ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: вища освіта, заклади вищої освіти, університет, здобувачі вищої освіти, навчальний рік

Анотація

Досліджено сучасний стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні. Проаналізовано динаміку закладів вищої освіти в Україні та кількість студентів. Сьогодні в Україні спостерігається зниження за багатьма демографічними показниками, які мають вагомий вплив на освіту. У зв'язку з погіршенням демографії країни виникає проблема укомплектованості студентами закладів вищої освіти. Ця тенденція зі зниженням числа можливих студентів може спричинити скорочення вітчизняних вишів, закриття напрямів підготовки спеціалістів. Тенденція, що склалася, створює найбільшу загрозу для відтворення інтелектуального, культурного та професійного капіталу суспільства та можливостей економіки країни до інноваційного розвитку. Запропоновано шляхи розвитку вищої освіти в сучасних соціально-економічних умовах.

Посилання

Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17.04.2002 № 347/2002.

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25.06.2013 № 344/2013.

Проєкт Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021–2031 роки. URL: http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf.

Кривчик Г.Г. Вища школа і Болонський процес : конспект лекцій. Дніпропетровськ : ПДАБА, ДРІДУ, 2008. 34 с.

Лузан П.Г., Васюк О.В. Історія педагогіки та освіти : навчальний посібник ; 2-е вид., доп. і перероб. Київ : ДАКККіМ, 2010. 296 с.

Передерій І.Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради: історичний аспект. Полтава : ПолтНТУ, 2009. 160 с.

Сандугей В.В. Освіта як фактор конкурентоспроможності вітчизняної робочої сили з позиції глобалізаційної перспективи. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право. 2014. Вип. 25. C. 55–63.

Кравченко Л.М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера освіти : монографія. Полтава : Техсервіс, 2006. 420 с.

Химинець В. Інноваційна освітня діяльність. Тернопіль : Мандрівець, 2009. 360 с.

Хміль Ф.І. Ділове спілкування : навчальний посібник. Київ : Академвидав, 2004. 280 с.

Сафонова В. Є. Прогнозні аспекти розвитку вищої освіти в умовах демографічної кризи в Україні. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Економіка. 2010. Вип. 8. С. 122-129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_ekon_2010_8_15

Шаповал А., Мартиненко Ю. Комплексні чинники впливу на демографічні перспективи народонаселення України в період демографічно-економічної кризи. Віче. 2010. № 6. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/9926/1/53.pdf.

World Higher Education Database. URL: https://www.whed.net/results_institutions.php.

Статистичні дані Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Ykaz Prezideta Ukrayny (2002) «Pro Natzionalny doktriny rozvitky osvity» [On the National Doctrine of Education Development] vid 17.04. 2002 № 347/2002.

Ykaz Prezideta Ykrayny (2013) «Pro Natzionalny strategiy rozvitky osvit v Ukrayny na period do 2021 roky» [On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021] vid 25.06.2013 № 344/2013.

Proekt Strategiy rozvitky vishoy osvity Ukrayny na 2021-2031 roky (2020) [Draft Strategy for the Development of Higher Education of Ukraine for 2021-2031] / http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf

Krivhuk G.G. (2008) Visha osvita I Bolonskiy prozes [Higher School and the Bologna Process]. Dnipropetrovsk: PDABA, DRIDY. (in Ukrainian)

Luzan P.G., Vasyk О.V. (2010) Istoria pedagogiky ta osvity [History of pedagogy and education]. Кyiv: DAKKKiM. (in Ukrainian)

Perederiy I.G. (2009) Rozbudova natzionalnoy sistemy osvity v Ukrainy za doby Zentralnoy Rady [Development of the national education system in Ukraine during the Central Rada]. Poltava: Vid-vo PoltNTU. (in Ukrainian)

Saungey V.V. Osvita yk factor konkyrentnospromognosty vitgiznyanoy robohoy silu z pozitzyy globalyzatzionnoy perspektivy [Education as a factor in the competitiveness of the domestic workforce from the standpoint of globalization]. Ukrainian Naukoviy chasopis NPU imeni M.P. Dragomanova. Seria 18. Ekonomika i pravo, vol. 25, pp. 55–63.

Kravсhenko L.M. (2006) Neperervna padagogichna pidgotovka menedgera osvity [Continuous pedagogical training of an education manager]. Poltava: Техservis. (in Ukrainian)

Khymynecj V. Innovacijna osvitnja dijaljnistj [Innovative educational activities]. Ternopil: Mandrivez. (in Ukrainian)

Khmil F. I. (2004) Dilove spilkyvania [Business communication]. Кyiv: Academvid. (in Ukrainian)

Safonova V. (2010) Prognozni aspekty rozvitky vishoy osvity v umovax demograficnoy kryzy v Ukrayni [Forecast aspects of higher education development in the conditions of demographic crisis in Ukraine]. Naukovyj visnyk Akademiji municypaljnogho upravlinnja. Serija : Ekonomika, vol. 8, pp. 122-129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_ekon_2010_8_15

Shapoval A., Martinenko U. (2010) Kompleksny thinniki vplivu na demografitcni perspektivy narodonaselenia Ukrayny v period demograficno-economihnoy krizy [Complex factors influencing the demographic prospects of the population of Ukraine during the demographic and economic crisis]. Кyiv: Vithe. (in Ukrainian)

World Higher Education Database. URL: https://www.whed.net/results_institutions.php

Statistihni dani Derzhavnoy slygby statistiky (2020) [Statistical data of the State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Переглядів статті: 111
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Морозова, О., Морозова, О., & Морозов, О. (2021). ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 152-163. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.18
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА