ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

  • Т.В. Лисюк Державний вищий навчальний заклад «Волинський національний університет імені Лесі Українки» https://orcid.org/0000-0003-1629-9652
  • О.С. Терещук Державний вищий навчальний заклад «Волинський національний університет імені Лесі Українки» https://orcid.org/0000-0001-8131-1270
  • О.А. Демчук Державний вищий навчальний заклад «Волинський національний університет імені Лесі Українки»
Ключові слова: екскурсійна діяльність, туризм, пандемія, криза, економіка

Анотація

У статті наведено шляхи розв’язання основних проблем на ринку індустрії туризму. Розглянуто кризові явища в екскурсійній діяльності, спричинені COVID-19, у Волинській області. Зважаючи на третинний сектор економіки, туризм становить основну частину соціально-економічного розвитку. Але у зв’язку з поширенням коронавірусу туристична індустрія є одним із тих секторів економіки, що постраждав найбільше, зокрема через обмеження на пересування туристів, карантин, заборону авіаперевезень тощо. З’ясовано, що сьогодні спостерігається значне відставання у темпах відновлення туристичного сектору, що ставить під серйозну загрозу економіку Волинської області. Разом із тим КП «Центр туристичної інформації та послуг» надав пропозиції щодо виходу з кризи, утілення яких сприятиме розвитку екскурсійної діяльності, а також урегулюванню наслідків пандемії, які впливають на економіку туристичної галузі Волинської області.

Посилання

Александрова А.Ю. Актуальные тенденции развития сферы туризма в глобальных городах мира. Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. Т. 9. № 2. С. 5–13.

Алексєєва Т. Чи має перспективи внутрішній туризм та як йому допомагає держава. URL: https://zaxid.net/chi_maye_perspektivi_vnutrishniy_turizm_ta_%1fyak_yomu_%1fdo%1fpomagaye_derzhava_n1503523 (дата звернення: 09.06.2021).

Звездовська І. Туристичний сезон – 2020: аналіз, прогноз і трохи оптимізму. URL: https://thepage.ua/ua/exclusive/turistichnij-sezon-2020-analiz-prognoz-i-trohi-optimizmu (дата звернення: 21.11.2020).

Зіганшина А. Дозвілля в умовах карантину: онлайн-сервіси для віртуальних мандрів. URL: https://lpnu.ua/news/2020/dozvillya-v-umovah-karantynuonlayn-servisy-dlya-virtualnyh-mandriv (дата звернення: 09.06.2021).

Кацемір Я.В. Соціально-економічні чинники розвитку внутрішнього туризму в Україні. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 52–2. С. 7–11.

Костинець В.В., Костинець Ю.В. Віртуальні подорожі як інструмент просування причорноморського регіону. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 52–1. С. 82–85.

Кучірка Д. Внутрішній туризм в Україні – на підйомі через COVID-19. Чи надовго? URL: https://www.radiosvoboda.org/a/vnytrishniy-turyzm-v-ukraini-covid19/30726545.html (дата звернення: 09.06.2021).

Логунцова И.В. Индустрия туризма в условиях пандемии коронавируса: вызовы и перспективы. Государственное управление. 2020. № 80. С. 49–65.

Мартинович К. Правила безопасности: как изменится туризм после карантина. URL: https://story.tutu.ru/pravila-bezopasnosti-kak-izmenitsja-turizm-posle-karantina (дата звернення: 09.06.2021).

Оболенцева Л.В., Костіна К.М. Туристичний імідж території: проблеми формування, управління та розвитку. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2019. Вип. 52. С. 56–64.

Поширення коронавірусу: безвихідь чи поштовх до розвитку? URL: https://hromadske.volyn.ua/poshyrennia-koronavirusu-bezvykhid-chy-poshtovkh-dlia-rozvytku/ (дата звернення: 09.06.2021).

Романенко М. ZOOM чи туристичний бум: чи збільшиться внутрішній туризм після карантину. URL: https://hromadske.ua/posts/zoom-chi-turistichnij-bum-chi-zbilshitsya-vnutrishnij-turizm-pislya-karantinu (дата звернення: 09.06.2021).

Савицький В. Як врятувати український туризм від наслідків пандемії: досвід країн заходу. URL: https://ua.news/ua/kak-spasty-ukraynskyj-turyzm-ot-posledstvyjpandemyy-opyt-stran-zapada (дата звернення: 09.06.2021).

Сущенко Р. Карантин. Як світ рятує туристичну галузь. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticnu-galuz.html (дата звернення: 09.06.2021).

Туристична галузь Волині зазнала значних збитків через карантин. URL: http://www.volynpost.com/news/171020-turystychna-galuz-volyni-zaznala-znachnyh-zbytkiv-cherez-karantyn (дата звернення: 09. 06.2021).

Туристичний бізнес під час пандемії: висновки та ключові інсайти. URL: https://eba.com.ua/turystychnyj-biznespid-chas-pandemiyi-vysnovky-ta-klyuchovi-insajty (дата звернення: 09.06.2021)

Тараненко А. Карантин вихідного дня та його вплив на сферу туризму. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/karantin-vihidnogo-dnya-vbivaye-turizm-chi-ye-kompromis-novini-ukrajini-50124177.html (дата звернення: 09.06.2021).

Alexandrova,A.U.(2015) Current trends in the development of the tourism sector in global cities of the world. Sovremennye problemy servisa i turizma, vol. 9, no. 2. Р.Р. 5-13.

Alekseeva,T.(2020) Does domestic tourism have prospects and how does the state help it? URL: https://zaxid.net/chi_maye_perspektivi_vnutrishniy_turizm_ta_%1fyak_yomu_%1fdo%1fpomagaye_derzhava_n1503523 (accessed 09 June 2021).

Zvezdovska,I.(2020) Tourist season-2020: analysis, forecast and a little optimism. URL: https://thepage.ua/ua/exclusive/turistichnij-sezon-2020-analiz-prognoz-i-trohi-optimizmu (accessed 09 June 2021).

Ziganshina, A. (2020) Leisure in quarantine: online services for virtual travel. URL: https://lpnu.ua/news/2020/dozvillya-vumovah-karantynu-onlayn-servisy-dlya-virtualnyh-mandriv (accessed 09 June 2021)

Katsemir, Ya.V.(2020) Socio-economic factors of domestic tourism development in Ukraine. Black Sea Economic Studies. Issue 52-2. Р.Р.7-11

Kostynets,V.V., Kostynets, Yu.V. Virtual travel as a tool for promoting the Black Sea region. Black Sea Economic Studies. 2020. Issue 52-1. P.Р.82-85

Kuchirka, D. (2020) Domestic tourism in Ukraine – on the rise through Covid-19. URL: : https://www.radiosvoboda.org/a/vnytrishniy-turyzm-v-ukraini-covid19/30726545.html (accessed 09 June 2021)

Loguntsova,I.V.(2020) The tourism industry in the context of the coronavirus pandemic: challenges and prospects. Public administration: Electronic bulletin. Issue 80. P.Р.49-65

Martinovic,K.(2020) Safety rules: how tourism will change after the quarantine. (2020) URL: https://story.tutu.ru/pravila-bezopasnosti-kak-izmenitsja-turizm-posle-karantina (accessed 09 June 2021).

Obolentseva,L.V., Kostina,K.M.(2019) Tourist image of the territory: problems of formation, management and development. Collection of scientific works of ChSTU. Issue 52. P.Р.56-64.

Coronavirus spread: dead end or impetus for development ?. URL: https://hromadske.volyn.ua/poshyrennia-koronavirusu-bezvykhid-chy-poshtovkh-dlia-rozvytku/ (accessed 09 June 2021)

Romanenko, M. (2020) ZOOM or the tourist boom: will domestic tourism increase after quarantine. URL: https://hromadske.ua/posts/zoom-chi-turistichnij-bum-chi-zbilshitsya-vnutrishnij-turizm-pislya-karantinu (accessed 09 June 2021).

Savitsky, V. (2020) How to save Ukrainian tourism from the effects of a pandemic: the experience of Western countries.. URL: https://ua.news/ua/kak-spasty-ukraynskyj-turyzm-ot-posledstvyjpandemyy-opyt-stran-zapada (accessed 09 June 2021)

Sushchenko, R. (2020) Quarantine. How the world saves the tourism industry. URL: https://www.ukrinform.ua/rubrictourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticnu-galuz.html (accessed 09 June 2021)

The tourism industry in Volyn has suffered significant losses due to quarantine. URL: http://www.volynpost.com/news/171020-turystychna-galuz-volyni-zaznala-znachnyh-zbytkiv-cherez-karantyn (accessed 09 June 2021)

Tourism business during a pandemic: conclusions and key insights. (2020) URL: https://eba.com.ua/turystychnyj-biznespid-chas-pandemiyi-vysnovky-ta-klyuchovi-insajty (accessed 09 June 2021)

Taranenko, A. (2020) Weekend quarantine and its impact on tourism. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/karantin-vihidnogo-dnya-vbivaye-turizm-chi-ye-kompromis-novini-ukrajini-50124177.html (accessed 09 June 2021).

Переглядів статті: 109
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Лисюк, Т., Терещук, О., & Демчук, О. (2021). ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 73-80. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.9
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ