СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

  • І.О. Седікова Одеська національна академія харчових технологій https://orcid.org/0000-0001-5684-6927
  • Н.І. Дурбалова Одеська національна академія харчових технологій https://orcid.org/0000-0002-0739-1265
  • В.К. Новічков Одеська національна академія харчових технологій
Ключові слова: потенціал, стратегія, конкуренція, хліб, ринок хлібу, стратегічне управління, конкурентні переваги

Анотація

Стратегічне управління забезпечує досягнення стійких конкурентних переваг на всіх етапах розвитку підприємства, розглядаючи та застосовуючи процесуальний, структурний, змістовний, людський, ринковий та ресурсний аспекти. Проаналізовано ринок хліба та хлібобулочних виробів та виявлено основні тенденції його функціонування. Доведено, що підґрунтям підвищення конкурентного потенціалу підприємства є управління стратегічними активами і компетенціями підприємства. Здійснено аналіз конкурентного потенціалу підприємств хлібопекарської галузі Одеської області. Проаналізовано складові елементи конкурентного потенціалу. Аналіз рівня та динаміки потенціалу основних бізнес-процесів виявив групу підприємств, у яких спостерігаються проблеми у виробничій сфері, пов’язані з відсутністю гнучких виробничих процесів, автоматизованих систем управління, із низькою узгодженістю систем постачання і збуту. Розраховано рівень конкурентного потенціалу, який дав змогу визначити конкурентну позицію підприємства та розрахувати індекс фактичного використання конкурентного потенціалу.

Посилання

Фахрутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. Москва : ИНФРА, 2010. 312 с.

Должанський І.З. Управління потенціалом підприємства : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2016. 362 с.

Градов А. Економічна стратегія фірми. Київ : Спец. література, 2011. 415 с.

Ульянченко О.В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та стратегічні аспекти її формування : монографія. Харків : Апостроф, 2011. 340 с.

Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2018. 527 с.

Євчук Л.А. Формування конкурентних переваг сільськогосподарськими підприємствами. URL: http://www.rusnauka.com/21_DNIS_2009/Economics/49529.doc. (дата звернення: 12.05.2021).

Лепьохін О.В. Концепція ефективного менеджменту конкурентоспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 27–39.

Обідіна Я.І. Методологічні основи підвищення конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств. Суми : Мрія – І. 2019. 61 с.

Федорова Т.В. Формування конкурентних переваг підприємств хлібопекарської галузі. Формування ринкової економіки. Київ, 2017. С. 143–151.

Рынок хлеба Украины. РБК–Украина. URL: http://www.RetailStudio.org (дата звернення: 12.05.2021).

Аналітика, дослідження ринків. URL: http://surl.li/vmtz (дата звернення: 12.05.2021).

Стратегія розвитку Одеської області на період 2021–2027 рр. URL: http://surl.li/vmub (дата звернення: 12.05.2021).

Fakhrutdynov R. (2010) Konkurentosposobnost: еkonomyka, stratehyia, upravlenye [Competitiveness: economics, strategy, management]. Moscow: YNFRA. (in Russian)

Dolzhanskyi I. (2016) Upravlinnia potentsialom pidpryiemstva [Enterprise potential management]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. (in Ukrainian)

Hradov A. (2011) Ekonomichna stratehiia firmy [Economic strategy of the firm]. Kyiv. Special literature. (in Ukrainian)

Ulianchenko O. (2011) Konkurentospromozhnist silskohospodarskykh pidpryiemstv ta stratehichni aspekty yii formuvannia [Competitiveness of agricultural enterprises and strategic aspects of its formation. Kharkiv: «Apostrof». (in Ukrainian)

Klymenko S. (2018) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Enterprise competitiveness management]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Yevchuk L. (2019) Formuvannia konkurentnykh perevah silskohospodarskymy pidpryiemstvamy [Formation of competitive advantages by agricultural enterprises]. Available at: http://www.rusnauka.com/21_DNIS_2009/Economics/49529.doc

Lepokhin O. (2019) Kontseptsiia efektyvnoho menedzhmentu konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [The concept of effective management of enterprise competitiveness]. Investments: practice and experience, vol. 3, рp. 27-39.

Obidina Ya. (2019) Metodolohichni osnovy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti khlibopekarskykh pidpryiemstv [Methodological bases of increasing the competitiveness of bakery enterprises]. Sumy: Publishing and production enterprise «Dream-I» Ltd. (in Ukrainian)

Fedorova T. (2017) Formuvannia konkurentnykh perevah pidpryiemstv khlibopekarskoi haluzi. Formuvannia rynkovoi ekonomiky [Formation of competitive advantages of bakery enterprises. Formation of a market economy]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

RBK-Ukrayna. Ynformatsyonnoe ahenstvo Rіnok khleba Ukraynі [RBC - Ukraine. News Agency Bread Market of Ukraine]. Available at: http://www.retailStudio.org

Analytics, market research. Available at: http://surl.li/vmtz

Stratehiia rozvytku Odeskoi oblasti na period 2021-2027 roky. [Development strategy of Odessa region for the period 2021-2027 years]. Available at: http://surl.li/vmub

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Седікова, І., Дурбалова, Н., & Новічков, В. (2021). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 104-112. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.13
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ