ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

  • Н.В. Серьогіна Одеська державна академія будівництва та архітектури https://orcid.org/0000-0001-8612-6429
  • О.І. Кобилянська Одеська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: житлове будівництво, площі житлових будівель, фінансовий добробут, доходи населення, кредитування

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблем на ринку житлової нерухомості, який є соціально значущим елементом сектору господарювання, та виявленню сучасних тенденцій, які відбуваються у житловому будівництві України. Зазначено, що вирішення проблем у житловому будівництві залежить від упровадження заходів щодо підвищення ефективності діяльності будівельних підприємств та платоспроможності населення. Для визначення напрямів підвищення ефективності діяльності будівельних організацій проаналізовано загальні площі житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, проведено порівняння результатів із плановими показниками, у тому числі за видами будівель. Зроблено висновки щодо необхідності переорієнтації діяльності частки невеликих будівельних організацій на будівництво приватних будинків, що забезпечить їм стабільний та надійний прибуток через указані причини.

Посилання

Заюков І.В. Перспективи розвитку житлового будівництва України:економічний та соціальний аспект. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2008. № 5. С. 104–109.

Заяць В.С. Розвиток житлового будівництва як фактор формування житлових умов населення. Demography and Social Economy. 2019. № 2(36). С 137–151.

Державна служба статистики України. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію за видами. Київ, 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/bud/kzp/arh_kzp2021_u.htm (дата звернення: 05.05.2021).

Державна служба статистики України. Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами. Київ, 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/bud/kzpb/kzpb_u/arch_kzpb_20u.htm (дата звернення: 15.05.2021).

Запотоцький С., Запотоцька В., Горин І. Тенденції та перспективи житлового будівництва в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014. № 46. С. 45–49.

Перетятько А.Ю. Перспективи розвитку житлового будівництва в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 46. С. 349–353.

Петрищенко Н.А., Андріянов В.С., Рижова Г.Р. Дослідження ринку нерухомості в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. № 25. С. 135–139.

Державна служба статистики України. Заробітна плата. Київ, 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html (дата звернення: 27.05.2021).

Державна служба статистики України. Доходи та витрати населення. Київ, 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdn/ dvn_ric/dvn_ric_u/arh_dvn_kv_u.htm.

Zaiukov I.V. (2008) Perspektyvy rozvytku zhytlovoho budivnytstva Ukrainy:ekonomichnyj ta sotsial'nyj aspekt [Prospects for the development of housing construction in Ukraine: economic and social aspects]. Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi. No. 5. Pp. 104-109.

Zaiats' V.S. (2019) Rozvytok zhytlovoho budivnytstva iak faktor formuvannia zhytlovykh umov naselennia [Development of housing construction as a factor in the formation of living conditions of the population]. Demography and Social Economy. No. 2 (36). Pp. 137-151.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny (2021) Zahal'na ploscha zhytlovykh budivel', pryjniatykh v ekspluatatsiiu za vydamy [The total area of residential buildings commissioned by type], Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny (2021) Zahal'na ploscha zhytlovykh budivel' na pochatok budivnytstva za vydamy [The total area of residential buildings at the beginning of construction by type], Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.

S. Zapotots'kyj, V. Zapotots'ka, I. Horyn (2014) Tendentsii ta perspektyvy zhytlovoho budivnytstva v Ukraini [Trends and prospects of housing construction in Ukraine]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. No 46. Pp. 45-49

Peretiat'ko A.Yu. (2014) Perspektyvy rozvytku zhytlovoho budivnytstva v Ukraini [Prospects for housing development in Ukraine]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. No.46. Pp. 349-353

Petryschenko N.A., Andriianov V.S., Ryzhova H.R. (2018) Doslidzhennia rynku nerukhomosti v Ukraini [Real estate market research in Ukraine]. Infrastruktura rynku. No. 25. Pp. 135-139

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny (2021) Zarobitna plata [Salary], Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny (2021) Dokhody ta vytraty naselennia [Incomes and expenditures of the population], Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.

Переглядів статті: 115
Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Серьогіна, Н., & Кобилянська, О. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (7), 49-56. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.6
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ