АНАЛІЗ ТА ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРОВИРОБНИЦТВІ

  • О.М. Лобода Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Херсон / м. Кропивницький) https://orcid.org/0000-0001-9826-9443
Ключові слова: цифровізація, агровиробництво, великі дані, хмарні обчислення, штучний інтелект, розумне землеробство, інтернет речей

Анотація

У сучасних умовах агровиробництва, як і для будь-якої іншої конкретної економіки, характерно використання нових технологій, пошук потенційних можливостей для своєї цінної продукції, відповідність вимогам сучасного ринку, набір, що швидко змінюється, і багато іншого. нормативна документація. Мета дослідження – виявити вплив цифрових технологій на сільське господарство. У роботі також використовується комплекс науково-дослідних підходів та методів, що ґрунтуються на теоретико-методологічних дослідженнях великих цифрових технологій та можливостей їх дослідження в агропромисловому комплексі. Зростання як можливості, і потреби у зборі, управлінні та аналізі даних може призвести до фундаментальних змін у організації продовольчої системи. Цифрові технології, у тому числі «наскрізні технології», полягають у суттєвих змінах в аграрному секторі, близькості до сільськогосподарської техніки та закінчуються оптимізацією наборів вимог до споживання продуктів харчування та ресурсів, у тому числі людської праці. У статті аналізуються зовнішні чинники та внутрішні чинники економічного розвитку. Проаналізовано застосування різних методів цифровізації, від низькотехнологічних рішень із використанням простих технологій для виявлення механізмів управління, до високотехнологічних технологій розумного землеробства, включаючи датчики, інтернет-речей, аналітику великих даних, робототехніку та штучний інтелект. Досліджено можливості та виклики, що зумовлюють виняткову інноваційність, специфіку використання цифрових технологій, а також аналізують досвід різних країн щодо використання цих технологій у сільському господарстві.

Посилання

Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Є. Експертні технології прийняття рішень: моногр. Київ : ТОВ «Маклаут», 2008. 444 с.

Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: моногр. Вінниця : ВНТУ, 2010. 171с.

Збарський В.К., Мацибора В.І. Економіка сільського господарства: навч. посіб. Київ : Каравела, 2009. 264 с.

Лобода О.М. Застосування імітаційного моделювання та програмних комплексів при реалізації інноваційних проектів в економічних системах. Ефективна економіка. № 11. 2020.

Лобода О.М. Вирішення задачі ідентифікації структури управління підприємства. Сучасна спеціальна техніка. Київ. 2012. № 3. С. 64–68.

Марасанов В.В., Пляшкевич О.М. Основи теорії проектування і оптимізації макроекономічних систем. Херсон : Айлант, 2002. 190с.

Hnatienko H.M., Snytiuk V.Ye. (2008) Ekspertni tekhnolohii pryiniattia rishen [Expert deci¬sion-making technologies]: monograph. Kyiv: TOV "Maklaut", 444 p.

Hrabovetskyi B.Ye. (2010) Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vyko¬rystannia [Methods of expert assessments: theory, methodology, areas of use]: monograph. Vinnitsa: VNTU, 171 p.

Zbarskyi V.K., Matsybora V.I. (2009) Ekonomika silskoho hospodarstva [Agricultural economics]: navch. posibnyk. Kyiv: Karavela, 264 p.

Loboda O.M. (2020) Zastosuvannia imitatsiinoho modeliuvannia ta prohramnykh kompleksiv pry realizatsii innovatsiinykh proektiv v ekonomichnykh systemakh [Application of simulation mod¬eling and software complexes in the implementation of innovative projects in economic systems]. Efektyvna ekonomika, no. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8321

Loboda O.M. (2012) Vyrishennia zadachi identyfikatsii struktury upravlinnia pidpryiemstva [Solving the problem of identifying the management structure of the enterprise]. Modern special equipment, no. 3, pp. 64–68.

Marasanov V.V., Pliashkevych O.M. (2002) Osnovy teorii proektuvannia i optymizatsii mak¬roekonomichnykh system [Fundamentals of the theory of design and optimization of macroeconomic systems]. Kherson: Ailant, p. 190.

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Лобода, О. (2023). АНАЛІЗ ТА ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРОВИРОБНИЦТВІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 76-84. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ