АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НАФТОПЕРЕРОБНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • О.В. Габрилевич Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0009-0002-5991-9903
  • Д.В. Нікитенко Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0003-4989-0879
Ключові слова: антикризове управління, стратегії управляння, нафтопереробне підприємство, державне регулювання, економічна невизначеність

Анотація

Головна мета цього дослідження полягає у теоретичному переосмисленні стратегій антикризового управління нафтопереробним підприємством в умовах невизначеності. Визначаючи пріоритетний напрямок енергетичної стратегії, враховується необхідність створення відповідних правових, економічних, фінансових, технологічних, суспільних і інформаційних умов для вирішення таких ключових завдань, як ефективне використання енергетичних ресурсів у національному господарстві, активна політика енергозбереження, розвиток ринкових взаємовідносин та диверсифікація джерел постачання енергоносіїв. Методика дослідження включала такі підходи: теоретичний аналіз (переосмислення попередніх публікацій та досліджень), структурний аналіз (визначення етапів антикризового управління) та синтез (розробка стратегії антикризового управління нафтопереробним підприємством). Результати дослідження включають створення системної галузевої політики та фіскальних і регуляторних умов для сприяння відновленню та підвищенню ефективності роботи підприємств, збільшення частки вітчизняних нафтопродуктів на українському ринку, стабілізацію його загального стану, зменшення залежності від імпортних постачань нафтопродуктів, поліпшення зовнішньоторговельного балансу, збільшення відрахувань до бюджету на різних рівнях у середньо- та довгостроковій перспективі завдяки створенню більшої доданої вартості, створенню нових робочих місць, розширенню ринку для суміжних галузей та збільшенню завантаження нафтотранспортної системи України та обсягів залізничних перевезень. Практична значущість отриманих результатів полягає в можливості використання запропонованих теоретико-прикладних підходів для покращення результативності стратегії антикризового управління нафтопереробним підприємством в умовах невизначеності.

Посилання

Гасанов С.С., Штангрет А.М., Котляревський Я.В. Антикризове корпоративне управління: теоретичні та прикладні аспекти. Київ : ДННУ «Акад. фін. Управління», 2012. 301 с.

Резнік Н.П., Слободяник А.М., Котляров В.О. Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності агропромислових формувань. Київ : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. 344 с.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» вiд 18.09.1991. № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення 06.03.2023)

Ковалевська А.В. Антикризове управління підприємством. Харків : ХНУМГ імені ОМ Бекетова. 2016.140 c.

Концепція розвитку газо- та нафтопереробної промисловості України до 2025 року. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Proekt/2020/19022020/3_Концепція.НП_зас.ЦОВВ_Концепція.pdf (дата звернення: 06.03.2023).

Hasanov S.S., Shtanhret A.M., Kotliarevskyy Ya.V. (2012) Antykryzove korporatyvne upravlinnia: teoretychni ta prykladni aspekty [Anti-crisis corporate management: theoretical and applied aspects]. Kyiv: DNNU «Akad. fin. Upravlinnia», 301 p

Reznik N.P., Slobodianyk A.M., Kotliarov V.O. (2018) Investytsiine zabezpechennia konkurentospromozhnosti ahropromyslovykh formuvan [Investment support of competitiveness of agro-industrial formations]. Kyiv: DP “Vyd. dim “Personal”, 344 p.

Zakon Ukrainy «Pro investytsiinu diialnist» vid 18.09.1991. № 1560-XII [Law of Ukraine "On Investment Activity" dated September 18, 1991. No. 1560-XII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (accessed 06.03.2023)

Kovalevska A.V. (2016) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise]. Kharkiv: KhNUMH name O.M. Beketova. 2016.140 p.

Kontseptsiia rozvytku hazo- ta naftopererobnoi promyslovosti Ukrainy do 2025 roku [Concept of the development of the gas and oil processing industry of Ukraine until 2025]. Available at: https://mepr.gov.ua/files/docs/Proekt/2020/19022020/3_Kontseptsiia.NP_zas.TsOVV_Kontseptsiia.pdf (accessed 06.03.2023).

Переглядів статті: 42
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Габрилевич, О., & Нікитенко, Д. (2023). АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НАФТОПЕРЕРОБНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 70-75. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.9
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ