КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ

  • Д.А. Русс Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • С.К. Кучеренко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, підприємство, економіка, стратегія, методи оцінки, внутрішній ринок, конкурентна боротьба

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питання забезпечення конкурентоспроможності продукції та підприємства у цілому. Конкурентоспроможність нині виступає однією з провідних категорій економічної науки, з котрою традиційно асоціюють успішність функціонування підприємств, стабільність й ефективність розвитку ринкової системи у цілому. На сучасному етапі глобального розвитку національної економіки напружується конкурентна боротьба між одногалузевими підприємствами. Це тісно пов’язується з інтеграцією України до міжнародного економічного простору, проникненням на державний ринок країни міцних транснаціональних корпорацій. Саме це знижує конкурентне лідерство українських підприємств у боротьбі за першість. Ось чому проблема підняття конкурентоспроможності продукції та послуг національних підприємств на вищий рівень відіграє пріоритетну роль на сьогоднішньому етапі розвитку й є надзвичайно важливою для зростання української економіки. Конкурентоспроможність сьогодні є найважливішим чинником досягнення комерційного успіху, що має вплив на конкурентоспроможність підприємства у цілому, тому кожна компанія прагне знайти шляхи її підвищення.

Посилання

Верига Ю.А. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва : навчальний посібник. Київ, 2014. С. 44–48.

Гончар О.І., Галкіна Ю.Г Еволюція категорії «потенціал підприємства» та її роль в економічних дослідженнях : навчальний посібник. Хмельницький, 2009. С. 132–140.

Іванов Ю.Б. Стратегія формування конкурентних переваг підприємства в умовах інтенсивної конкурентної боротьби : підручник. Київ, 2012. С. 68–72.

Кошелупов І.Ф. Система конкурентних стратегій підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 36. С. 23–31.

Левицька А.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації. Механізм регулювання економіки : навчальний посібник. Київ, 2013. С. 41–48.

Павлова В.А., Кузьменко О.В. Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія : монографія. Дніпропетровськ, 2011. С. 213–220.

Фещур Р.В., Лебідь Т.В., Самуляк В.Ю. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2010. № 4. С. 14–17.

Череп А.В. Економіка підприємства : підручник / за ред. А.В. Череп, В.В. Ярмош. Запоріжжя, 2014. С. 296–301.

Шинкаренко В.Г., Бондаренко А.С. Управление конкурентоспособностью предприятия : монография. Харьков : ХНАДУ, 2003. С. 94–98.

Яцковий Д.В. Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 4(51). С. 111–117.

Veriga Y.A. (2014) Oblik i zvitnist subiektiv maloho pidpryiemnytstva [Accounting and reporting of small businesses]. Kyiv (in Ukrainian)

Gonchar O.I., Galkina Y.G. (2009) Evoliutsiia katehorii «potentsial pidpryiemstva» ta yii rol v ekonomichnykh doslidzhenniakh [Evolution of the category "enterprise potential" and its role in economic research] Khmelnytsky (in Ukrainian)

Ivanov Y.B. (2012) Stratehiia formuvannia konkurentnykh perevah pidpryiemstva v umovakh intensyvnoi konkurentnoi borotby [Strategy for the formation of competitive advantages of the enterprise in terms of intense competition] Kyiv (in Ukrainian)

Koshelupov I.F. (2013) Systema konkurentnykh stratehii pidpryiemstva [The system of competitive strategies of the enterprise]. Bulletin of socio-economic research. No. 36. рp. 23–31

Levitska A.A. (2013) Metody otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva: vitchyzniani ta zakordonni pidkhody do klasyfikatsii. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky [Methods for assessing the competitiveness of the enterprise: domestic and foreign approaches to classification. The mechanism of economic regulation: textbook.] Kyiv. (in Ukrainian)

Pavlova V.A. (2011) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: upravlinnia, otsinka, stratehiia: monohrafiia [Competitiveness of the enterprise: management, evaluation, strategy: monograph] Dnipro (in Ukrainian)

Feshchur R.V., Lebid T.V., Samulyak V.Y. (2010) Metody otsiniuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Methods of assessing the competitiveness of enterprises]/ Scientific Bulletin of Volyn National University named after Lesya Ukrainka. No. 4. рр. 14-17

Skull A.V. (2014) Ekonomika pidpryiemstva [Business economics]. Zaporizhzhia (in Ukrainian)

Shinkarenko V.G. (2003) Upravlenye konkurentosposobnostiu predpryiatyia [Management of enterprise competitiveness].Kharkov: KhNADU. (in Ukrainian)

Yatskovy D.V. (2013) Suchasni metodyky otsinky konkurentospromozhnosti [Modern methods of assessing the competitiveness of the enterprise]. Bulletin of socio-economic research. Kyiv, vol. 4, no. 51). Pp. 111-117

Переглядів статті: 98
Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Русс, Д., & Кучеренко, С. (2021). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 97-103. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.12
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ