2-3-doslidzhennya/

Грановська В.Г., Бойко В.О. Функціонування екоготелів в Україні як чинник активізації підприємницької діяльності. Економіка АПК. 2020. № 3. С. 57–65. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003057

Бойко В.О. Глемпінг – новий тренд індустрії гостинності. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2021. № (8). С. 22–28. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.8.3

Бойко В.О., Драгота І.П. Глемпінг – ексклюзивний туристичний продукт сьогодення. The I International Science Conference on Multidisciplinary Research (January 19–21, 2021). Berlin, Germany, 2021. P. 208–210.

Boiko V.O. Glamping as a promising niche in tourism and hotel business. Global aspects of national economy development in the conditions of transformational changes. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2021. P. 44–60. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-239-8-3

Boiko V., Liubynskyi O., Strikha L., Zarakhovskyi O. & Neilenko S. (2021) Development of Culinary Tourism in European Countries. International Journal of Computer Science and Network Security, No. 21(4), p. 167–177. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.4.21

Бойко В. & Далевська Н. (2022) Розвиток туризму після збройних конфліктів у різних країнах світу. Управління змінами та інновації. № (3). С. 5–10. DOI: https://doi.org/10.32782/CMI/2022-3-1

Обсяг продажів збільшився у 3-4 рази? Час масштабувати бізнес. Ось поради, як це зробити. URL: https://mc.today/blogs/obem-prodazh-uvelichilsya-v-3-4-raza-pora-masshtabirovat-biznes-vot-sovety-kak-eto-sdelat/

Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г., Крикунова В.М., Жосан Г.В., Бойко В.О. Цифрова економіка. Криптовалюти: навчальний посібник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 228 с.

Бойко В.О., Осадчий А.А., Бойко Л.О. Соціальні мережі - перспективний напрям просування бізнесу у підприємницькій діяльності. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2021. № 2 (77). С. 178–185

Zavadynska O., Nikolaiko H. & Ohorodnik M. (2022) Doslidzhennia innovatsiinykh rishen dlia onovlennia isnuiuchykh biznes-modelei i suchasnykh servisnykh tekhnolohii u restorannomu biznesi [Research on innovative solutions to renovate the existing business models and modern service tech¬nologies in restaurant business]. Restorannyi i hotelnyi konsaltynh. Innovatsi, no. 5(2), p. 229–238. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.2.2022.270098

Holovchuk Yu.O., Serednytska L.P. (2020) Intehratsiia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u systemu pidvyshchennia yakosti spivpratsi pidpryiemstv zi spozhyvachamy [Integration of informational-communicational technologies in the system of increasing qual¬ity of collaboration between enterprises and consumers]. Biznes Inform, no. 4, рр. 411–417. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-411-417

Mykolaichuk I.P., Rasulova A.M., Salimon O.M. (2020) Pidkhody do otsinky pryvablyvosti ta konkurentospromozhnosti HR-brendu u sferi HoReCa [Approaches to evaluation of attractiveness and competitiveness of HR-brand in the area HoReCa]. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, no. 2(73).

Andrenko I. & Shestirko A. (2022) Osoblyvosti funktsionuvannia hotelnykh lantsiuhiv v Ukraini [Specificity of functioning of hotel chains in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-6

Polotai B.Ia. Zhmur-Klymenko B.V. (2022) Restorannyi biznes pid chas viiny [Restaurant business during the war]. Industriia turyzmu i hostynnosti v Tsentralnii ta Skhidnii Yevropi, no. 7, рp. 37–42. DOI: https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-7-5

Huzar U.Ie., Holod A.P., Paska M.Z., Felenchak Yu.B., Fedoryshyna L.M. (2022) Stanovlen¬nia industrii hostynnosti yak chynnyka pidvyshchennia konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky. [Hospitality industry development as a factor of increasing competitiveness of the na¬tional economy]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, no. 3 (44), рp. 208–215. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3596

HoReCa (HOREKA): shcho tse take i yak tse pratsiuie? [HoReCa (HOREKA): what is it and how does it work?]. Available at: https://marketer.ua/ua/what-is-horeca-and-how-does-it-work/

Spozhyvannia produktiv kharchuvannia HoReCa v Ukraini: vid karantynnykh obmezhen do realii viiny [Consumption of food products of HoReCa in Ukraine: from quarantine restrictions to the war reality]. Available at: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/potreblenie-produktov-pitaniya-v-horeca-v-ukraine-ot-karantinnyh-ogranichenij-k-realiyam-vojny

Ukrainskyi hotelnyi biznes pratsiuie na 2-3% – doslidzhennia [Ukrainian hotel business works to 2-3% – research]. Available at: https://ain.business/2022/10/18/ukrayinskyj-gotelnyj-bi¬znes-praczyuye-na-2-3-doslidzhennya/

Hranovska V.H., Boiko V.O. (2020) Funktsionuvannia ekohoteliv v Ukraini yak chynnyk ak¬tyvizatsii pidpryiemnytskoi diialnosti [Functioning of eco-hotels in Ukraine as a factor of activization of entrepreneurial activity]. Ekonomika APK, no. 3, рp. 57–65. DOI: https://doi.org/10.32317/2221- 1055.202003057

Boiko V.O. (2021) Glemping – novyi trend industrii hostynnosti. [Glamping as a new trend in hospitality industry]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, no. 8, рp. 22–28. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.8.3

Boiko V.O., Drahota I.P. (January 19-21, 2021) Glemping – ekskliuzyvnyi turystychnyi produkt sohodennia. [Glamping is an exclusive tourism product of the present]. The I International Science Conference on Multidisciplinary Research. Berlin, Germany, рр. 208–210.

Boiko V.O. (2021) Glamping as a promising niche in tourism and hotel business. Global as¬pects of national economy development in the conditions of transformational changes. Lviv-Toruń: Liha-Pres, рр. 44–60. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-239-8-3

Boiko V., Liubynskyi O., Strikha L., Zarakhovskyi O. & Neilenko S. (2021) Development of Culinary Tourism in European Countries. International Journal of Computer Science and Network Security, no. 21(4), рp. 167–177. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.4.21

Boiko V. & Dalevska N. (2022) Rozvytok turyzmu pislia zbroinykh konfliktiv u riznykh krain¬akh svitu [Tourism development after violent conflicts in different contries of the world]. Upravlinnia zminamy ta innovatsii, no. 3, рp. 5–10. DOI: https://doi.org/10.32782/CMI/2022-3-1

Obsiah prodazhiv zbilshyvsia u 3-4 razy? Chas masshtabuvaty biznes. Os porady, yak tse zrobyty [Has sales volume increased 3-4 times? It is time to zoom business. There is advice on how to do it]. Available at: https://mc.today/blogs/obem-prodazh-uvelichilsya-v-3-4-raza-pora-masshtabiro¬vat-biznes-vot-sovety-kak-eto-sdelat/

Kyrylov Yu.Ie., Hranovska V.H., Krykunova V.M., Zhosan H.V., Boiko V.O. (2020) Tsyfro¬va ekonomika. Kryptovaliuty [Digital economics. Cryptocurrencies]: navchalnyi posibnyk. Kherson: OLDI-PLIuS, 228 p.

Boiko V.O., Osadchyi A.A., Boiko L.O. (2021) Sotsialni merezhi – perspektyvnyi napriam prosuvannia biznesu u pidpryiemnytskii diialnosti [Social networksas a promising trend inbusiness promotion of entrepreneurial activity]. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho univer¬sytetu, no. 2 (77), рp. 178–185.

Переглядів статті: 189
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Бойко, В., & Бойко, Л. (2023). УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК HORECA В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ЙОГО РЕВІТАЛІЗАЦІЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 93-99. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.12
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ