МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: біологічні активи, бухгалтерський облік, методи, собівартість, оцінка, сільськогосподарська продукція

Анотація

У статті розглянуто галузеві особливості сільського господарства, які мають суттєвий вплив на організацію, технологію і побудову бухгалтерського обліку. Визначено ключові моменти, які мають вплив на визнання біологічних активів підприємством. Розглянуто Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 30 «Біологічні активи», яким регламентовано визнання активу як біологічного. Визначено важливість питання оцінки під час визначення справедливої вартості на основі ринкової ціни в умовах ринкової економіки в Україні. Розглянуто методику визначення справедливої вартості біологічних активів у разі відсутності інформації про ринкові ціни. Розглянуто та проаналізовано методи оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції. Проаналізовано варіанти обчислення справедливої вартості біологічних активів, методику їх оцінки.

Посилання

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05#Text (дата звернення: 23.05.2021).

Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік в сільському господарстві в первинних документах і проводках. Харків : Фактор, 2008. 480 с.

Облік сільськогосподарської діяльності : навчальний посібник / за ред. В.М. Жука. Київ : Юр – Агро – Веста, 2007. 386 с.

Кузьмович П.М. Поняття біологічних активів та їх класифікація. Облік і фінанси АПК. 2010. № 4. С. 32–37.

Фесенко Д.М. Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік в сільськогосподарських підприємствах : навчальний посібник. Полтава : Камелот, 2001. 340 с.

Лінник В.Г. Новий етап в розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України. Фінанси, облік і аудит. 2006. С. 29–34.

Сакун А., Шевякіна Г. Документування та контроль процесу реалізації готової продукції. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 21 квітня 2021 р. Полтава, 2021. С. 466–470.

URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 21.05.2021).

Гончаренко Н.В. Удосконалення організації бухгалтерського обліку в сільському господарстві відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи». Облік і фінанси АПК. 2009. № 1. C. 58–63.

URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/390350___572952 (дата звернення: 22.05.2021).

Пристемський О.С., Сакун А.Ж. Вдосконалення теоретичних та методологічних аспектів функціонування системи бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2021. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8769 (дата звернення: 20.05.2021).

Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05#Text (accessed 23 may 2021).

Ogiychuk M.F. (2008) Bukhhaltersʹkyi oblik v silʹsʹkomu hospodarstvi v pervynnykh dokumentakh i provodkakh [Accounting in agriculture in primary documents and postings]. - H .: Factor . (in Ukraine)

Zhuka V.M. (2007) Oblik silʹsʹkohospodarsʹkoyi diyalʹnosti: Navchalʹnyy posibnyk [Accounting for agricultural activities]: Textbook / Ed. - Kyiv: Yur - Agro - Vesta Publishing House. (in Ukraine)

Kuzʹmovych P.M. (2010) Ponyattya biolohichnykh aktyviv ta yikh klasyfikatsiya. [The concept of biological assets and their classification. Accounting and finance of agro-industrial complex]. Oblik i finansy APK. - №4. pp. 32-37.

Fesenko D.M. (2001) Bukhhaltersʹkyi finansovoy i upravlinsʹkyi oblik v silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstvakh [Financial and managerial accounting in agricultural enterprises. [Tutorial]. Poltava, Camelot. 340 p.]

Linnyk V.H. (2006) Novyy etap v rozvytku bukhhaltersʹkoho obliku v silʹsʹkomu hospodarstvi Ukrayiny [A new stage in the development of accounting in agriculture of Ukraine]. Finance, accounting and auditing. Collection of scientific works. - К.: КNЕU. - pp.29-34.

Sakun A., Shevyakina H. (2021) Dokumentuvannya ta kontrolʹ protsesu realizatsiyi hotovoyi produktsiyi [Documentation and control of the sales process of finished products]. Problems of accounting and analytical support of business management: [materials of the III International. scientific-practical conf. (April 21, 2021)] - Poltava,. - pp.466-470.

Available at: https://zakon.rada.gov.ua (accessed 21 may 2021).

Honcharenko N.V. (2009) Udoskonalennya orhanizatsiyi bukhhaltersʹkoho obliku v silʹsʹkomu hospodarstvi vidpovidno do vymoh P (S) BO 30 "Biolohichni aktyvy" [Improving the organization of accounting in agriculture in accordance with the requirements of P (S) BU 30 "Biological assets"]. Accounting and Finance of AIC, №1. - pp.58-63.

Available at: https://zakononline.com.ua/documents/show/390350___572952 (accessed 22 may 2021).

Prystemskyi O. S., Sakun A. ZH. (2021) Vdoskonalennya teoretychnykh ta metodolohichnykh aspektiv funktsionuvannya systemy bukhhaltersʹkoho obliku [Improvement of theoretical and methodological aspects of the accounting system]. Efficient economy. № 4. - Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8769 (accessed 20 may 2021).

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Пристемський, О. (2021). МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 164-170. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.19
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ