ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МІСІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГОСПОДАРСТВА

  • І.А. Мухіна Херсонський державний аграрно-економічний університет https://orcid.org/0000-0002-9540-1899
  • І.В. Хорунжий Херсонський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: місія підприємства, стратегічні цілі підприємства, елементи формування місії, субоптимізація, інтереси суб’єктів ринку, учасники мікросередовища підприємства

Анотація

Конкурентне середовище ринку передбачає взаємодію в одному просторі економічних суб’єктів, інтереси яких часто є протилежними за змістом: підприємців, споживачів товарів та послуг, найманих працівників, постачальників сировини та матеріалів, партнерів, соціальних і політичних інституцій та ін. Серед інструментів стратегічного управління, що сприяє оптимальному поєднанню інтересів суб’єктів ринку, – місія підприємства. Вона створює соціально-психологічні умови для гуманізації бізнесу та соціалізації економіки у цілому. У дослідженні розглянуто питання теоретичних засад та практичних особливостей формування місії науково-дослідного господарства. У ході роботи над темою отримано результати, які мають самостійне наукове та практичне значення: запропоновано використовувати метод субоптимізації для обґрунтування місії; визначено відмінності субоптимізації від оптимізації; рекомендовано визначати стратегічні цілі підприємства з урахуванням аналізу вимог учасників мікросередовища.

Посилання

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернення: 07.05.2021).

Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент ; 2-е вид., перероб і доп. Київ : Знання, 2010. 406 с.

Субоптимизация производства. URL: http://www.avtomatika-ufa.ru/sistema41.html (дата звернення: 03.05.2021).

Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підручник ; 2-е вид., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.

Горєлов Д.О., Большенко С.Ф. Стратегія підприємства. Харків : ХНАДУ, 2010. 133 с.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звернення: 15.05.2021).

Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2001-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.05.2021).

Державне підприємство «Дослідне господарство «Копані» ІЗ НААНУ . URL: http://izpr.org.ua/merezha-institutu/dp-dg-kopani.html (дата звернення: 18.05/2021).

Економічні паспорти за 2000–2019 рр. ДП «ДГ «Копані» ІЗ НААНУ».

Кайлюк Є.М., Андрєєва В.М., Гриненко В.В. Стратегічний менеджмент. Харків : ХНАМГ, 2010. 279 с.

Koncepcija Derzhavnoji ciljovoji proghramy rozvytku aghrarnogho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku [The concept of the State target program for the development of the agricultural sector of the economy until 2020]. (Available at: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (accessed 07 May 2021).

Kindracjka Gh.I. (2010) Strateghichnyj menedzhment [Strategic management]. Kyiv: Znannya. (in Ukrainian)

Suboptimizatsiya proizvodstva [Suboptimization of production]. Available at: http://www.avtomatika-ufa.ru/sistema41.html (accessed 03 May 2021).

Shershnjova Z.Je. (2004) Strateghichne upravlinnja [Strategic management]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Goryelov D.O., Bolshenko S.F. (2010) Strateghija pidpryjemstva [Enterprise strategy]. Kharkiv: KhNADU. (in Ukrainian)

Zakon Ukrayiny «Pro naukovu i naukovo-texnichnu diyalnist» [Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technical Activity"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (accessed 15 May 2021).

Polozhennja pro Derzhavnyj rejestr naukovykh ustanov, jakym nadajetjsja pidtrymka derzhavy postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23 kvitnya 2001 r. № 380 [Regulations on the State Register of Scientific Institutions Provided with State Support by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 23, 2001 № 380]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2001-%D0%BF#Text (accessed (accessed 15 May 2021).

Derzhavne pidpryemstvo «Doslidne gospodarstvo «Kopani» IZ NAANU [State Enterprise "Experimental Farm" Kopani "of the Institute of Irrigated Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine]. Available at: http://izpr.org.ua/merezha-institutu/dp-dg-kopani.html (accessed 18 May 2021).

Ekonomichni pasporty za 2000 – 2019 rr. DP «DG «Kopani» IZ NAANU» [Economic passports for 2000-2019 of the Kopani Experimental Farm of the Institute of Irrigated Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine].

Kajlyuk Ye.M., Andryeyeva V.M., Grynenko V.V. (2010) Strateghichnyj menedzhment [Strategic management]. Kharkiv: KhNAMG. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 103
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Мухіна, І., & Хорунжий, І. (2021). ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МІСІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ГОСПОДАРСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 81-90. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ