ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: стратегія, корпоративна стратегія, функціональна стратегія, операційна стратегія, конкурентна стратегія, конкурентоспроможність, аграрні підприємства

Анотація

На ефективність господарської діяльності підприємств аграрного сектору впливає те, наскільки економічно обґрунтовано вони розробляють власну систему стратегій, які є найбільш конкурентоспроможними та актуальними в умовах ринкового середовища. Упровадження стратегій дасть змогу підприємству зайняти стійке положення на ринку та сприятиме конкурентоспроможному розвитку всього агропромислового комплексу держави. У статті представлено теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо визначення поняття «стратегія», наведено класифікацію стратегій аграрних підприємств, розглянуто та систематизовано види стратегій. Представлено підходи до формування та впровадження корпоративних, конкурентних, функціональних та операційних стратегій, наведено їх класифікацію. Виявлено значну кількість стратегічних альтернатив, які потребують адаптації до умов розвитку конкретного аграрного підприємства.

Посилання

Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. Москва : Центр экономики и маркетинга, 2001. 270 с.

Ансофф И. Стратегическое управление / под ред. Л.И. Евенко. Москва : Экономика, 1989. 519 с.

Аранчій В.І., Зоря С.П., Лантух А.О. Теоретичні аспекти формування конкурентних стратегій аграрних підприємств. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2012. № 5. Т. 2. С. 3–7.

Балабанова Л.В., Холод В.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств : навчальний посібник. Київ : Професіонал, 2006. 448 с.

Бєляєва С.В. Процесний підхід як основа операційної стратегії. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. Т. 1. № 3. С. 19–22.

Голік В.В. Стратегічний набір як ефективний інструмент забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 2(164). С. 15–24.

Голік В.В. Стратегії сільськогосподарських підприємств. Вісник ОНУ ім. Мечникова. 2014. Т. 19. Вип. 3/2. С. 54–60.

Гречкосій В.В., Нікіфорова О.А. Розробка функціональної стратегії на сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2014. № 2. С. 64–67.

Іванов Ю.Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства : монографія / за заг. ред. Ю.Б. Іванова. Харків : ІНЖЕК, 2006. 383 с.

Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы. Москва : Экономика, 2007. 248 с.

Кирилов Ю.Є. Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації : монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 420 с.

Ковтун О.І. Стратегія підприємства. Львів : Новий Світ, 2006. 388 с.

Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми : монографія. Київ : КНЕУ, 2002. 245 с.

Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Київ : ЕКСОД, 2001. 559 с.

Портер М.Э. Конкуренция / пер. с англ. Москва : Вильямс, 2005. 608 с.

Ратушняк О.Г. Операційний менеджмент. Ч. 1 : навчальний посібник. Вінниця, 2015. 99 с.

Саєнко М.Г. Стратегія підприємства : підручник. Тернопіль : Економічна думка, 2006. 390 с.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: учебник. Москва : Дело, 2001. 448 c.

Фіщук Б.П. Конкурентні стратегії підприємства в умовах мінливого ринкового середовища. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. № 4(70). Т. 2. С. 206–211.

Хмиль Т.М., Василик С.К., Шишмарева Л.О. Стратегический менеджмент : учебное пособие. Харьков : ИНЖЭК, 2004. 136 с.

Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підручник ; 2-е вид., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2004. 700 с.

Azoev G.L. (2001) Konkurencziya: analiz, strategiya i praktika [Competition: Analysis, Strategy and Practice]. Moscow: Czentr ekonomiki i marketinga. (in Russian)

Ansoff I. (1989) Strategicheskoe upravlenie [Strategic Management]. Moscow: Ekonomika. (in Russian)

Aranchii V.I., Zoria S.P., Lantukh A.O. (2012) Teoretychni aspekty formuvannia konkurentnykh stratehii ahrarnykh pidpryiemstv [Teoretical aspects of the formation of competitive strategies of agricultural enterprises]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, no. 5, part 2, pp. 3-7.

Balabanova L.V., Kholod V.V. (2006) Stratehichne marketynhove upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv [Strategic marketing management of enterprise competitiveness]. Kyiv: VD «Profesional». (in Ukrainian)

Bieliaieva S.V. (2009) Protsesnyi pidkhid yak osnova operatsiinoi stratehii [Process approach as the basis of operational strategy]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 3, part 1, pp. 19 – 22.

Holik V.V. (2015) Stratehichnyi nabir yak efektyvnyi instrument zabezpechennia konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Strategic recruitment as an effective tool for ensuring the competitiveness of agricultural enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 2 (164), pp. 15 – 24.

Holik V.V. (2014) Stratehii silskohospodarskykh pidpryiemstv [Strategies of agricultural enterprises]. Visnyk ONU im. Mechnykova, part. 19, vol. 3/2, pp. 54 – 60.

Hrechkosii V.V., Nikiforova O.A. (2014) Rozrobka funktsionalnoi stratehii na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Development of a functional strategy for agricultural enterprises]. Ahrosvit, no. 2, pp. 64 – 67.

Ivanov Yu.B. (2006) Teoretychni osnovy konkurentnoi stratehii pidpryiemstva [Theoretical foundations of competitive strategy of the enterprise]. Kharkiv: INZhEK. (in Ukrainian)

Karlof B. (2007) Delovaya strategiya: konczepcziya, soderzhanie, simvoly [Business strategy: concept, content, symbols]. Moscow: Ekonomika. (in Russian)

Yu. Ye. Kyrylov (2015) Kontseptualni zasady konkurentospromozhnoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Conceptual foundations of competitive development of agrarian sector of economy of Ukraine in the conditions of globalizatio]. Kherson: OLDI-PLIUS. (in Ukrainian)

Kovtun O. I. (2006) Stratehiia pidpryiemstva [Enterprise strategy]. Lviv: Novyi Svit. (in Ukrainian)

Kudenko N.V. (2002) Marketynhovi stratehii firmy [Marketing strategies of the firm]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Nemtsov V. D. (2001) Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Kyiv: TOV UVPK EKSOD. (in Ukrainian)

Porter Majkl (2005) Konkurencziya [Competition]. Moscow: Vilyams. (in Russian)

Ratushniak O.H. (2015) Operatsiinyi menedzhment [Operational management]. Vinnytsia. (in Ukrainian)

Saienko M.H. (2006) Stratehiia pidpryiemstva [Enterprise strategy]. Ternopil: Ekonomichna dumka. (in Ukrainian)

Fatkhutdinov R.A. (2001) Strategicheskij menedzhment [Strategic management]. Moscow: Delo. (in Russian)

Fishchuk B.P. (2012) Konkurentni strategii pidpryiemstva v umovakh minlyvogo rynkovogo seredovyshcha [Competitive strategies of the enterprise in the conditions of the changing market environment]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU, no. 4(70), part 2, pp. 206 – 211.

Khmil T.M., Vasilik S.K., Shishmareva L.O. (2004) Strategicheskij menedzhment [Strategic management]. Kharkov: INZHEK. (in Russian)

Shershnova Z. Ie. (2004) Strategichne upravlinnia [Strategic management]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 110
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Желуденко, К. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 57-66. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ