ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ

  • Т.В. Кальченко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-8804-5582
  • В.В. Олійник Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0003-4384-4599
  • О.В. Фурсова Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана
Ключові слова: система, діджиталізація, цифрові ТНК, штучний інтелект, управління

Анотація

Глобальне економічне середовище сьогодні являє собою складний конгломерат відносин як традиційного, так і принципового нового типу, коли руйнуються типові уяви про прозорість та контрольованість багатьох зв’язків, коли держави остаточно втратили монопольне право управляти багатьма економічними процесами, а альтернативу їм становлять тнаснаціональні утворення. Саме тому в статті наголошується на домінуванні саме ТНК та нових трендах в їх діяльності, зокрема діджиталізації і інтелектуалізації бізнесу. Показані новітні форми таких компаній, їх потенційно можливі конфігурації в управлінській парадигмі, мотиваційне підґрунтя та наслідки діяльності для загально глобальної стабільності. При цьому наголошується, на екзистенцій ній загрозі беззастережного використання технологій штучного інтелекту як для окремих суб’єктів, так і для світу в цілому. Пропонується максимально обережно і дозовано використовувати переваги діджиталізації і інтелектуалізації бізнесу, але в умовах некерованості за цими процесами це лишається лише закликом і не може розраховувати на імплементацію. Саме тому робиться висновок про масштабний перегляд управлінського потенціалу держав і корпорацій задля забезпечення хоча б мінімального балансу сил і технологічної рівності.

Посилання

Кальченко Т.В. Криза глобалізації і проблема стабілізації економічного розвитку. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2021. № 2(103). С. 76–80

Нямещук Г. Інтелектуальний ресурс глобальної конкурентоспроможності: монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика». 2020. 372 с.

Сподіваючись на відновлення. Куди прямує глобальна економіка. URL: https://niss.gov.ua/news/statti/spodivayuchys-na-vidnovlennya-kudy-pryamuye-hlobalna-ekonomika

Цимбал Л.І. Інтелектуальне лідерство в парадигмі глобального економічного розвитку: монографія. Київ : КНЕУ, 2019. 343 с.

Coase, Ronald H. “The Nature of the Firm”, in Coase, Ronald H. (ed.), The Firm, the Market and the Law. Chicago, University of Chicago Press, 2018. 259 p.

Transnational Corporations. Investment and Development. Special Issue on Multinational Enterprises and Gender Equality: United Nations Publications. Volume 27. № 3. 2022. 243 p.

Wilson M.G., Whitmore E. Seeds of Fire. Social Development in an Era of Globalism. N.Y. 2019. 345 p.

World Investment Report 2022. International Tax Reforms and Sustainable Development: United Nations Publications. 2022. 220 p.

Kalchenko T.V. (2021) Kryza hlobalizatsii i problema stabilizatsii ekonomichnoho rozvytku. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia «Ekonomichni nauky». No. 2(103). p. 76–80

Niameshchuk H. (2020) Intelektualnyi resurs hlobalnoi konkurentospromozhnosti: monohrafiia. Kherson: Vydavnychyi dim «Helvetyka». 372 p.

Spodivaiuchys na vidnovlennia. Kudy priamuie hlobalna ekonomika. Available at: https://niss.gov.ua/news/statti/spodivayuchys-na-vidnovlennya-kudy-pryamuye-hlobalna-ekonomika

Tsymbal L.I. (2019) Intelektualne liderstvo v paradyhmi hlobalnoho ekonomichnoho rozvytku: monohrafiia. Kyiv: KNEU. 343 p.

Coase Ronald H. “The Nature of the Firm”, in Coase Ronald H. (ed.) (2018) The Firm, the Market and the Law. Chicago, University of Chicago Press. 259 p.

Transnational Corporations. (2022) Investment and Development. Special Issue on Multinational Enterprises and Gender Equality: United Nations Publications. Volume 27. No. 3. 243 p.

Wilson M.G., Whitmore E. (2019) Seeds of Fire. Social Development in an Era of Globalism. N.Y. 345 p.

World Investment Report 2022. International Tax Reforms and Sustainable Development: United Nations Publications. (2022) 220 p.

Переглядів статті: 63
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2023-06-30
Як цитувати
Кальченко, Т., Олійник, В., & Фурсова, О. (2023). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (16), 22-27. https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.16.3
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ